ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Parlament dal zelenú dohode s USA o poskytovaní osobných údajov cestujúcich

Parlament dal zelenú dohode s USA o poskytovaní osobných údajov cestujúcich

Nová dohoda o poskytovaní osobných údajov leteckých cestujúcich z EÚ orgánom USA bola vo štvrtok (19.04.) schválená Európskym parlamentom. Dohoda definuje právne podmienky pre transfer osobných údajov, upravuje maximálnu dĺžku ich uchovania, účel ich využitia, záruky ich ochrany a postupy správnej a súdnej nápravy.


Nové pravidlá majú nahradiť súčasnú dohodu, ktorá je v platnosti od roku 2007.

 

 Dohoda medzi EÚ a USA o údajoch, ktoré sú obsiahnuté v tzv. osobnom zázname cestujúceho (PNR), bola schválená pomerom hlasov 409 (za): 226 (proti): 33 (zdržalo sa). Významná menšina poslancov, vrátane parlamentnej spravodajkyne, Sophie in' t Veld (ALDE, NL), ktorá stiahla svoje meno zo správy, hlasovala proti dohode kvôli obavám o zaistenie ochrany osobných údajov cestujúcich. Poslanci zamietli návrh, aby bola dohoda zaslaná Európskemu súdnemu dvoru na posúdenie.

 

 Uchovávanie dát a ich využívanie

 

 V súlade s novou dohodou budú americké úrady uchovávať údaje z PNR v aktívnej databáze po dobu až piatich rokov. Po prvých šiestich mesiacoch budú všetky informácie umožňujúce identifikáciu konkrétneho cestujúceho zamaskované. Údaje, ako meno cestujúceho alebo jeho adresa budú kódované.

 

 Po piatich rokoch budú údaje presunuté do tzv. neaktívnej databázy na obdobie do desiatich rokov. Podmienky na vstup do tejto databázy sú prísnejšie a okruh ľudí, ktorý k nim bude mať prístup, užší. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje úplne anonymizované, teda budú z nich vymazané všetky informácie umožňujúce identifikáciu konkrétneho cestujúceho. Údaje vzťahujúce sa k špecifickým prípadom súvisiacim s vymáhaním práva, budú uchované v aktívnej databáze, kým nebude prípad alebo jeho vyšetrovanie archivované.

 

 Údaje z PNR budú využívané predovšetkým za účelom predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických a iných závažných medzinárodných trestných činov, teda tých ktoré sa podľa zákonov USA trestajú odňatím slobody na dobu troch a viac rokov. Údaje z PNR bude možné využiť aj k identifikácii osôb, ktoré majú byť podrobené detailnejšiemu výsluchu či vyšetrovaniu.

 

 Citlivé údaje

 

 Citlivé údaje odhaľujúce napríklad rasový alebo etnický pôvod, náboženské presvedčenie, fyzický a psychický zdravotný stav či sexuálnu orientáciu cestujúceho môžu byť použité len vo výnimočných prípadoch, ako je ohrozenie života cestujúceho. Tieto údaje sú najčastejšie čerpané z preferencie jedla podávaného na palube lietadla, ktorú je možné definovať už pri vytváraní rezervácie, alebo na základe žiadosti o asistenciu z dôvodu zdravotného stavu cestujúceho. Prístup k takýmto údajom bude obmedzený a povoľovaný prípad od prípadu. Po 30 dňoch budú údaje trvalo vymazané, pokiaľ nebudú potrebné pre zvláštne vyšetrovanie.

 

 Súdna náprava

 

 V prípade zneužitia údajov budú mať občania EÚ právo na správnu a súdnu nápravu v súlade s právom Spojených štátov. Budú mať tiež nárok na prístup k svojmu PNR a právo na opravu svojich údajov ministerstvom vnútornej bezpečnosti, vrátane možnosti ich vymazania, pokiaľ sa údaje ukážu ako nepravdivé.

 

 Kontext

 

 Údaje, ktoré sú obsiahnuté v tzv. osobnom zázname o cestujúcom (PNR), zhromažďuje letecký prepravca počas vytvárania rezervácie letenky. Ide predovšetkým o mená cestujúcich, ale aj ich adresy, čísla kreditných kariet použitých na platbu leteniek a čísla sedadiel. Leteckí prepravcovia musia na základe právnych noriem platných v Spojených štátoch amerických sprístupniť tieto osobné údaje pred odletom z alebo do krajiny ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA.

 

 V máji 2010 Európsky parlament najmä z dôvodu obáv o ochranu osobných údajov odložil hlasovanie o dohode o PNR so Spojenými štátmi, ktorá je v provizórnej platnosti od roku 2007. Poslanci naliehali na Európsku komisiu, aby vyjednala novú dohodu, čo sa uskutočnilo v roku 2011.

 

 Európsky parlament schválil dohodu o PNR s Austráliou v októbri 2011. V súčasnosti rokuje EÚ o obdobnej dohode s Kanadou.

 

 Ďalší postup

 

 Ministri spravodlivosti a vnútra EÚ by mali dohodu o PNR potvrdiť na svojom stretnutí 26. apríla. Dohoda nahradí text z roku 2007 a bude v platnosti sedem rokov.

- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
23.04.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet