ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Už toho bolo dosť! - výzva občanom

Už toho bolo dosť! - výzva občanom

Vážená spoluobčianka, Vážený spoluobčan!
Dospeli sme v našej obci pred potrebu riešiť obecné záležitosti všeľudovým hlasovaním – miestnym referendom. Spoluobčania, ktorí sa zúčastňujú rokovaní obecného zastupiteľstva a oboznámili sa s početnými kontrolnými správami alebo správou piatich poslancov,
alebo čítali rôzne články atď., sa môžu objektívnejšie orientovať. Verím, že táto výzva prispeje k zodpovednému rozhodnutiu v sobotňajšom referende aj u tých, ktorí dianie v obci nesledujú.


Pán starosta prechádza do druhej polovice tretieho volebného obdobia. To znamená, že čas na plnenie sľubov, predsavzatı́, úloh a riešenı́ problémov plynul a dosiahnuté výsledky by mali byť za tie roky už „očividne“ viditeľné. Tak sa teda v skratke pozrime okolo seba, čo je preukázateľne vidieť. Máme opravenú základnú školu a ...? Nemáme skrášlenú obec,  nemáme opravený chátrajúci obecný majetok, cesty, chodnı́ky, upravené ulice, cintorı́n
atď. Nemáme aj po márnom uplynutı́ 5-ročnej záručnej doby odstránené hrubé stavebné závady na nájomných bezbariérových bytoch, nemáme skolaudovanú technologickú časť, vrátane závažných nedostatkov na výťahu, nemáme opravený a skolaudovaný
kultúrny dom, zriadený zberný dvor atď. atď.
Nevieme, ako nakoniec dopadne nezodpovedné a svojvoľné konanie pána starostu v súvislosti s projektmi na vodovod, kanalizáciu a čističku. Faktom je, že napriek nesúhlasu obecného zastupiteľstva, dodatočne podpı́sal zmluvu s dodávateľom projektu na
platbu vo výške 230.000,- €. Čo ho asi viedlo k takémuto postupu? Môže to byť i osobný prospech? Celý, na naše podmienky značne nadsadený projekt, zostal zatiaľ len vo veľkolepých predstavách a sľuboch pána starostu.
I keď išlo zrejme o veľa dobrých úmyslov, bez adekvátnych reálnych krokov na ich naplnenie, sprevádzaných rôznymi mylnými rozhodnutiami a činmi.
Na mnohé ďalšie nedostatky, problémy, ale aj evidentné porušovanie zákonov pána starostu pri správe a ochrane obecného majetku bolo poukázané už v spomenutých materiáloch. Snaha a ochota riešiť dané problémy zostala u neho minimálna. Vykonával
prednostne pre obec veci podružné, nepodstatné, ktoré márne bez väčšieho výsledku odčerpali jeho fond pracovného času. Možno sa i pár desiatok ľudı́ na rôznych kultúrnych
akciách zabavilo, veď i to patrı́ k životu. Ale určite nestačı́ na celkové uspokojovanie potrieb, požiadaviek a želanı́ obyvateľov na zlepšenie podmienok života v obci, jej zveľaďovanie,
skrášľovanie a perspektı́vny vývoj. A to sú nesporne priority, ktorými sa mal pán starosta zaoberať. V tomto smere boli skutočne na neho vyvı́jané stále sa zväčšujúce a opakované tlaky. Bol takmer systematicky vyzývaný na to, aby sa venoval plnému výkonu zmysluplných pracovných povinnostı́. Aby upustil od rôznych osobných aktivı́t, ktoré viackrát pri jeho starostovskej činnosti vyústili do pracovných i rodinných problémov, o ktorých hovorı́ celá dedina.
Takáto činnosť v nijakom prı́pade nezvyšuje vážnosť a dôstojnosť funkcie starostu, nenavodzuje jeho potrebnú autoritu u občanov, spolupracovnı́kov, ale ani pri oficiálnych rokovaniach, keď ako štatutár zastupuje záujmy občanov a obec. Akú vážnosť a autoritu môže mať napr. pri riešenı́ rôznych občianskych problémov s ktorými sa občania spravidla obracajú na obec pri nezhodách v spolunažı́vanı́, domácich a susedských sporoch?
Aká môže byť jeho vážnosť a dôstojnosť pri rokovanı́ so štátnymi, či samosprávnymi orgánmi, keď sa v širšom okolı́ rozšı́rila informácia, že náš pán starosta (citujem z rozhovoru
s vysoko postaveným štátnym úradnı́kom) „je draho platený šofér obecného úradu a osobný vodič kultúrnej referentky, ktorému rozum spadol do nohavı́c“?
Kto zlyhal?
Túto naozaj alarmujúcu situáciu v práci starostu, v riadenı́ obce v značnej miere umožnilo dlhodobé zlyhávanie celého kontrolného mechanizmu. A to tak bývalej kontrolórky ako aj časti poslancov. Pridružili sa k tomu jeho svojské prı́stupy k práci spolupracovnı́kov i k poslancom.
On ako jediný spravidla určoval čo, ako, kedy sa bude robiť, čo sa bude alebo nebude prerokovávať, čo sa dá do uznesenia alebo zápisu z rokovania, čo sa zverejnı́ a pod.
Starosta sa snažil ovládať a presviedčať časť pracovnı́kov i poslancov tak, aby nežiadali hlbšie zdôvodnenia danej veci, preukazovanie opodstatnenosti jeho konania, alebo nebodaj mu oponovali. Konal tak, aby v jeho okolı́ boli výhradne, alebo aspoň v značnej miere oddanı́ pracovnı́ci - „pomocnı́ci“. Niektorı́ z nich môžu byť za istých okolnostı́
i „menej vidiaci“ a „menej počujúci“ alebo len pritakávajúci. Pre nich sú dôležitejšie ich posty a záujmy, než odstraňovanie nešvárov. Vo viacerých prı́padoch sa očividne uprednostňovali
záujmy jednotlivcov alebo úzkej skupiny ľudı́ nad záujmami obce. Dô sledkom toho boli niektoré až prirýchle zmeny na poste zamestnancov, či viaceré ukončenia pracovných pomerov tzv. „dohodou“. Tak sa udialo i bleskové odvolanie prednostu a to, najmä z toho dôvodu, že spolupracoval s poslancami!?
Náš pán starosta ako biznis pragmatik tvrdohlavo zotrváva v presvedčenı́, že konal a v obci vládol perfektne a len nespokojnı́ poslanci, resp. časť občanov zaprı́činili jeho možný pád. Pritom jeho možný koniec je spôsobený vlastnou seba porážkou, keď náznaky jeho zhubnej činnosti čoraz viac prenikajú na verejnosť. Zašiel zrejme tak ďaleko, že jeho obrodný
proces je skôr zbožným želanı́m ako skutočnou realitou.
Treba mu však priznať, že je a bol starostom silných gest, ľúbivých prejavov, sľubov, nesplniteľných vı́ziı́, prevažne bez ich premieňania na skutky, bez snahy o tı́movú spoluprácu a dotiahnutia danej agendy, úlohy alebo problému do konca.
Čo s tým môžeme robiť?
My občania - voliči, sa musı́me zodpovedne postaviť k riešeniu tejto pre obec skutočne nedobrej situácie. Naša obec nemala nikdy veľa šťastia na výraznejšie osobnosti, či už predsedov MNV alebo neskôr starostov. Buď prı́liš veľa nevedeli, preto v podstate málo alebo nikde nič neriešili, nevybavovali, nedomáhali sa, alebo sem tam v práci zdvihli pohárik, chodili dorábať domáce práce, či z obavy že nebodaj niečo pokazia, radšej nerobili takmer
nič. Zato inı́ premrhali pracovný čas buď riešenı́m nepodstatných vecı́, domnelými úspechmi v kultúre, tzv. zviditeľňovanı́ obce v médiách, alebo len v rámci osobných záujmov.
Je teda našim občianskym právom, ale aj povinnosťou, ak nám na rozvoji obce záleží, zúčastniť sa priamo na správe vecí verejných.
Teraz i hlasovaním v miestnom referende. Ako inak vyjadrı́me spokojnosť alebo nespokojnosť s riadenı́m obce, jej momentálnym stavom?
- Ako prejavı́me svoj názor na jej možný budúci rozvoj a perspektı́vu?
Ak ste naši spoluobčania – voliči spokojnı́ s doterajšı́m stavom, mali by ste jednoznačne pri hlasovanı́ v miestnom referende vyznačiť NIE, nesúhlası́m s odvolanı́m starostu. Tı́, čo nie sú
spokojnı́, vidia i cı́tia veci inak, mali by to tiež prejaviť vloženı́m hlasovacieho lı́stku do urny s jasným A NO, súhlası́m s odvolanı́m starostu. Nezúčastniť sa hlasovania miestneho referenda s odôvodnenı́m „nemám čas“, „nezaujı́ma ma to“, „ja tomu nerozumiem
ani nepomôžem“ atď. neznamená len pohodlný až alibistický prı́stup k občianskym právam a povinnostiam.
Znamená to aj nezáujem o veci obecné, verejné o stav a budúci vývoj v obci. Znamená to nezáujem o kvalitu a úroveň vlastného života. Predsa nie je jedno, či sa budeme ďalej „potácať“ medzi neriešenými a narastajúcimi problémami, necháme obec v jej možnom rozvoji kdesi na chvoste medzi okolitými dedinami, dopustı́me bezbrehým šafárenı́m padnúť ju na kolená a priviesť až k nútenej správe. Alebo povieme rázne UŽ BOLO DOSŤ!
Mysliaci človek, ktorý zrejme nechce byť „ovcou“, ako to na nás denne kričia z reklamy, si na veci urobı́ vlastný názor. Dnes sa vie, že aj na klamstve a neúspechu sa dá dobre zarobiť. Nemali by sme sa teda nechať klamať, aby sme nezostali tými „ovcami“. Namiesto toho teda premýšľajme. Prejavme svoj názor, buď ANO alebo NIE, buďme zodpovednı́.
Veď tu chceme všetci spokojne žiť a hrdiť sa budúcimi úspechmi, viditeľným rozkvetom obce, aby sme sa konečne dostali z toho takzvaného „údolia dutých hláv“. Preukážme teda jasný cieľ opretý o spätnú väzbu s prevažujúcou verejnou mienkou. Tak sa teda v miestnom referende my voliči rozhodnime, ÁNO či NIE !?

Referendové noviny
MORAVSKOLIESKOVSKÉ
Október 2012
- JUDr. Ján Mikulec - poslanec obecného zastupiteľstva obce Moravské Lieskové -
16.10.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet