ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Zdravotná starostlivosť: vďaka aplikácii pre smartfóny môžete toto leto cestovať bez stresu

Zdravotná starostlivosť: vďaka aplikácii pre smartfóny môžete toto leto cestovať bez stresu

– Práve včas pred letnými dovolenkami, majstrovstvami vo futbale Euro 2012 a olympijskými hrami 2012 v Londýne Európska komisia sprístupnila aplikáciu pre smartfóny, ktorá poskytuje vysvetlenie, ako používať európsky preukaz zdravotného poistenia.


Preukaz oprávňuje držiteľa na prístup k štátnej zdravotnej starostlivosti v prípade choroby alebo úrazu počas ciest a dočasných pobytov v 31 európskych krajinách. Preukaz bezplatne vydávajú zdravotné poisťovne v jednotlivých krajinách. Zaručuje prístup k urgentnému ošetreniu za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (resp. v niektorých krajinách bezplatne), ako sa poskytuje osobám poisteným v danej krajine.

 

Z dôvodu rozdielov medzi systémami zdravotnej starostlivosti môže byť ťažké zistiť, ako použiť preukaz v rôznych krajinách a aké sú miestne pravidlá.  Táto praktická príručka o používaní preukazu v 27 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku je teraz k dispozícii ako aplikácia pre smartfóny na troch platformách: iOS, Android a Windows 7 mobile. Zahŕňa všeobecné informácie o preukaze, telefónne čísla tiesňového volania, zoznam ošetrení, na ktoré sa preukaz vzťahuje, a ich ceny, informácie o tom, ako žiadať náhradu nákladov, a na koho sa obrátiť v prípade straty preukazu. Aplikácia je k dispozícii v 24 jazykoch a umožňuje prepínanie medzi jednotlivými jazykmi.

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia si nemôžete stiahnuť pomocou aplikácie, ale je potrebné si ho vyžiadať v zdravotnej poisťovni zúčastnenej krajiny.

 

Aplikáciu „Európsky preukaz zdravotného poistenia“ pre smartfón si môžete stiahnuť tu:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

 

Súvislosti

 

 

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia naďalej uľahčuje obyvateľom 31 európskych krajín (27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) prístup k službám zdravotnej starostlivosti počas dočasných pobytov v zahraničí. Pacient, ktorý je držiteľom preukazu, má v prípade choroby alebo úrazu rovnaké právo na prístup k verejnej zdravotníckej starostlivosti (napr. k lekárovi, do lekárne, nemocnice alebo zdravotníckeho strediska) ako štátni príslušníci krajiny, ktorú navštevuje.

 

V súčasnosti vlastní podľa najnovších údajov poskytnutých zúčastnenými krajinami európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo náhradné osvedčenie) viac než 188 miliónov ľudí, čo je viac ako 37 % obyvateľov EÚ.

 

Je na vnútroštátnych orgánoch krajín EÚ, aby zabezpečili informovanosť ľudí o existencii preukazu, jeho ľahkej dostupnosti a možnosti jeho využitia zahraničnými návštevníkmi v prípade potreby urgentnej zdravotnej starostlivosti. Komisia aj naďalej spolupracuje s členskými štátmi EÚ v snahe zabezpečiť, aby sa tento systém v plnej miere využíval, a zvýšiť informovanosť občanov EÚ o výhodách EPZP.

 

Pripomienky k tabuľke:

 

- Dánsko, Nemecko a Švajčiarsko neposkytli údaje o DNO od roku 2008 a o počte vydaných DNO nebol vykonaný žiadny odhad. 

 

- Zdá sa, že vo Švajčiarsku niektorí obyvatelia používajú viac než jeden EPZP. Orgány Švajčiarska sa k tejto skutočnosti nevyjadrili. 

 

- Švédsko neposkytlo údaje o počte EPZP, ktoré boli v obehu v roku 2011, a v tabuľke sú preto uvedené údaje z roku 2010. Z toho istého dôvodu sa v prípade Cypru a Nemecka použili údaje z roku 2009 a v prípade Estónska údaje z roku 2008.

 

- Nemecko neposkytlo údaje o počte EPZP vydaných od roku 2008, a preto sa v tabuľke vykázala 0. V prípade Talianska sa použili údaje z roku 2009 a v prípade Švédska údaje z roku 2010.  

 

Ďalšie informácie:

 

Webová stránka o európskom preukaze zdravotného poistenia: http://ehic.europa.eu/ 

 

Webová stránka o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

 

Audiovizuálny materiál o európskom preukaze zdravotného poistenia: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

- Ingrid Ludviková -
05.06.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet