ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Európsky týždeň mobility 2012 – Ideme správnym smerom

Európsky týždeň mobility 2012 – Ideme správnym smerom

Stovky európskych miest sa zúčastnia na 11. ročníku Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. až 22. septembra 2012. Organizátori vyzývajú občanov, aby sa zapojili do aktivít zameraných na podporu alternatívnych spôsobov dopravy a menej častého využívania súkromných automobilov. Tohtoročná iniciatíva s mottom „Ideme správnym smerom“ si kladie za cieľ zvyšovať povedomie o plánoch udržateľnej mestskej mobility a spôsoboch zlepšovania účasti občanov a miestnych zainteresovaných strán na procese plánovania.


Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, uviedol: „Plánovanie udržateľnej mestskej mobility je spôsobom, ako možno vzájomne zosúladiť rozvoj dopravy, kvalitu životného prostredia a sociálnu spravodlivosť. Lepšie plánovanie môže pomôcť mestám profitovať vďaka vyššej mobilite, ako aj kvalitnejšiemu ovzdušiu, nižším emisiám, menšiemu hluku a zdravšiemu mestskému prostrediu. Vďaka opatreniam smerujúcim k udržateľnému a efektívnemu systému dopravy sa zlepší mobilita a súčasne sa zníži znečistenie životného prostredia a zvýši kvalita života občanov. Tak sa teda vydajme správnym smerom!"

 

„V reakcii na výzvu usilovať sa o zvyšovanie čistoty a bezpečnosti našich miest musíme nájsť správnu rovnováhu našich potrieb v oblasti dopravy. Hustá premávka na cestách, hluk a znečistenie nikoho z nás neteší, no dobré úmysly často nedokážeme pretaviť do udržateľnej mobility. Z tohto dôvodu sa Európsky týždeň mobility zameriava, v spoločnej diskusii s so zástupcami miestnych komunít, na podporu rozvoja peších zón a cyklistickej infraštruktúry a na skvalitnenie verejnej dopravy. Vyzývame zástupcov miest, aby sa aktívne podieľali na prijímaní správnych rozhodnutí v záujme lepšej verejnej dopravy, spoločného cestného priestoru a bezproblémovej mobility pre všetkých,“ uviedol podpredseda EK Siim Kallas.

 

Komisár Potočnik oficiálne uvedie kampaň k Európskemu týždňu mobility 18. septembra 2012 v rámci podujatia „Udržateľne na dvoch kolesách“, ktoré sa uskutoční v Európskom parlamente. Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu sa zíde na popoludňajšom vypočutí, kam pozýva aj zástupcov miest a verejnosti na diskusiu o udržateľnej mestskej mobilite.


Ideme správnym smerom

 

V mestských oblastiach čoraz intenzívnejšie vnímame následky motorovej dopravy. Preto si veľa miest uvedomuje potrebu ambicióznych stratégií v záujme reagovania na väčšie zaťaženie dopravnej prevádzky, vyššie emisie a rastúcu nehodovosť na cestách. Dostupnosť verejnej dopravy má aj sociálny dosah. Napríklad ľudia nútení žiť na miestach s nižším nájmom trávia spravidla dlhší čas cestovaním do práce. Vývoj plánov udržateľnej mestskej mobility s prihliadnutím na dôkladné konzultácie s podnikateľskou obcou a občianskou spoločnosťou môže zvýšiť hospodársku výkonnosť miest a zlepšiť miestnu kvalitu života. Týždeň Európskej mobility ponúka možnosť tieto plány rozvíjať a skvalitňovať prostredníctvom konferencií a diskusií, ako aj na základe prezentovania a testovania nových riešení. Zároveň dáva miestnym orgánom príležitosť predstaviť a spropagovať opatrenia na podporu bicyklovej, pešej a hromadnej dopravy.

 

Cena Európskeho týždňa mobility

 

Mestá, ktoré sa na iniciatíve zúčastňujú, sa môžu uchádzať o cenu Európskeho týždňa mobility 2012. Ocenenie dostanú mestá, ktorých kampane porota vyhodnotí ako najinovatívnejšie, pokiaľ ide o kvalitu aktivít súvisiacich s tohtoročnou témou a rozsahom vykonaných opatrení trvalého charakteru. Víťazom Európskeho týždňa mobility 2011 sa stalo talianske mesto Bologna. Bologna si získala porotu Európskeho týždňa mobility tým, že namiesto jedného dňa bez áut pripravila celovíkendovú iniciatívu. K realizovaným trvalým opatreniam patrilo vybudovanie nabíjacích staníc pre elektrické automobily, ako aj plán rozšíriť mestskú sieť cyklotrás na 130 km. Na víťazných pozíciách sa umiestnili aj mestá Záhreb (Chorvátsko) a Larnaka (Cyprus) (pozri IP/12/218).

Súvislosti

 

Počas ostatných desiatich rokov podporoval Európsky týždeň mobility mestá v ich úsilí znižovať dopravné zaťaženie a propagovať udržateľné spôsoby dopravy s využitím ľudskej sily, a tak pre občanov vytvárať príjemnejšie a zdravšie životné prostredie. Do týždňa mobility sa od jeho začiatku v roku 2002 zapája čoraz vyšší počet miest. V roku 2011 sa na tejto iniciatíve zúčastnilo až 2 268 miest z celého sveta. Európske mestá môžu podpísať Chartu Európskeho týždňa mobility a uverejniť svoje programy na internetovej stránke www.mobilityweek.eu .

 

Ďalšie informácie:

www.mobilityweek.eu
- Ingrid Ludviková -
17.09.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet