ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > EÚ predstavila plány pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky

EÚ predstavila plány pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky

Dôchodky sú v súčasnosti hlavným zdrojom príjmov pre zhruba štvrtinu obyvateľov EÚ a odkázaní na ne budú v neskoršej fáze svojho života aj mladší Európania. Pokiaľ nebude v Európe riešená otázka primeraných dôchodkov v súčasnosti aj budúcnosti, milióny ľudí budú v starobe čeliť chudobe.


Európa starne, pretože ľudia žijú dlhšie a majú menej detí. Už od budúceho roka sa počet pracujúcich v EÚ začne zmenšovať. Dôchodky predstavujú pre jednotlivé štátne rozpočty zvýšený finančný tlak najmä v spojitosti s finančnou a hospodárskou krízou. S cieľom podporiť tieto snahy zverejnila Európska komisia bielu knihu o primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkoch. Zameriava sa na to, ako EÚ a členské štáty môžu čeliť hlavným výzvam, ktoré sa týkajú našich dôchodkových systémov. V rámci tejto knihy sa predkladá súbor iniciatív, ktorých cieľom je pomôcť pri vytváraní vhodných podmienok, aby tí, ktorí sú schopní, mohli naďalej pracovať - čo povedie k lepšej rovnováhe medzi časom v práci a časom na dôchodku, ďalej zabezpečiť, že ľuďom, ktorí sa presťahujú do inej krajiny, zostanú ich dôchodkové práva,  potom pomôcť ľuďom viac šetriť a nakoniec zabezpečiť, že dôchodkové očakávania ľudí budú dodržané a ich výška dôchodku bude taká, akú občania očakávajú.

 

Pri predstavovaní bielej knihy médiám László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v Bruseli povedal:  „Zabezpečenie primeraných dôchodkov do budúcnosti je možné, ak budeme realizovať naše reformy. Dôsledok starnutia je tu – silné populačné ročníky odchádzajú do dôchodku a menej mladých ľudí vstupuje na trh práce. Ale ešte nie je neskoro riešiť túto výzvu.“ Komisár dodal, že zvyšovanie veku odchodu do dôchodku má význam, keďže nedávny prieskum Eurobarometer ukázal, že veľa Európanov by zostalo na trhu práce aj po dosiahnutí dôchodkového veku, ak by boli vhodné podmienky.

 

Načasovanie bielej knihy sa zhoduje s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami , biela kniha stavia na výsledkoch rozsiahlych konzultácií ktoré sa začali v júli 2010. Zaoberá sa prierezovo rôznymi oblasťami politiky a je plne v súlade s Ročným prieskumom rastu 2012, ktorý pripravuje Komisia. Opatrenie na európskej úrovni podporia a doplnia vnútroštátne dôchodkové reformy. V rámci bielej knihy sa navrhuje najmä:

 

- vytvárať lepšie príležitosti pre starších pracovníkov, pričom sa sociálni partneri vyzývajú, aby prispôsobili pracovisko a postupy na trhu práce a prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu zapojili starších pracovníkov do pracovného procesu. Umožniť ľuďom pracovať dlhšie je hlavným cieľom Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012;

 

- rozvinúť doplnkové súkromné dôchodkové systémy tak, že bude vyzývať sociálnych partnerov, aby vytvárali takéto systémy a podporovať členské štáty, aby optimalizovali daňové a iné stimuly;

 

- zvýšiť spoľahlivosť doplnkových dôchodkových systémov, a to aj prostredníctvom revízie smernice o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a zlepšiť informovanosť spotrebiteľov;

 

- umožniť zlučiteľnosť doplnkových dôchodkov s mobilitou prostredníctvom právnych predpisov ochraňujúcich dôchodkové práva mobilných pracovníkov a prostredníctvom podpory zakladania služieb vysledovania dôchodkov v celej EÚ. Tak sa môžu občanom poskytovať informácie o ich nárokoch na dôchodok, ako aj prognóza ich príjmu po odchode do dôchodku.  

 

- povzbudiť členské štáty pri presadzovaní dlhšieho pracovného života prepojením veku odchodu do dôchodku so strednou dĺžkou života, obmedzením možnosti odchodu do predčasného dôchodku a odstránením dôchodkových rozdielov medzi ženami a mužmi.  

 

- pokračovať v sledovaní primeranosti, udržateľnosti a bezpečnosti dôchodkov a podporovať dôchodkové reformy v členských štátoch.

 

Chronológia:

 

Dôchodcovia predstavujú značný a rýchlo rastúci podiel obyvateľstva EÚ (120 miliónov alebo 24 %), najmä pretože silné populačné ročníky dosahujú dôchodkový vek a počet ľudí v produktívnom veku klesá. V roku 2008 pripadali na každého občana EÚ vo veku 65 a viac rokov štyria ľudia v aktívnom veku (15 - 64 rokov). Do roku 2060 tento pomer klesne na dva ku jednej. Vplyv starnutia obyvateľstva ešte viac zhoršuje hospodárska kríza. Dôchodky už teraz predstavujú významný podiel verejných výdavkov: v súčasnosti je to v priemere 10 % HDP s možným nárastom na 12,5 % do roku 2060. Krajiny sa však v súčasnosti nachádzajú v odlišných situáciách, napriek tomu, že čelia podobným demografickým výzvam: napríklad výdavky na štátne dôchodky v Írsku predstavujú približne 6 % HDP, zatiaľ čo v Taliansku je to 15 %. Zatiaľ čo kríza ovplyvňuje priebežne financované systémy dôchodkového zabezpečenia prostredníctvom klesajúcej zamestnanosti, čo sa odráža v znižovaní objemu príspevkov na dôchodky, kapitalizačné systémy sú poznačené klesajúcimi hodnotami aktív a nižšími výnosmi.


Aj keď sú dôchodkové systémy v podstate v kompetencii členských štátov, EÚ môže v tejto oblasti pomôcť, a to prostredníctvom právnych predpisov ovplyvňujúcich fungovanie vnútorného trhu, finančnou podporu s cieľom pomôcť starším pracovníkom zostať na trhu práce, koordináciou politík a vzájomným učením. Reformy dôchodkových systémov sú hodnotené v rámci stratégie Európa 2020. V roku 2011 bolo v prípade 16 členských štátov vydané odporúčanie, zamerané konkrétne na daný štát, týkajúce sa dôchodkov a v rámci memoránd o porozumení sa k dôchodkovým reformám prihlásilo ďalších päť štátov (viac informácií pozri prílohu 3 k bielej knihe).

 

Ďalšie informácie:

 

Biela kniha o dôchodkoch:

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

 

Eurobarometer o aktívnom starnutí 

 

IP/12/16 + Mémo/12/10 o aktívnom starnutí

Internetová stránka Európskej komisie o dôchodkoch – sociálne záležitosti:

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

 

Internetová stránka Európskej komisie o dôchodkoch – vnútorný trh:

 

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

 

Internetová stránka Európskej komisie o dôchodkoch – hospodárske a finančné záležitosti:

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

 

Pozri aj:

 

Spravodajský videozáznam (VNR): Prekonávanie rozdielov v oblasti dôchodkov v Európe

 

Videoanimácia o dôchodkoch

- Ingrid Ludviková -
16.02.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet