ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Deň európskej spolupráce: spoločné hranice nás zbližujú

Deň európskej spolupráce: spoločné hranice nás zbližujú

Cieľom Dňa európskej spolupráce, ktorý sa bude po prvýkrát konať v ten istý deň v celej Európe, v členských štátoch EÚ, ako aj susediacich krajinách, je osláviť úspechy európskych regiónov a krajín, ktoré spolupracujú s cezhraničnými partnermi.


Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn pri svojom prejave na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli pri príležitosti konania viac ako 200 podujatí v 40 krajinách, povedal: „Projekty územnej spolupráce pomáhajú budovať dôveru. Podporujú vzájomné porozumenie a  tvoria základné zložky európskej integrácie. Zbližujú komunity – toto je Európska únia v akcii.“

Európska územná spolupráca je stále významnejšou témou regionálnej politiky EÚ. Prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí podporuje spoluprácu regiónov a miest z rôznych členských štátov EÚ a ich vzájomnú výmenu skúseností.  Občania žijúci na druhej strane hraníc s EÚ taktiež ťažia z politiky, ktorej cieľom je pomôcť pri riešení problémov pohraničných regiónov prostredníctvom podpory lepších sietí a spoločnej akcie.

Medzi hlavné projekty prezentované na Dni európskej spolupráce, ktorý sa oslavuje 21. septembra, patrí HEALTH, rakúsko-maďarsko-slovinská iniciatíva, ktorá sa zameriava na zlepšenie efektivity využívania energie a zdrojov.

Partneri z českých, slovenských, maďarských a rakúskych regiónov v rámci projektu Edtwin taktiež vytvárajú v susediacich regiónoch partnerstvá škôl a podporujú výmenné pobyty, ako aj jazykové kurzy pre deti v regióne strednej Európy.   

Súvislosti

Európska územná spolupráca sa zaoberá tromi typmi programov:

- cezhraničné programy spolupráce medzi vnútornými hranicami EÚ. Príspevok EFRR: 5, 6 miliárd EUR.

- programy nadnárodnej spolupráce zahŕňajú širšie oblasti spolupráce ako napr. Baltské more, alpské a stredozemské regióny. Príspevok EFRR: 1, 8 miliardy EUR.

- program medziregionálnej spolupráce (INTERREG IVC) a 3 programy na vytváranie sietí (Urbact II, INTERACT II a ESPON), ktorých sa zúčastňuje všetkých 27 členských štátov EÚ. Zabezpečujú rámec na výmenu skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi v rôznych krajinách. Príspevok EFRR: 445 miliónov EUR.


Od svojho počiatku v 90. rokoch 20. storočia investovala EÚ približne do 30 000 cezhraničných projektov.  Ľudom žijúcim v Európe to prinieslo značné pozitíva: od vytvárania pracovných miest cez ochranu životného prostredia po zlepšovanie zdravotníckych služieb, dopravy a energetiky.

Výsledky štúdie v rámci iniciatívy INTERREG III (2000 - 2006) ukázali, že projekty priamo alebo nepriamo vytvorili alebo zachovali 115 000 pracovných miest/pracovných príležitostí a pomohli takmer 5 800 začínajúcim a fungujúcim firmám. 

Táto iniciatíva je koordinovaná prostredníctvom programu INTERACT v súčinnosti s Európskou komisiou (GR REGIO, EuropeAid a Európska služba pre vonkajšiu činnosť) a podporovaná Výborom regiónov a Európskym parlamentom.

Ďalšie informácie :

Európska územná spolupráca 

Webová stránka Dňa európskej spolupráce 

Deň európskej spolupráce na Facebooku a Twitteri
- Ingrid Ludviková -
21.09.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet