ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Označovanie pneumatík – šetrite palivo a peniaze s lepšími pneumatikami

Označovanie pneumatík – šetrite palivo a peniaze s lepšími pneumatikami

Od zajtra (1. novembra 2012) začne platiť nariadenie EÚ o označovaní pneumatík. Nové štítky budú pomocou zrozumiteľných piktogramov informovať o vlastnostiach pneumatík na základe troch parametrov, a to palivovej úspornosti, priľnavosti pneumatiky na mokrom povrchu a vonkajšej hlučnosti. Informovanosť spotrebiteľov pri kúpe pneumatík sa tak zvýši. Pneumatiky sa budú deliť do tried od G po A podobne, ako to poznáme z energetických štítkov na elektrických spotrebičoch.


Pneumatiky sa na spotrebe paliva podieľajú 20 až 30 %. Kúpou pneumatiky zaradenej z hľadiska energetickej úspornosti do triedy A možno na palive v porovnaní s najmenej výkonnými pneumatikami ušetriť od 170 do 230 eur za rok. Ak zohľadníme vyššiu cenu pneumatík triedy A v porovnaní s triedou G (rozdiel 240 až 320 eur za sadu štyroch pneumatík), návratnosť sa dosiahne počas druhého roka od ich kúpy, teda ešte pomerne dlho pred koncom životnosti pneumatík.

Nové označovanie pomáha šetriť energiu v sektore, ktorému dominuje jediné fosílne palivo a vyznačuje sa vysokými emisiami CO2. Prispieva k čistote cestnej dopravy a súčasne znižuje závislosť od dovážanej ropy. Takisto je pravdepodobné, že informovaní zákazníci so záujmom o kvalitnejšie pneumatiky budú na výrobcov vytvárať tlak, aby sa pri uvedených troch parametroch usilovali o optimalizáciu. Zvýši sa tým konkurencieschopnosť daného odvetvia a vytvoria sa predpoklady udržateľnejšej spotreby a produkcie.

O novom systéme označovania a príslušnom nariadení sa viac dozviete na: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm

(dostupné v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku)

 

Označovanie pneumatík v EÚ – otázky a odpovede

 

Od 1. novembra 2012 spotrebitelia ľahko zistia, ktoré pneumatiky im pomôžu šetriť palivo. Nové prehľadné triedenie pneumatík ich klasifikuje na škále od úrovne G (zlé) po A (najlepšie). Do úvahy sa berú tri parametre, a to palivová úspornosť, priľnavosť pneumatiky na mokrom povrchu a vonkajšia hlučnosť, čím sa súčasne predchádza tomu, aby úspora paliva realizovala na úkor bezpečnosti alebo hlučnosti.

Ako štítok vyzerá?

Podobá sa na energetické štítky, ktorými sa označujú elektrospotrebiče. Čím je pneumatika z hľadiska úspornosti, bezpečnosti a hlučnosti lepšia, tým je klasifikovaná vyššie. Úroveň G, ktorej zodpovedá červená farba, je najnižšia, pneumatiky triedy A označené zelenou farbou sú zas z hľadiska uvedených parametrov najlepšie.

Zohľadňované parametre:

Spotreba paliva súvisí s valivým odporom – čím je nižší, tým je spotreba paliva menšia.

Priľnavosť na mokrom povrchu je jednou najdôležitejších bezpečnostných vlastností pneumatiky. Čím je priľnavosť vyššia, tým je brzdná dráha v daždi kratšia.

Vonkajšia hlučnosť pneumatiky sa na štítku znázorňuje zvukovými vlnami – jedna čierna vlna zodpovedá najnižšej úrovni hlučnosti, tri zas najvyššej.

 

Aký je prínos pre spotrebiteľa?

Podobne, ako je tomu pri chladničkách, pračkách a iných spotrebičoch, spotrebiteľ získa prehľad o tom, ktoré pneumatiky najviac znižujú spotrebu paliva bez toho, že by sa úspory realizovali na úkor bezpečnosti alebo hlučnosti. Štítky umožňujú pneumatiky porovnať, a tým sa pri ich kúpe čo najlepšie rozhodnúť.

Koľko sa dá ušetriť?

Kúpou pneumatiky najvyššej triedy A môže spotrebiteľ na palive ušetriť 9 % v porovnaní s pneumatikou najnižšej triedy G. Napríklad:

Pri bežnom osobnom vozidle s najazdenými 25 000 km za rok (10 000 km v meste, 15 000 km mimo mesta) sa dá na palive ušetriť od 170 do 230 eur za rok. Keďže však cena pneumatík zaradených v najvyšej triede je vyššia (o 240 až 320 eur), čistá úspora v rozmedzí 100 až 140 eur sa dosiahne až v druhom roku ich používania.

Pri intenzívne využívanom (10 000 km v meste, 25 000 na diaľnici) veľkom osobnom vozidle so spotrebou 10 l na 100 km sa na palive ušetrí ešte viac, a to 450 eur za rok. Už v prvom roku sa dá dosiahnuť úspora v rozmedzí 130 až 210 eur.

Pri úžitkových vozidlách využívaných na prepravu a zásobovanie, ktoré ročne najazdia 40 000 km, z toho polovicu v meste, sa dá na palive dosiahnuť úspora 290 až 360 eur za rok. Aj pri dodatočných nákladoch na pneumatiky v rozmedzí 280 až 360 eur sa dá rentabilita dosiahnuť už počas prvého roka.

Čím štítky NIE SÚ?

Označovanie NIE JE značkou kvality, ktorá by sa vzťahovala na všetky aspekty úžitkových vlastností pneumatiky. Nenahrádza teda testy kvality, ktoré vykonávajú špecializované laboratóriá, ani informácie poskytované výrobcami, motoristickými združeniami a ďalšími aktérmi, ktorí môžu pri posudzovaní kvality zohľadňovať viac kritérií. Celkom tak, ako to poznáme z energetických štítkov na pračkách. Tie udávajú, koľko elektrickej energie pračka spotrebuje za rok, nehovorí však nič o ďalších úžitkových vlastnostiach a funkciách, ktoré spotrebič môže mať.

Súčasťou štítku nie je ani označenie záberu pneumatiky na blate a snehu, keďže by už v súlade s medzinárodným dohovorom malo figurovať na vnútornej strane pneumatiky. Ďalšie parametre, ku ktorým patrí odolnosť voči aquaplaningu alebo vlastnosti pneumatík v zatáčkach sa do systému označovania nezahrnuli, keďže neexistujú všeobecne uznané štandardizované metódy testovania.

Ako spotrebitelia štítok spoznajú?

Od 1. novembra 2012 sú výrobcovia a dovozcovia pneumatík povinní označiť všetky pneumatiky vyrobené po 1. júli 2012 nálepkami, štítkami a technickými propagačnými materiálmi. Distribútori, ku ktorým patria predajcovia pneumatík a vozidiel alebo opravovne, sú povinní umiestniť vo svojich prevádzkach tieto informácie na viditeľnom mieste.

Táto povinnosť sa netýka pneumatík vyrobených pred 1. júlom 2012. To znamená, že istý čas sa v predajniach budú objavovať pneumatiky so štítkami aj bez nich. Vytvára sa tak pre výrobcov priestor, aby znížili svoje zásoby a pripravili sa na nový systém označovania.

 

Ako označovanie funguje a kto pneumatiky štítkami označuje?

Tak ako to pri elektrických spotrebičoch funguje až viac ako 15 rokov, aj európsky systém označovania pneumatík sa zakladá na vyhláseniach výrobcov a dovozcov. Povinnosťou členských štátov však je, aby uplatňovali predpisy týkajúce sa trhového dohľadu. Takýto dohľad zahŕňa aj kontroly uplatňovania nariadenia o označovaní pneumatík. Úlohou príslušných inštitúcií je aj kontrolovať, či zaradenie pneumatík do jednotlivých tried skutočne zodpovedá nameraným hodnotám pre palivovú úspornosť, priľnavosť pneumatiky na mokrom povrchu a vonkajšiu hlučnosť. Kontroly vykonávajú výlučne orgány jednotlivých členských štátov podobne, ako je tomu pri iných výrobkoch.

 

Existujú na parametre pneumatík nejaké minimálne požiadavky?

Minimálne požiadavky na vlastnosti pneumatík, akými sú valivý odpor, priľnavosť na mokrom povrchu a hlučnosť, sa upravujú v inom nariadení EÚ, ktoré sa týka požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich komponentov z pohľadu bezpečnosti. Napríklad pneumatiky, ktoré z pohľadu palivovej úspornosti patria do triedy G, sa po 1. novembri 2014 nebudú môcť uvádzať na trh, pri pneumatikách triedy F sa zákaz začne uplatňovať od 1. novembra 2018.

Na ktoré pneumatiky sa nové nariadenie vzťahuje?

Nariadenie sa týka takmer všetkých pneumatík pre štvorkolesové vozidlá, a to osobné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá na prepravu osôb a tovaru. Na druhej strane sa netýka protektorovaných pneumatík, profesionálnych terénnych pneumatík, rezervných pneumatík na dočasné použitie, pneumatiky s hrotmi, pretekárskych pneumatík, pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km/h, pneumatiky na vozidlá, ktoré boli zaregistrované pred 1. októbrom 1990 a pneumatiky s nominálnym priemerom menším ako 254 mm alebo väčším ako 635 mm.

 

Kto sa rozhodol zaviesť nové označovanie? Európska komisia?

Nie. Nové nariadenie prijal Európsky parlament a Rada EÚ na základe návrhu Európskej komisie. Tomuto predchádzali konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami: orgánmi členských štátov, komerčnou sférou, environmentálnymi mimovládnymi organizáciami a spotrebiteľskými združeniami.

- Andrej KRÁLIK -
31.10.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet