Archiv



Obcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Európska komisia aktualizovala európsky bezpečnostný zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy

Európska komisia aktualizovala európsky bezpečnostný zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy

Európska komisia dnes prijala 19. aktualizáciu európskeho zoznamu leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu alebo obmedzeniam vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie.


Conviasa, letecký dopravca s osvedčením vo Venezuele, bol doplnený do zoznamu v dôsledku nevyriešených bezpečnostných problémov. Na základe výsledkov konštruktívneho dialógu sa líbyjské orgány rozhodli prijať prísne opatrenia platné pre všetkých leteckých dopravcov s osvedčením v Líbyi, v dôsledku ktorých sa leteckým dopravcom zakazuje prevádzkovať lety do EÚ minimálne do novembra 2012.

 

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Komisia je pripravená urobiť všetko, čo je v jej silách, aby pomohla svojim susedným krajinám pri budovaní ich technických a administratívnych kapacít, aby čo najrýchlejšie a najefektívnejšie odstránili akékoľvek problémy v oblasti bezpečnosti. Prvoradá je však stále bezpečnosť. V tejto oblasti si nemôžeme dovoliť žiadne ústupky. Ak v rámci Európskej únie alebo mimo nej existujú dôkazy o tom, že leteckí dopravcovia nevykonávajú bezpečné lety, musíme konať, aby sme zaručili, že sa vylúčia všetky bezpečnostné riziká."

 

Európska komisia dnes prijala 19. aktualizáciu európskeho bezpečnostného zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu a iným obmedzeniam vykonávania leteckej dopravy v rámci EÚ. Tento zoznam je známy aj ako „zoznam EÚ týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky“. Rozhodnutie vychádza z jednomyseľného stanoviska Výboru pre leteckú bezpečnosť, ktorý tvoria zástupcovia 27 členských štátov EÚ, Chorvátska, Nórska, Islandu, Švajčiarska a Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Týmto novým zoznamom sa nahrádza predchádzajúci zoznam z novembra 2011 a je k dispozícii na nahliadnutie na webovej stránke Komisie.

Aby bolo možné zaistiť zvládnutie bezpečnostných rizík, uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy spoločnosti Conviasa s osvedčením vo Venezuelskej bolívarovskej republike sa považovalo za nevyhnutné z dôvodu viacerých bezpečnostných problémov vyplývajúcich z nehôd a výsledkov inšpekcií na ploche na letiskách EÚ. Dôkladne preskúmané boli aj výsledky v oblasti bezpečnosti dvoch ďalších venezuelských leteckých dopravcov – Estellar Latinoamerica a Aerotuy. V tomto štádiu však ešte nebolo potrebné prijať opatrenia, no títo dvaja leteckí dopravcovia sú napriek tomu aj naďalej predmetom sprísneného monitorovania.


Závažné obavy boli identifikované v súvislosti s bezpečnostným dohľadom nad leteckými dopravcami s osvedčením v Líbyi. Preto sa uskutočnili intenzívne konzultácie s líbyjskými úradmi civilného letectva a líbyjským ministrom dopravy. Líbyjské úrady civilného letectva následne prijali obmedzenia platné pre všetkých leteckých dopravcov s osvedčením v Líbyi, ktorí na ich základe nemôžu prevádzkovať lety do EÚ. Účinok týchto obmedzení je okamžitý a uplatňovať sa budú minimálne do 22. novembra 2012. Komisia na tomto základe s plnou podporou Výboru pre leteckú bezpečnosť dospela k záveru, že zaradenie líbyjských leteckých dopravcov do zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky nie je potrebné. Vykonávanie opatrení prijatých líbyjskými orgánmi však aj naďalej podlieha dôkladnému monitorovaniu.

 

Európsky zoznam týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky bol takisto aktualizovaný vzhľadom na existenciu leteckých dopravcov v štátoch uvedených na zozname v predchádzajúcich rozhodnutiach: v prípade Konžskej demokratickej republiky bol doplnený letecký dopravca Jet Congo Airways; v prípade Rovníkovej Guiney bol doplnený letecký dopravca Punto Azul, zatiaľ čo leteckí dopravcovia GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines a EGAMS boli zo zoznamu vyradení na základe dôkazov o tom, že ukončili svoju prevádzku; v prípade Indonézie boli doplnení leteckí dopravcovia TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation a Matthew Air Nusantara, ktorí získali nové osvedčenie v Indonézii, zatiaľ čo letecký dopravca Megantara bol zo zoznamu vyradený na základe dôkazov o tom, že ukončil svoju prevádzku; v prípade Mauritánie bol doplnený letecký dopravca Mauritania Airlines, zatiaľ čo letecký dopravca Mauritania Airways bol zo zoznamu vyradený na základe dôkazov o tom, že ukončil svoju prevádzku; v prípade Filipín boli doplnení leteckí dopravcovia Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. a Island Helicopter Services.

 

Komisia napokon uznáva snahy orgánov dohľadu nad bezpečnosťou Albánska, Aruby, Indonézie, Líbye, Pakistanu a Ruska o reformu systému civilného letectva, a to najmä o zlepšenie bezpečnosti s cieľom zaručiť účinné a jednotné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem.. Komisia je pripravená tieto reformy aktívne podporovať v spolupráci s ICAO, členskými štátmi EÚ a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva.

 

Komisia sa aj naďalej v plnej miere zasadzuje o podporu lepšieho dodržiavania medzinárodných bezpečnostných noriem, vždy keď je to možné a v tejto súvislosti poverila Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva, aby uskutočnila sériu misií technickej pomoci na podporu príslušných orgánov v niekoľkých štátoch v ich úsilí zvýšiť bezpečnosť.

 

Aktualizovaný európsky zoznam týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky zahŕňa všetkých dopravcov s osvedčením z 21 štátov, čo predstavuje 279 známych leteckých dopravcov s úplným zákazom prevádzkovania letov v Európskej únii. Týmito štátmi sú Afganistan, Angola, Benin, Džibuti, Filipíny, Gabon (s výnimkou troch dopravcov, ktorí prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia (s výnimkou šiestich dopravcov), Kazachstan (s výnimkou jedného dopravcu, ktorý prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizsko, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Libéria, Mauritánia, Mozambik, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sudán, Svazijsko a Zambia.


 

Na zozname sa nachádzajú aj piati jednotliví dopravcovia: Blue Wing Airlines zo Surinamu, Meridian Airways z Ghany, Rollins Air z Hondurasu, Silverback Cargo Freighters z Rwandy a Conviasa z Venezuelskej bolívarovskej republiky.

 

Okrem toho sa na zozname nachádza ešte 11 leteckých dopravcov, ktorí môžu prevádzkovať lety do EÚ za prísnych prevádzkových obmedzení a podmienok: už uvedený Air Astana z Kazachstanu, Air Koryo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Iran Air, TAAG Angolan Airline, Air Madagascar a Jordan Aviation.

- Ingrid Ludviková -
04.04.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet