ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > O problémoch vedel, riešiť ich však nezačal

O problémoch vedel, riešiť ich však nezačal

Ako poslanca obecného zastupiteľstva sa ma občania v súvislosti s referendom pýtajú rôzne otázky. Niektoré z nich by som tu chcel zodpovedať.


Prečo sa starostovi viac nepomáhalo?
Pomôcť sa dá len tomu, kto pomoc prijme. V obdobı́ pred viac ako rokom začali problémy našej obce postupne vychádzať na povrch. Vtedy bola podaná starostovi ona povestná pomocná ruka. Začali sa s poslancami hľadať riešenia. Starosta vtedy reagoval nasledovne:
„Bez toho, aby som mal úmysel, alebo len chcel akokoľvek bagatelizovať zistenia a výsledky plnenia opatrení z vykonaných kontrol v uvedených rokoch, rád by som s plnou vážnosťou a
zodpovednosťou požiadal obecné zastupiteľstvo o istú toleranciu, pochopenie a trpezlivosť, aby som mohol zistené nedostatky postupne odstrániť. Budem sa usilovať priebežne vykonávať potrebné opatrenia tak na obecnom úrade, ale aj u seba, vedúce k náprave. Mojou snahou bude v úzkej spolupráci s pracovníkmi úradu a poslancami dosiahnuť stav, keď budeme môcť spoločne konštatovať, že sa nám naša náročná práca darí, predovšetkým, že budú s ňou spokojní občania.“
Ing. Ľubomı́r Miklánek, starosta obce, 16. 11. 2011

Od konania citovaného zastupiteľstva sa však nič nezmenilo. Iba vzniklo ešte viac problémov. Máme viac nespokojných občanov. Postupne sme stratili trpezlivosť, o ktorú sme boli starostom žiadanı́. Poslanci a komisie pracovali.
Posledný krok v tejto práci však vždy bol na starostovi, ktorý z akéhosi nepochopiteľného dôvodu neprichádzal. Je to úmysel a výsmech všetkým nám občanom, ktorı́, ak chceme mzdu za našu prácu, musı́me podať adekvátny výkon?
Poslanci chceli starostovi pomôcť.Za rok sa dalo stihnúť veľa práce, stačila len ochota spolupracovať. Zoberme si naprı́klad fakt, že z obilia, ktoré bolo v tomto obdobı́ zasiate, dnes už jeme chlieb.

Prečo nenecháme starostu dokončiť to, čo začal?
Áno, všetko je len začaté. A v tom je najväčšı́ problém. Starosta rád začı́na nové veci. Ale ako sa dajú dokončiť, keď na nich odmieta pracovať? Ak by táto snaha z jeho strany bola, nepotrebujeme sobotnajšie referendum. Načo je nám taký starosta, ktorý nevenuje
čas najdôležitejšı́m otázkam chodu obce? Kedy budú splnené jeho sľuby? Sedem rokov bol dostatočne dlhý čas na dokončenia začatého.

Koľko bude referendum stáť?
Predpokladané výdavky na sobotňajšie referendum predstavujú sumu 1 000,- €. Tieto peniaze budú uhradené z obecného rozpočtu. Najvyššou položkou (cca 80% z uvedenej sumy) sú odmeny a stravné pre členov jednotlivých komisiı́. Cena tohto „nástroja
priamej demokracie“ predstavuje 0,001 % z celkového rozpočtu obce.
Samozrejme aj to sú peniaze, ale sú zanedbateľné v porovnanı́ zo sumami,
ktoré sa už prešafárili. Veď to nie je ani suma vo výške jedného mesačného platu nášho pána starostu.
Všeľudové hlasovanie je legitı́mny nástroj umožňujúci občanom podieľať sa na riadenı́ obce. Využime to. Lieskovania, nenechajme sa zahanbiť. Občania zo susednej obce Dolné Srnie
tento nástroj využili a výsledkom bolo platné referendum a následné odvolanie starostu.
Podporme svojou účasťou sobotňajšie hlasovanie, aby bol jeho výsledok záväzný. Ak sa referenda zúčastnı́ viac ako 50% hlasujúcich, budú uvedené prostriedky využité zmysluplne.

Referendové noviny
MORAVSKOLIESKOVSKÉ
Október 2012
- Mgr. Tomáš Rojko - poslanec obecného zastupiteľstva obce Moravské Lieskové -
17.10.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet