ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Diskusia o budúcnosti Európy: Komisia umožňuje občanom vyjadriť sa v online konzultácii

Diskusia o budúcnosti Európy: Komisia umožňuje občanom vyjadriť sa v online konzultácii

Na jednej z najrozsiahlejších internetových konzultácií v histórií EÚ o právach občanov a o budúcnosti Európy sa doteraz zúčastnilo viac ako 5 500 občanov EÚ. Svedčia o tom najnovšie údaje, ktoré dnes zverejnila Komisia.


Európska komisia 9. mája pri príležitosti Dňa Európy vyzvala občanov v celej Európskej únii, aby pomohli stanoviť politický program na ďalšie roky a formovať budúcnosť Európy (IP/12/461). Do 9. septembra môžu všetci Európania vyjadriť svoje názory k otázkam, ako napr. „Akým smerom by sa mal uberať vývoj Európskej únie v blízkej budúcnosti? V akej Európskej únii by ste chceli žiť v roku 2020?“

 

Keďže Európa v súčasnosti čelí zásadným výzvam, ktoré sú najmä výsledkom finančnej krízy a krízy štátneho dlhu, politická diskusia sa čoraz viac stáva diskusiou o blízkej a vzdialenej budúcnosti Európy. Počas posledného zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo v júni, diskutovali vedúci predstavitelia o potrebe posunúť hospodársku a menovú úniu (HMÚ) do „novej fázy“. Akákoľvek ďalšia integrácia v hospodárskej a fiškálnej oblasti musí byť však z pohľadu obyvateľov Európy legitímna. Z tohto dôvodu sa v správe „štyroch predsedov“ (predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie, predseda Euroskupiny a prezident Európskej centrálnej banky) zverejnenej 26. júna zdôrazňuje: „Z celkového hľadiska si užšia integrácia HMÚ bude vyžadovať výraznejší demokratický základ a širokú podporu občanov. Z tohto dôvodu je prvoradé, aby už samotný proces smerujúci k uskutočneniu tejto vízie vychádzal z rozsiahlych konzultácií a širokej účasti. Integrácia a legitímnosť sa musia rozvíjať súbežne.“ Na základe návrhu Komisie bude rok 2013 Európskym rokom občanov (IP/11/959). Európska komisia chce túto príležitosť využiť na zapojenie občanov do formovania Únie zajtrajška a na zistenie ich predstáv o budúcnosti Európy.

Prebiehajúca kríza spustila veľmi potrebnú verejnú debatu o smerovaní Európy. Aby sa hospodárska a menová únia stala skutočne nezvratnou a obnovila sa dôvera, je dôležité dať občanom a spoločnostiam perspektívu, ako bude Európa vyzerať v roku 2020. V tejto súvislosti s potešením konštatujem, že sa návrhy o „politickej únii“, „Európskej federácii“ alebo aj o „Spojených štátoch európskych“ opäť stali predmetom diskusie,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Verejná konzultácia Komisie poukazuje na vysoký záujem o túto diskusiu. Zvlášť potešujúca je skutočnosť, že väčšina odpovedí pochádza od mladých Európanov. Som pevne presvedčená o tom, že na prekonanie krízy potrebujeme viac, a nie menej Európy. Z tohto dôvodu potrebujeme zapojiť našich občanov. Koniec koncov Európa je o ich právach, o ich obavách a o ich budúcnosti. Preto by nás občania mali sprevádzať na našej ceste k silnejšej a integrovanejšej Európe.“

V konzultácii Komisie s názvom „Vaše práva, vaša budúcnosť“ sa občanom kladú aj otázky týkajúce praktických prekážok, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote pri uplatňovaní svojich práv ako občanov EÚ alebo základných práv zakotvených v práve EÚ. Komisia sa takisto zaujíma o akékoľvek ťažkosti Európanov, ktorým čelia pri cestovaní v Európe, sťahovaní do iného členského štátu, pri hlasovaní alebo kandidovaní vo voľbách alebo pri nákupe cez internet. Odpovede získané od verejnosti budú priamo zohľadnené v politickom programe Komisie na ďalšie roky a budú tvoriť základ správy o občianstve EÚ 2013, ktorá bude predložená 9. mája 2013, v budúcoročný Deň Európy.

 

Len tri mesiace od jej začatia 9. mája sa na online konzultácii zúčastnilo viac ako 5 000 ľudí, ktorí odpovedali na online dotazník. Tento údaj zahŕňa občanov zo všetkých členských štátov (11,3 % respondentov sú Francúzi, 10,5 % Taliani, 9 % Španieli, 8,9 % Nemci a 6,1 % Briti. Ak vás zaujíma vaša krajina, pozrite si prílohu).

 

Krátky dotazník sa dá jednoducho vyplniť online a zaberie len desať minút vášho času. Konzultácia potrvá do 9. septembra: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Súvislosti

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, ale ho dopĺňa – všetci štátni príslušníci 27 členských štátov EÚ majú ďalšie práva ako občania EÚ. Tieto zahŕňajú právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu v tej krajine EÚ, v ktorej žijú, právo na konzulárnu ochranu v zahraničí za rovnakých podmienok, ako majú občania štátu poskytujúceho ochranu, právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo zúčastniť sa na európskej občianskej iniciatíve. Okrem toho má každý v Európe základné práva stanovené v Charte základných práv EÚ vždy, keď právo EÚ uplatňujú inštitúcie EÚ alebo vnútroštátne orgány.

 

V správe o občianstve EÚ z roku 2010 (pozri IP/10/1390MEMO/10/525) sa uvádza 25 konkrétnych opatrení na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z týchto opatrení je podporiť informovanosť občanov o štatúte občianstva EÚ, o ich právach a konkrétnom uplatňovaní týchto práv v každodennom živote. Na tento účel Komisia navrhla vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občanov a zorganizovať počas neho podujatia zamerané na občianstvo EÚ a politiky EÚ súvisiace s občianstvom.

 

V priebehu Európskeho roka občanov 2013 Komisia uverejní druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej predloží ďalšie cielené iniciatívy na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom bránia v plnom uplatňovaní ich práv ako občanov EÚ.

- Ingrid Ludviková -
17.08.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet