ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Deň rovnosti odmeňovaniai

Deň rovnosti odmeňovaniai

Ženy v celej EÚ stále zarábajú v priemere o 16,4 % menej než muži podľa najnovších údajoch zverejnených Európskou komisiou pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania


Toto je druhý Európsky deň rovnosti odmeňovania po jeho zavedení Európskou komisiou 5. marca 2011 (pozri IP/11/255). Toto celoeurópske podujatie označuje počet dní, ktoré musia ženy odpracovať navyše, aby zarobili rovnakú sumu ako muži. Európska komisia chce zvýšiť povedomie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v celej EÚ. Tohoročný Európsky deň rovnosti odmeňovania sa zameriava najmä na zamestnávateľov a predchádza Medzinárodnému dňu žien (8. marec).

 

„Európsky deň rovnosti odmeňovania nám pripomína dni a hodiny, počas ktorých ženy pracovali od 1. januára ,zadarmo‘. Zásada rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu je zakotvená v zmluvách EÚ od roku 1957. Je najvyšší čas uplatňovať ju všade v praxi“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

 

Z najnovších údajov vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2010 predstavoval v celej Európskej únii v priemere 16,4 %. Potvrdzuje sa tým mierne klesajúci trend za posledné roky, keď priemerný rozdiel bol okolo 17 % alebo vyšší. Najnižší rozdiel bol zaznamenaný v Poľsku (2 %) a najvyšší v Estónsku (27 %).

 
      Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov – priemerný rozdiel medzi hrubými hodinovými zárobkami žien a mužov v celom hospodárstve – je neustále vysoký so značnými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami a odvetviami. Odráža sa v ňom problém zosúladenia pracovného a súkromného života: veľa žien si berie materskú dovolenku a pracuje na čiastočný úväzok. Napriek celkovo mierne pozitívnemu trendu sa rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v niektorých členských štátov zvyšuje ako napríklad v Bulharsku, Francúzsku, Lotyšsku, Maďarsku, Portugalsku a Rumunsku.
 

Činnosti zamerané na zvýšenie povedomia majú veľký význam pri informovaní zamestnávateľov, zamestnancov a zainteresovaných strán o tom, prečo ešte stále existuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a akým spôsobom ho môžeme znížiť. Medzi nové nástroje patria:

 

 odborná príprava pre podniky a výmena osvedčených postupov o ekonomickom opodstatnení rodovej rovnosti, výmena metód a nástrojov na znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v podnikoch,

 

 videoklip na zvýraznenie existujúcich rozdielov v odmeňovaní žien a mužov,

 

 aktualizovaná webová stránka kampane, ktorá zahŕňa novú časť o dôležitej úlohe kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi pri znižovaní týchto rozdielov, nástroje na stanovenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na pracovisku, a kontrolný zoznam, ktorý umožňuje overiť, či je rovnosť v odmeňovaní zahrnutá do kolektívnych zmlúv,

 niekoľko národných podujatí v 17 členských štátoch EÚ zameraných na rozšírenie informácií o rozdieloch v odmeňovaní. 

 

Kontext

 

Na zníženie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov sú potrebné opatrenia na niekoľkých úrovniach, aby sa mohli riešiť rôznorodé príčiny. Komisia preto v tejto otázke úzko spolupracuje s členskými štátmi. V decembri 2011 Komisia organizovala výmenu osvedčených postupov na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Nemecká vláda prezentovala nástroj, ktorý bol v roku 2009 sprístupnený na internete (softvér Logib-D) a ktorý podnikom umožňuje analyzovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v rámci ich organizácie. Rakúsko predložilo nové legislatívne opatrenia na zlepšenie transparentnosti príjmov v podnikoch, ktoré zahŕňajú povinnosti ročného podávania správ o rozdieloch v odmeňovaní.

 

Vďaka právnym predpisom EÚ a vnútroštátnym právnym predpisom o rovnakom odmeňovaní sa počet prípadov priamej diskriminácie – rozdielov v odmeňovaní žien a mužov vykonávajúcich tú istú prácu – znížil. Rozdiel v odmeňovaní má však oveľa väčší dosah: odráža pretrvávajúcu diskrimináciu a celkovú nerovnosť na trhu práce.

 

Ďalšie informácie

 

Európska komisia – rozdiely v odmeňovaní žien a mužov: 

 

http://ec.europa.eu/equalpay

 

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť: 

 

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

 

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: 

 

http://ec.europa.eu/reding

- Ingrid Ludviková -
02.03.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet