ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Bude vaše mesto Európskym hlavným zeleným mestom na rok 2015?

Bude vaše mesto Európskym hlavným zeleným mestom na rok 2015?

Komisia vyhlásila súťaž v snahe nájsť mesto, ktoré získa titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2015. Ocenením Európske hlavné zelené mesto sa uznávajú mestá, ktoré sú príkladom ekologického mestského prostredia a môžu slúžiť ako vzor a inšpirovať iné mestá. Výročné ocenenie má prispieť k tomu, aby sa európske mestá stali príťažlivejšími a zdravými mestami – „vhodnými pre život“.


Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ocenením Európske hlavné zelené mesto sa zviditeľňujú snahy o zlepšenie mestského prostredia a podporu udržateľného rastu. Pri príležitosti vyhlásenia šiesteho ročníka súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2015 by som chcel vyzvať mestá, aby sa zúčastnili na tejto súťaži a využili ju ako príležitosť na zhodnotenie a zviditeľnenie svojich výsledkov v oblasti životného prostredia a zároveň ako príležitosť na naplánovanie udržateľného rozvoja v záujme svojich občanov.“

 

Tri hlavné ciele ocenenia sú:

 

· oceniť mestá, ktoré dosahujú dobré výsledky pri plnení ambicióznych cieľov v oblasti životného prostredia, 

 

· motivovať mestá, aby sa zaviazali plniť ambiciózne ciele budúceho zlepšovania životného prostredia a udržateľného rozvoja, ako aj

 

· byť vzorom a inšpiráciou pre iné mestá a podporovať uplatňovanie najlepších postupov a skúseností vo všetkých ostatných mestách Európy.

 

Do súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2015 sa môžu zapojiť všetky mestá s viac než 200 000 obyvateľmi. O ocenenie sa môžu uchádzať mestá z členských štátov EÚ, pristupujúcich krajín (Chorvátsko), kandidátskych krajín (Turecko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna hora, Island a Srbsko) a iných krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko a Lichtenštajnsko). V krajinách, v ktorých sa nenachádza mesto s viac než 200 000 obyvateľmi, sa môže prihlásiť mesto s najväčším počtom obyvateľov.

 

Prihlášky sa budú hodnotiť na základe 12 ukazovateľov: miestny príspevok k boju proti globálnej zmene klímy, udržateľná doprava, zelené mestské oblasti uplatňujúce zásady udržateľného využívania pôdy, ochrana prírody a biodiverzity, kvalita ovzdušia, úrovne hluku, nakladanie s odpadom, spotreba vody, čistenie odpadových vôd, ekologické inovácie a udržateľná zamestnanosť, environmentálne manažérstvo miestnych orgánov a energetická hospodárnosť.

 

Mestá môžu podať prihlášku online na adrese www.europeangreencapital.eu. Lehota na podávanie prihlášok na rok 2015 končí 15. októbra 2012. Titul udeľuje medzinárodná porota po porade so skupinou uznávaných odborníkov z rôznych oblastí životného prostredia. Víťaz bude vyhlásený v júni 2013.

Súvislosti

Ocenenie Európske hlavné zelené mesto je výsledkom iniciatívy miest, ktorým leží na srdci ochrana životného prostredia. Nápad pôvodne vznikol na stretnutí, ktoré sa konalo 15. mája 2006 v estónskom Talline z iniciatívy Jüriho Ratasa, bývalého starostu Tallinu. Počas tohto stretnutia došlo k podpisu spoločného memoranda o porozumení medzi 15 európskymi mestami a združením miest Estónska o vytvorení takéhoto ocenenia.

 

Zatiaľ, od roku 2010 do roku 2013, tento prestížny titul získali štyri mestá – Štokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz a Nantes. Zelené hlavné mesto na rok 2014 bude vyhlásené 29. júna.

 

Európa je v súčasnosti prevažne urbanizovanou spoločnosťou, v ktorej traja zo štyroch Európanov žijú v menších a väčších mestách. Väčšina environmentálnych problémov, ktorým čelí naša spoločnosť, má pôvod v mestských oblastiach. Sú to ale tie isté mestské oblasti, ktoré sa angažujú v úsilí o inovácie potrebné na riešenie týchto problémov. Ocenenie Európske hlavné zelené mesto vzniklo ako iniciatíva, ktorá podporuje a oceňuje vynaložené úsilie, podnecuje mestá k väčšej angažovanosti a zviditeľňuje a podporuje výmenu najlepších postupov, ktorá medzi nimi prebieha.

 

Výraznejšie profilovanie víťazného mesta bude nielen inšpiráciou pre iné mestá, ale prispeje aj k zlepšeniu jeho povesti a zvýši jeho atraktívnosť pre všetkých, ktorí ho navštívia alebo v ňom pracujú a žijú. 

 

Ďalšie informácie: 

 

www.europeangreencapital.eu 

- Ingrid Ludviková -
18.06.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet