ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia KOŽP

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia KOŽP

Prinášame vám Zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia komisie ochrany životného prostredia MsZ Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa konalo 4. 10. 2005


Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Čavič, MVDr. Ladislav Gesteš CSc, RNDr. Milan Lobík
Neprítomní: Ing. Dana Kašparová
Zástupcovia mesta : Ing. Jozef Zelenay,
Hostia: Ing. Anton Veselka, Ing. Rastislav Tulis

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu referátu ŽP na rok 2006
3. Prerokovanie návrhu dodatku Č. 2 k VZN mesta Č. 5/99-VZN
4. Prerokovanie návrhu plánu odpadového hospodárstva mesta do roku 2010
5. Uznesenie
6. Záver

1. Otvorenie

Rokovanie komisie otvoril v zastúpení predsedu komisie Ing. Miroslava Čaviča tajomník komisie Ing. Vladimír Víťaz. Privítal zástupcu prednostu MsÚ Ing. Jozefa Zelenaya, pracovníkov TS mesta Ing. Antona Veselku a Ing. Rastislava Tulisa a prítomných členov komisie, ospravedlnil neúčasť predsedu komisie a ďalších neprítomných členov komisie a navrhol program rokovania. Program bol prítomnými členmi bez pripomienok schválený.

2. Návrh rozpočtu referátu ŽP na rok 2006

Návrh predniesol tajomník komisie Ing. Vladimír Víťaz. Informoval členov komisie o dôvodoch navrhovaných finančných čiastok v jednotlivých položkách.
Po diskusii členov komisie a zástupcov TS mesta bol návrh navýšený v príjmovej časti o 2 200 000,- Sk a o 2 480 000,- Sk vo výdavkovej časti. Takto upravený návrh rozpočtu komisia odporučila na predloženie vedeniu mesta.

3. Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta č. 5/99-VZN

Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.
5/99-VZN ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste predniesol tajomník komisie Ing. Vladimír Víťaz. Návrh odôvodnil ustanovením zákona o odpadoch, ktoré zakazuje zneškodňovanie biologicky rozložiteľných látok (ďalej len BRL) zo zelene po 31. decembri 2005. Dodatok okrem zákazu zneškodňovania BRL obsahuje aj sankčné ustanovenie. Členovia komisie po krátkej diskusii odporučili návrh dodatku bez pripomienok predložiť vedeniu mesta.

4. Návrh plánu odpadového hospodárstva mesta do roku 2010

Návrh plánu odpadového hospodárstva mesta do roku 2010 predniesol tajomník komisie Ing. Vladimír Víťaz. Prítomných oboznámil s bodom b/ uznesenia Mestskej rady číslo 190/2005MsR, v ktorom sa prednostovi mestského úradu ukladá spracovať v termíne do septembra 2005 nový program odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad Váhom.
Prednosta MsÚ úlohou poveril referenta oddelenia výstavby Ing. Vladimíra Víťaza. Ten sa okamžite oboznámil so stavom prípravy POH Slovenskej republiky na ministerstve ŽP SR. Oboznámil sa s návrhom novely zákona o odpadoch v časti Programy odpadového hospodárstva a na základe získaných informácií spracoval nový program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom do roku 2010.

Návrh vychádza z nasledovných získaných informácií:
 • Prvým krokom bude zosúladenie zákona o odpadoch v časti Programy odpadového hospodárstva s príslušnou smernicou EU. Novela sa pripravuje, nie je ešte schválená. Programy sa premenujú na plány.
 • Plány odpadového hospodárstva obcí sa budú odvíjať od krajských programov v časovom horizonte, ktorý stanoví novela zákona o odpadoch
 • Plány budú mať časť všeobecnú, smernú a záväznú, vypustí sa časť rozpočtová
 • Súbeh na spracovateľa národného plánu ešte ministerstvo nevyhodnotilo
 • Smerné čísla pre kraje ministerstvo ešte neurčilo
 • Termín prípravy národného plánu OH sa predpokladá v priebehu roka 2006
 • Ministerstvo ŽP SR vydalo krajom, okresom a obciam usmernenie, podľa ktorého sa majú aj v roku 2006 riadiť platnými Programami OH do roku 2005
Tajomník komisie ďalej uviedol, že o týchto skutočnostiach informoval svojich nadriadených. Nakoľko na základe podaných informácií sa od plnenia uznesenia Mestskej rady číslo 190/2005 v bode b/ neodstúpilo, vypracoval nový Plán odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom do roku 2010 a požiadal prednostu mestského úradu o zvolanie porady k jeho prerokovaniu a zároveň ho predložil komisii MsZ na prerokovanie.
K predloženému plánu OH sa vyjadrili všetci prítomní členovia komisie a hostia.
Ing. Peter Nováčik potvrdil informácie tajomníka komisie a konštatoval, že 13. 9.2005 mali obvodné úrady ŽP poradu na Krajskom úrade v Trenčíne za prítomnosti riaditeľa sekcie OH MŽP SR Ing. Petra Galloviča, ktorý potvrdil, čo už povedal Ing. Víťaz, že obce majú čakať na slovenský program OH a v roku 2006 sa majú riadiť doteraz platnými programami OH do roku 2005.
Ing. Peter Nováčik navrhol, aby sa komisia predloženým plánom OH mesta vôbec nezaoberala, pretože nevychádza zo smerných čísiel neexistujúceho krajského programu. Všetci diskutujúci sa priklonili k návrhu Ing. Nováčika a mestu odporučili, aby bol bod b/ uznesenia Mestskej rady číslo 190/2005 zrušený.

5. Rôzne

V Rôznom vystúpil Ing. Anton Veselka s informáciou o trendoch nakladania s komunálnymi odpadmi v meste. Upozornil, že ak sa mesto nebude vážne zaoberať proklamovanou separáciou komunálnych odpadov s cieľom zníženia ich objemu a zvýšenia podielu zhodnocovaných zložiek komunálnych odpadov, narastú náklady na ich zneškodňovanie v najbližších troch rokoch o 2 000 0000,- Sk. Cestu na udržanie prijateľnej výšky poplatkov za komunálne odpady vidí v urýchlení vybudovania kompostárne, triediarne a zberného dvora. Nevybudovanie zberného dvora robí veľké problémy aj pri zbere separovaných zložiek, ktoré technické služby nemajú kde skladovať.
Podobne nie je vybudované zberné miesto, ktoré by mohlo byť v zmysle zákona ponúknuté výrobcom elektronických zariadení na zber týchto nebezpečných odpadov. Ing. Anton Veselka podporil názor, aby komisia OŽP MsZ trvala na urýchlení výstavby zariadení na zhodnocovanie zložiek z komunálneho odpadu, najmä kompostárne. Ako ideálne miesto na jej umiestnenie vidí areál bývalého CTZ na Ul. banská.
Ing. Jozef Zelenay opakovane konštatoval, že kompostáreň už bola naprojektovaná, projekt je na mestskom úrade a bol mestom uhradený. Ministerstvo ŽP potvrdilo pre mesto finančnú čiastku na zakúpenie technológie do kompostáme. Mesto však finančné prostriedky listom odmietlo a od výstavby kompostárne odstúpilo.
Členovia komisie Ing. Jozef Bolebruch, Mária Bahníková, Ing. Ján Brenk a ďalší sa k problematike vyslovili v rovnakom zmysle - odporučiť mestu urýchlene vybudovať zariadenia na zhodnocovanie komunálnych odpadov.
Ing. Jozef Bolebruch naniesol otázku nutnosti urýchleného riešenia rekonštrukcie časti parku J. M. Hurbana od Ul. Kollára a zvolania miestnej obhliadky komisiou OŽP MsZ.
Tajomník komisie Ing. Bolebruchovi odpovedal, že miestnu obhliadku mienil zvolať na 6. 10. 2005, ale vyskytlo sa viacero žiadostí, ktoré je potrebné urýchlene prerokovať a miestna obhliadka sa môže uskutočniť až po zasadnutí na mestskom úrade dňa 6. 10. 2005

6. Uznesenie

Uznesenie číslo 54/2005

Komisia OŽP MsZ ukladá tajomníkovi komisie predložiť vedeniu mesta návrh rozpočtu oddelenia výstavby referátu ŽP v čiastke
príjmy : 2 335 000,- Sk
bežné výdavky : 3 857 000,- Sk
investície: 19 744 000,- Sk
zodpovedný : tajomník komisie termín: 5. 10. 2005

Uznesenie číslo 55/2005

Komisia OŽP MsZ odporúča mestu schváliť Dodatok číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/99- VZN ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste.

UznesenÍe číslo 56/2005

Komisia OŽP MsZ odporúča mestu :
a) zrušit' bod b/ uznesenia Mestskej rady číslo 190/2005 -MsR z dôvodu časovej neaktuálnosti vypracovania nového POH mesta
b) odložiť prerokovanie nového POH mesta v zmysle novely zákona o odpadoch v časti Programy odpadového hospodárstva po nadobudnutí jej účinnosti

Uznesenie číslo 57/2005

Komisia OŽP MsZ odporúča mestu urýchlene vybudovať kompostáreň, ako zariadenie na zhodnocovanie BRL zo záhrad a z parkov a cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických a fyzických osôb a občianskych zdražení v meste Nové Mesto nad Váhom.

7. Záver

Rokovanie ukončil tajomník komisie Ing. Vladimír Víťaz. Poďakoval zástupcovi MsÚ Ing. Zelenayovi, prítomným hosťom a členom komisie za účasť a aktivitu na rokovaní komisie a schôdzku ukončil.

Zapísal: Ing. Vladimír Víťaz tajomník komisie

Rozdeľovník:
 1. PhDr. Alexander Koreň, zástupca primátora mesta
 2. Ing. Jozef Zelenay, zástupca prednostu MsÚ,
 3. Ing. Dušan Macúch, vedúci odd. výstavby MsÚ,
 4. Technické služby mesta
 5. Členovia komisie OŽP MsZ.


- Ing. Vladimír Víťaz, tajomník komisie -
11.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet