ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Parlament žiada kvóty pre zvýšenie zastúpenia žien v politike a biznise

Parlament žiada kvóty pre zvýšenie zastúpenia žien v politike a biznise

EÚ by mala prijať legislatívu, ktorá by znížila rozdiely medzi platmi mužov a žien a zaviedla kvóty pre ženy s cieľom zvýšiť ich zastúpenie v správnych radách firiem a politických orgánoch. Snaha o zrovnoprávnenie žien a mužov v EÚ je cieľom návrhov obsiahnutých v dvoch uzneseniach, ktoré dnes (13.03.) schválili europoslanci.


Parlament prostredníctvom výročnej správy o rovnosti pohlaví v EÚ za rok 2011 zopakoval svoju výzvu na prijatie novej legislatívy, ktorá by v prípade zlyhania opatrení na národnej úrovni zaviedla kvóty s cieľom zvýšiť zastúpenie žien v riadiacich orgánoch spoločností. Autorkou parlamentného uznesenia je poslankyňa Sophia in't Veld (ALDE, NL).

 

V pondelkovej rozprave poslankyňa Sophia in't Veld naliehala na Parlament a Európsku komisiu, aby v boji s nerovnoprávnosťou prišli so silnou iniciatívou. "Spontánne sa tak nestane. Kolegovia, nastal čas konať!" uviedla.

 

Komisárka pre spravodlivosť Viviane Reding v priebehu rozpravy uviedla, že návrhy môžu byť predstavené v priebehu tohto roka. Parlament naposledy vyzval na prijatie záväzných opatrení v uznesení z júla 2011.

 

Kvóty pre správne rady firiem

 

S cieľom zvýšiť počet žien v riadiacich pozíciách európskych firiem uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby zhodnotila doteraz prijaté opatrenia na národnej úrovni. Ak sa preukáže, že sú nedostatočné, Komisia by mala predložiť návrh novej legislatívy, ktorá by zvýšila zastúpenie žien v riadiacich orgánoch spoločností na 30% do roku 2015 a 40% do roku 2020.

 

Volebné kvóty

 

Volebné kvóty boli úspešne zavedené vo Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Slovinsku, Portugalsku a v Poľsku, mali by teda byť považované za možné riešenie, uvádza sa v uznesení.

 

S cieľom zaistiť paritu medzi ženami a mužmi v politike vrátane kandidačných listín a vedúcich pozícií v inštitúciách EÚ, bude potrebné zaviesť opatrenia na národnej a európskej úrovni a sankcie, uvádza sa v druhom uznesení, ktorého autorkou je poslankyňa Sirpa Pietikäinen (EPP, FI).

 

V snahe zlepšiť rovnosť zastúpenia v inštitúciách EÚ poslanci vyzývajú vlády členských štátov, aby po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 navrhli aspoň dvoch kandidátov na post európskeho komisára - jedného muža a jednu ženu.

 

Podiel žien medzi členmi Európskeho parlamentu dnes predstavuje 35%, priemerné zastúpenie žien v národných parlamentoch je však naďalej len 24%. Ženy zastávajú iba 23% ministerských pozícií.

 

Cieľ: rovnaký plat za rovnakú prácu

 

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien sa v ostatných rokoch znížil len veľmi mierne. V priemere zarábajú ženy v EÚ stále o 17,5% menej ako muži. V riadiacich pozíciách pracuje 12% žien, ich podiel medzi predsedami správnych rád je iba 3%.

 

Uznesenie poslankyne Sophie in't Veld vyzýva na zavedenie európskeho cieľa na zníženie rozdielu v odmeňovaní o 10 percent v každom členskom štáte. Uznesenie pripravené poslankyňou Sirpou Pietikäinen volá po pravidelnom monitorovaní prijatých opatrení a záväzných nápravných opatreniach v prípade nedodržania stanovených cieľov a termínov.

 

Platená materská dovolenka

 

Poslanci tiež vyzývajú Radu, aby pokročila v prejednávaní návrhu smernice o materskej dovolenke, ktorej cieľom je zabezpečiť platenú materskú dovolenku naprieč EÚ.

 

Uznesenie o výročnej správe o rovnosti žien a mužov bolo prijaté pomerom hlasov 361 (za): 268 (proti): 70 (zdržalo sa).

 

Uznesenie o zastúpení žien v procese politického rozhodovania bolo prijaté pomerom hlasov 508 (za): 124 (proti) 49 (zdržalo sa).

 

Postup: Nelegislatívne uznesenia

 

 Prijatý text bude dostupný tu (zvoľte dátum 13.03.2012)

 Sledujte rozpravu zo záznamu (zvoľte dátum 12.03.2012)

 Profil spravodajkyne: Sophia in't Veld (ALDE, NL)

 Profil spravodajkyne: Sirpa Pietikäinen (EPP, FI)

 Priebeh schvaľovania - výročná správa o rovnosti žien a mužov v EÚ

 Priebeh schvaľovania - ženy v procese politického rozhodovania

 Ženy na riadiacich pozíciách: Parlament žiada zavedenie kvót - tlačová správa (06.07.2011)

- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
13.03.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet