ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Dovolenková sezóna: užitočné tipy pre bezstarostné leto

Dovolenková sezóna: užitočné tipy pre bezstarostné leto

Vzhľadom na už začínajúcu dovolenkovú sezónu a milióny Európanov plánujúcich cestovať v rámci Európskej únie a mimo nej by mal každý Európan vziať do úvahy určité aspekty pri cestovaní. Či už sa týkajú zdravotného poistenia, riešenia sporov s cestovnou agentúrou alebo cestovania so spoločenským zvieraťom, tieto tipy poskytnú užitočný prehľad o spôsoboch, akými Európska únia pracuje, aby pomohla cestujúcim z EÚ.


Kto mi môže pomôcť, ak potrebujem rýchlu lekársku pomoc?

 

Plánujete cestovať do EÚ, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska? Ak áno, nezabudnite si váš európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Preukaz vám môže pomôcť ušetriť čas, starosti a peniaze v prípade, ak ochoriete alebo sa zraníte počas pobytu v zahraničí. Preukaz bezplatne vydávajú zdravotné poisťovne v jednotlivých krajinách. Zaručuje prístup k urgentnému ošetreniu za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (resp. v niektorých krajinách bezplatne) ako sa poskytuje osobám poisteným v danej krajine.

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sk

K dispozícii je teraz ako aplikácia pre smartfóny praktická príručka o používaní preukazu v 27 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Zahŕňa všeobecné informácie o preukaze, telefónne čísla tiesňového volania, zoznam ošetrení, na ktoré sa preukaz vzťahuje, a ich ceny, informácie o tom, ako žiadať náhradu nákladov, a na koho sa obrátiť v prípade straty preukazu. Aplikácia je dostupná v 24 jazykoch.

 

Aplikáciu „európsky preukaz zdravotného poistenia“ pre váš smartfón si môžete stiahnuť tu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sk

Komu mám zavolať v naliehavom prípade?

 

Číslo 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania, ktoré je bezplatne zastihnuteľné všade v rámci EÚ z pevných liniek a mobilných telefónov. Z čísla 112 je volajúci presmerovaný na príslušnú záchrannú službu (miestnu políciu, hasičský zbor alebo zdravotnícku službu) a je dostupné 24 hodín denne. Číslo 112 teraz funguje vo všetkých členských štátoch EÚ popri vnútroštátnych číslach tiesňového volania (ako napríklad 999 alebo 110). Dánsko, Fínsko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko sa rozhodli urobiť z čísla 112 svoje jediné alebo hlavné vnútroštátne číslo tiesňového volania. Číslo 112 sa navyše začína používať aj v niekoľkých krajinách mimo EÚ, napr. v Chorvátsku, Čiernej Hore a Turecku.

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm


 Cestujem mimo Európu, ale moja krajina nemá v cieľovej krajine veľvyslanectvo ani konzulát. Na koho sa mám obrátiť, ak potrebujem pomoc?

 

Ako občan členského štátu EÚ ste automaticky občanom EÚ, takže máte právo na konzulárnu pomoc, ak ste mimo EÚ (a to aj v prípade, že vaša krajina nemá v danej krajine zastúpenie). Ak vás napríklad zatknú, utrpíte vážnu nehodu alebo stratíte dôležité doklady, môžete požiadať o pomoc akýkoľvek konzulát alebo veľvyslanectvo členskej krajiny EÚ.

 

Rovnako máte nárok na pomoc v krízových situáciách: členské štáty EÚ musia v prípade potreby pomôcť občanom pri evakuácii tak ako svojim vlastným štátnym príslušníkom.

 

Na webovej stránke konzulárnej ochrany Európskej komisie môžete zistiť, či má vaša krajina zastúpenie v destinácii, do ktorej cestujete:
http://ec.europa.eu/consularprotection 

Komu by som mal/-a zavolať v prípade, že by bolo moje dieťa nezvestné?

 

Európska únia sa dohodla na spoločnom čísle núdzovej linky (116 000) na nahlasovanie nezvestného dieťaťa v ktoromkoľvek z 27 členských štátov EÚ. Či už ste rodič, ktorého dieťa je nezvestné, dieťa, ktoré sa stratilo alebo utieklo, alebo osoba disponujúca informáciami o nezvestnom dieťati, môžete použiť toto uvedené číslo, ktoré vás spojí so skúsenou organizáciou schopnou poskytnúť podporu a praktickú pomoc, či už psychologického, právneho alebo administratívneho charakteru.

 

Viac informácií:
http://www.hotline116000.eu/

 

Počas mojej dovolenky som mal problémy s leteckou spoločnosťou, požičovňou áut alebo cestovnou agentúrou. Kto mi môže pomôcť?

 

V prípade, že je moja cesta lietadlom alebo vlakom zrušená, alebo má meškanie …

 

Ak máte problémy s bežným alebo charterovým leteckým dopravcom (ako napríklad zrušenie letu alebo meškanie), máte špecifické práva na základe nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave v EÚ.

Viac informácií o právach cestujúcich v leteckej doprave v EÚ:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/03-air.html

 

Ak máte problémy so zmenou času alebo so zrušením v súvislosti s odchodmi vlakov, sú vám zaručené špecifické práva na základe nariadenia o právach cestujúcich v železničnej doprave v EÚ. Ak cestujete medzinárodnou železničnou dopravou, využívate výhody jednotných pravidiel v rámci EÚ.

 

Viac informácií o právach cestujúcich v železničnej doprave v EÚ:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/03-rail.html


 

V prípade, že mám problémy s autobusovou alebo lodnou dopravou …

 

Prijali sa už nové právne predpisy EÚ o právach osôb cestujúcich autobusom alebo loďou, ktoré nadobudnú platnosť v decembri 2012 a v marci 2013. Od budúceho leta tak budete môcť využívať práva porovnateľné s tými, ktoré sú stanovené pri leteckej a železničnej doprave.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete požiadať o radu vašu vnútroštátnu spotrebiteľskú organizáciu. Zoznam kontaktov je k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

Aké špecifické ustanovenia sa uplatňujú, ak som cestujúci so zdravotným postihnutím?

 

Právne predpisy o právach cestujúcich v EÚ boli vytvorené na to, aby chránili zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou pred diskrimináciou pri cestovaní lietadlom alebo vlakom a aby im umožnili rovnaký prístup k mobilite tak ako ostatným občanom.

 

Viac informácií nájdete na týchto internetových stránkach:
letecky:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/03-air.html 

 

vlakom: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/03-rail.html 

Ak nie ste schopný vyriešiť sťažnosť so spoločnosťou nachádzajúcou sa v inom štáte EÚ, s vaším prípadom vám môže pomôcť európske spotrebiteľské centrum vo vašej krajine.

 

Sieť európskych spotrebiteľských centier (European Consumer Centres Network) je celoplošná sieť EÚ podporovaná Európskou komisiou a členskými štátmi. Tvorí ju 29 centier, jedno v každom z 27 členských štátov EÚ a tiež na Islande a v Nórsku. Európske spotrebiteľské centrá vedia ponúknuť právne a praktické rady, pomôcť sprostredkovať riešenia so spoločnosťou v inej európskej krajine alebo navrhnúť iné riešenia. 

 

Viac informácií o sieti európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) vrátane kontaktných údajov: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm 

Stiahnite si aplikáciu! Majte svoje práva vždy poruke.

 

Ak používate smartfón, môžete si stiahnuť novú aplikáciu o právach cestujúcich a mať tak vždy všetky informácie poruke.

 

Aplikáciu na stiahnutie nájdete na tejto internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/mobile.html

Objednal som si zájazd, ale moja cestovná kancelária skrachovala. Mám nárok na vrátenie peňazí?

Smernica o balíku cestovných služieb chráni európskych spotrebiteľov, ktorí cestujú na dovolenku a pokrýva vopred dohodnuté organizované zájazdy kombinujúce aspoň dve z uvedených služieb: 1) dopravu, 2) ubytovanie alebo 3) iné turistické služby ako napríklad výlety (zahrnuté v cene zájazdu).

 

Smernica poskytuje ochranu, ktorá pokrýva: informácie v brožúrach, právo odstúpiť od zmluvy bez pokuty, zodpovednosť za služby (napríklad nevyhovujúce hotely) a ochranu v prípade, že cestovná kancelária alebo letecký dopravca skrachuje.


 

Moja dovolenka sa mi veľmi páčila a uvažujem o zakúpení časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení v rovnakom rezorte.  Aké sú pravidlá?

Na základe nových pravidiel, ktoré EÚ zaviedla, vo všetkých 27 členských štátoch (IP/12/528) musia predajcovia časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení poskytnúť zákazníkom detailné informácie vo vhodnom časovom predstihu skôr než sa zákazník zaviaže akoukoľvek zmluvou, vrátane sumy, ktorú treba zaplatiť, popisu produktu a presného obdobia a dĺžky pobytu, na ktoré je zákazník na základe zmluvy oprávnený. Ak si tak zákazník vyberie, táto informácia by mu mala byť poskytnutá v jeho rodnom jazyku.

 

Pravidlá tiež zabezpečujú, že zákazníci môžu odstúpiť od zmluvy v rámci „lehoty na zváženie“ počas 14 kalendárnych dní a že obchodníci nemajú počas tohto obdobia povolené žiadať zákazníkov o akúkoľvek formu zálohovej platby alebo vklad. Pred uzatvorením zmluvy sa od obchodníka vyžaduje, aby zákazníka jasne upozornil na existenciu práva odstúpiť od zmluvy na dĺžku ochrannej lehoty a na zákaz zálohových platieb počas ochrannej lehoty. 

 

Prehnané účty za telefón ničia môj dovolenkový rozpočet. Ako ich môžem pri cestovaní obmedziť?

 

Nové nariadenie o mobilnom roamingu nadobudlo platnosť 1. júla 2012. Hlavnou novinkou sú cenové limity pre mobilný internetový roaming. Ide o roaming pre generáciu smartfónov. Spotrebitelia by si však mali ponuky dát vyberať starostlivo. Napríklad súhlasiť s platbou 2 alebo 3 eurá na deň za neohraničený dátový roaming je výborná ponuka, ale spotrebitelia budú platiť bez ohľadu na to, či dáta využívajú alebo nie. Takže pre tých, ktorý sťahujú menšie objemy dát, sú cenové limity bezpečnou sieťou. Ceny za hlasové volania a textové správy tiež klesli - na nižšiu úroveň než bežné domáce náklady. Na základe nových pravidiel sú aktuálne tieto poplatky:

 

· 29 centov za minútu bez DPH za odchádzajúci hovor,

 

· 8 centov za minútu bez DPH za prijímaný hovor,

 

· 9 centov bez DPH za odoslanie textovej správy,

 

· 70 centov za megabajt (MB) bez DPH za sťahovanie dát alebo surfovanie na internete na cestách v zahraničí (účtované za využitý kilobajt).

 

Viac informácií o regulácii roamingu alebo vyhľadaní vášho operátora a jeho poplatkov:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/consumer/operators/index_en.htm

 

Čo potrebujem vedieť, ak si chcem vziať so sebou spoločenské zviera (mačku, psa alebo fretku) na dovolenku v rámci krajín EÚ?

 

Cestovanie občanov EÚ v rámci EÚ: cestovanie v rámci EÚ s vaším spoločenským zvieraťom je možné: treba len mať na pamäti niekoľko vecí. Do pasu vášho spoločenského zvieraťa musí byť zapísané platné očkovanie proti besnote, v prípade, ak cestujete s vaším psom do inej krajiny v rámci EÚ. Keď však cestujete do Írska, Fínska, na Maltu alebo do Spojeného kráľovstva, vaše domáce zviera sa bude musieť podrobiť aj ošetreniu proti parazitom. Tieto pravidlá sa vzťahujú len na psov, mačky a fretky. V prípade šteniat alebo mačiatok alebo ktorýchkoľvek iných druhov domácich zvierat sa odporúča overiť si prostredníctvom príslušných orgánov krajinu EÚ, ktorú plánujete navštíviť, špecifické podmienky, ktoré stanovuje ohľadom cestovania do svojej krajiny so spoločenským zvieraťom.


 

Viac informácií:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

Občania EÚ cestujúci domov z krajín mimo EÚ: pas spoločenského zvieraťa sa používa pre zvieratá cestujúce v rámci krajín EÚ alebo pre zvieratá, ktoré sa vracajú domov z krajín mimo EÚ. V závislosti od vašej dovolenkovej destinácie sa môže ešte okrem očkovania proti besnote vyžadovať, aby sa vaše zviera podrobilo testom a počkalo tri mesiace, než vstúpi do EÚ.

 

Ak ste osoba s pobytom v Andorre, Chorvátsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Monaku, Nórsku, San Maríne, vo Švajčiarsku alebo Vatikáne vlastniaca pas spoločenského zvieraťa pre vaše spoločenské zviera, ste oprávnený cestovať so svojím spoločenským zvieraťom v rámci EÚ.

 

Viac informácií:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm 

Aký druh rýb môžem konzumovať počas môjho pobytu?

 

Európska komisia navrhla kompletnú opravu spoločnej politiky EÚ v oblasti rybolovu, s cieľom udržateľnosti rybolovu, aby sa zabezpečila budúcnosť pre odvetvie rybolovu v rámci EÚ, ochrana morského prostredia a dostatok rýb pre budúce generácie. O týchto návrhoch sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade. No kým politickí činitelia rokujú o zmenách k lepšiemu, vy môžete z pozície spotrebiteľa rovnako prispieť tým, že si vypýtate rybu, ktorej populácia je trvalo udržateľná. 

 

Vyberte si rybu uvedomelo. Navyše, dve z troch populácií rýb sú predmetom nadmerného lovu, zahŕňajúc 80 % populácií rýb Stredozemného mora a polovicu populácií v Atlantickom oceáne. Kedykoľvek si kúpite rybu, vaša voľba zaváži. Vy máte kúpnu silu na to, aby ste prispeli k zmene.

 

Čo môžete urobiť? Spýtajte sa predavača rýb, maloobchodníka alebo majiteľa reštaurácie na ryby, ktoré predávajú, alebo si ich vyhľadajte v príručke o morských plodoch. Niekoľko organizácií pripravuje príručky pre rôzne krajiny v EÚ, kde uvádzajú odporúčané potraviny z morských plodov.

 

Vždy si kupujete rovnaký druh ryby? Vysoký dopyt po určitých druhoch rýb a morských plodov môže viesť k ich nadmernému lovu. Na rozdiel od toho je mnoho menej známych druhov oveľa početnejších. Prekonajte zvyčajné obavy a pre zmenu vyskúšajte niečo nové. Dovolenka je ideálnym časom na experimenty!

Viac informácií nájdete na webovej stránke: „Vyberte si svoju rybu“.

 

Môžem si z dovolenky v zahraničí priniesť mäso alebo syr?

 

Pri návrate domov z väčšiny krajín mimo EÚ je protiprávne priniesť si akékoľvek mäsové alebo mliečne výrobky, či už pre vlastnú spotrebu alebo ako dar pre ostatných.

 

Výnimkou je niekoľko susediacich krajín. Napríklad, ak sa vraciate z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu, môžete si priniesť najviac 10 kilogramov určitých výrobkov živočíšneho pôvodu. Existuje tiež niekoľko ďalších výnimiek: jedna z nich sa napríklad týka sušeného mlieka pre dojčatá, dojčenskej výživy a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre spoločenské zvieratá vyžadovaných zo zdravotných dôvodov. Tieto výrobky však musia byť v zapečatenom obale a nesmú vážiť viac než dve kilá alebo si musia vyžadovať skladovanie v chladničke pred otvorením.


 

Rovnako si môžete priniesť ryby a určité vodné kôrovce za predpokladu, že nepresiahnu hmotnosť 20 kilogramov, s výnimkou Faerských ostrovov alebo Islandu, kde sa neuplatňujú žiadne hmotnostné obmedzenia. Na ostatné živočíšne výrobky, ako napríklad med, sa tiež uplatňuje hmotnostné obmedzenie dva kilogramy.

 

Pri preprave živočíšnych výrobkov medzi krajinami v rámci EÚ sa tieto pravidlá neuplatňujú. Rovnako sa neuplatňujú, ak prichádzate z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína alebo Švajčiarska.

 

Ďalšie obmedzenia sa môžu uplatniť v prípade infekčných ochorení zvierat v tretích krajinách.

 

V prípade pochybností sa odporúča overiť si situáciu s veterinárnou službou pri vstupe do EÚ (letisko, prístav, cesta atď.).

 

Je dôležité zapamätať si, že tieto pravidlá sú tu preto, aby ochraňovali vaše zdravie a zdravie hospodárskych zvierat EÚ pred vážnymi ochoreniami zvierat. 

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke o cestovaní v Európe! http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_sk.htm

Viac informácií k často kladeným otázkam:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/faq/index_sk.htm#need-help 

Ak chcete položiť inú otázku, môžete tak urobiť na tejto internetovej stránke: http://europa.eu/youreurope/citizens/help/index_sk.htm 
- Andrej KRÁLIK -
13.07.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet