ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Kto sa bojí ... nebude sa mať nikdy lepšie ...

Kto sa bojí ... nebude sa mať nikdy lepšie ...

Po tom, ako sme my poslanci rozhodli o vyhlásení referenda, ma zastavujú občania s množstvom otázok. Po mnohých debatách však zostávam priam zhrozený. Často počúvam „bojím sa ísť hlasovať“, „pomstia sa mi“, „keď tam pôjdem, budem mať problémy“. Tak sa zamýšľam, kde to vlastne žijem? To sa skutočne dnes občan bojí povedať svoj názor na vec? Či pozitívny, či negatívny. Bojí sa povedať ako veci vidí? To skutočne žijeme ako africký kmeň riadený náčelníkom a šamanom v jednej osobe? Čoho sa to, ľudia, bojíme?


Toto referendum je o názore na prácu nášho starostu. V názve funkcie starostu je, že by sa mal „starať“. Starať o obec, veci verejné. Na to si ho kráľovsky platı́me. Lebo ako inak nazvať plat viac ako 1.500,- € mesačne za prácu, kde nevykazuje ani to, koľko v nej vlastne bol, čo urobil, kedy, kam a načo šiel jedným z jeho osobných obecných áut, ktoré mu stoja na dvore (Kia či Fábia) a pod. Tı́, čo chodı́te na 3 zmeny, denné, nočné, vı́kendy. Kto z vás má takýto plat? Skutočne sa máme MY občania báť človeka, ktorý sa má o naše veci starať a ktorého za to z našich danı́ odmeňujeme? Jedno cı́tia ľudia dobre. Pán starosta cielene vytvára atmosféru strachu. On nevie riadiť úrad a obec prirodzenou autoritou. Len strachom. Strachom medzi pracovnı́kmi úradu, medzi občanmi a skúšal to aj na poslancov. Naprı́klad keď „tlačil“ na podpis pre obec zjavne nevýhodnej zmluvy o prevádzke obecného vodovodu TVS-kou. Neštı́til sa pri tom použı́vať ani praktiky hodné podomového obchodnı́ka s hrncami ako časový stres, vyhrážanie, že nám to hygiena do týždňa zavrie a pod. Alebo natáčanı́m verejných zhromaždenı́ na kameru pre internú potrebu s odôvodenı́m „na pamiatku“. Myslı́te, že sa tento záznam niekde zverejnı́? Načo bol teda vytváraný? „Odı́denı́“ zamestnanci úradu by mohli dlho a farbisto rozprávať, aké praktiky sa použı́vajú. Prirodzenú autoritu si totiž treba budovať skutkami, strach stačı́ vytvárať krikom a vyhrážanı́m sa. V strachu sa ale dobré veci vytvoriť nedajú. Právny systém SR však pamätá aj na to, že občan je ten, o koho v samospráve ide. Preto ak by občanovi ktokoľvek chcel robiť problémy za to, že vyjadril slobodne svoj názor, je tu možnosť ráznych riešenı́. Od správneho poriadku až po prokurátora, ktorý môže zvrátiť ľubovoľné rozhodnutie starostu, ak je v rozpore so zákonmi. Ak starosta rozhodne zle, alebo zaujato, občan nie je ten, kto by sa mal začať báť. Báť by sa mal začať ten, kto zle rozhodol. Na takýchto politikov má občan silnú zbraň. Je to jeho hlas. Hlas, ktorý jasne povie, nerobı́š to ako máš, bež od toho. Ak sa nebudeme brániť, podoja a ostrihajú nás ako ovce a nechajú napospas osudu. A to nielen v našej obci. Stále vyššie dane, poplatky a čo za to? Spoluobčania, máme veľkú moc zmeniť chod vecı́ v našom najbližšom okolı́. Ak ju ale nepoužijeme v referende, bude nám zbytočná. Nebojme sa povedať, že to tu chceme lepšie. Za to nás nikto nemôže trestať. Je to NAŠE PRÁVO.

Referendové noviny
MORAVSKOLIESKOVSKÉ
Október 2012
- Ing. Ľudovít Miklánek - poslanec obecného zastupiteľstva obce Moravské Lieskové -
15.10.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet