ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Všeobecný súd zamietol žalobu Maďarska podanú proti zápisu označenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko v databáze E-Bacchus

Všeobecný súd zamietol žalobu Maďarska podanú proti zápisu označenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko v databáze E-Bacchus

Tento zápis totiž nemožno napadnúť, pretože sa vykonával automaticky na základe ochrany, ktorú
toto označenie požívalo v Únii ešte pred zavedením databázy


Na žiadosť Slovenska Komisia zapísala chránené označenie pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch (ďalej len „akostné vína psr“), ktoré uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie 17. februára 2006 a 10. mája 2007.
Dňa 31. júla 2009, t. j. deň pred zavedením elektronického registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín (databáza nazývaná E-Bacchus,  bol uverejnený nový zoznam akostných vín psr. Tento zoznam obsahoval zmenu požadovanú Slovenskom v chránenom označení pôvodu uverejnenom v predchádzajúcich zoznamoch. Do tohto nového zoznamu bolo teda zapísané chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“.
Databáza E-Bacchus bola zavedená namiesto uverejňovania zoznamov akostných vín psr. Na základe nového zoznamu bolo chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ zapísané v databáze E-Bacchus pre vinohradnícky región Tokaj nachádzajúci sa na Slovensku.
Dňa 30. novembra 2009 Slovensko zaslalo Komisii list, v ktorom ju žiadalo o nahradenie v databáze E-Bacchus chráneného označenia pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ chráneným označením pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“. V tejto súvislosti daný členský štát uviedol, že označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ bola zapísaná do zoznamu akostných vín psr omylom a že vo vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej sa má zápis do zoznamu vykonať, sa v skutočnosti nachádza označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“.
Po tom, ako sa Komisia ubezpečila, že ku dňu zavedenia databázy E-Bacchus sa v predmetnej slovenskej právnej úprave skutočne uvádzalo označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“, zmenila v súlade so žiadosťou Slovenska informácie uvedené v tejto databáze.
Maďarsko však túto zmenu napadlo, pričom poukazovalo na novú slovenskú právnu úpravu v oblasti vinárstva prijatú 30. júna 2009 (ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2009), v ktorej sa uvádzal výraz „Tokajská vinohradnícka oblasť“. Maďarsko sa teda obrátilo na Všeobecný súd, pričom požadovalo zrušenie zápisu vykonaného Komisiou v databáze „E-Bacchus“ chráneného označenia pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko. Všeobecný súd vo svojom rozsudku v prvom rade rozhodol, že označenia vín, ktoré sú už chránené podľa právnej úpravy Únie platnej pred zavedením databázy E-Bacchus, sú automaticky chránené podľa právnej úpravy platnej po zavedení tejto databázy. Zavedenie uvedenej databázy tak nezmenilo povahu ochrany týchto označení vín, takže ich ochrana vôbec nezávisí od ich zápisu v databáze. Tento zápis je totiž len dôsledkom automatického prenesenia už existujúcej ochrany podľa jedného právneho režimu do druhého, a nie podmienkou tejto ochrany.
Všeobecný súd ďalej uviedol, že ochrana označení vín poskytovaná právnou úpravou Únie v znení platnom pred zavedením databázy E-Bacchus sa zakladala na označeniach vín, ako vyplývali z právnych úprav členských štátov. Táto ochrana nevyplýva z autonómneho postupu Spoločenstva ani z mechanizmu, v ktorom by sa zemepisné označenia uznané členskými štátmi na konci zhrnuli do aktu Spoločenstva so záväznou povahou. V tomto ohľade Všeobecný súd konštatoval, že slovenská právna úprava účinná 1. augusta 2009 – t. j. v deň zavedenia databázy E-Bacchus –, na ktorej sa zakladá ochrana Spoločenstva označení vín, pokiaľ ide o vinohradnícky región Tokaj na Slovensku, obsahovala len označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“, takže jedine toto označenie pôvodu mohlo byť v tom čase chránené v Únii.
V tejto súvislosti Všeobecný súd spresnil, že nesprávne uverejnenie chráneného označenia pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ v úradnom vestníku nič nezmenilo na tom, že podľa slovenskej právnej úpravy, ktorá je ako jediná relevantná, požívalo 1. augusta 2009 ochranu len označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“. Rovnako ani okolnosť, že nová slovenská právna úprava v oblasti vinárstva prijatá 30. júna 2009 uvádzala výraz „Tokajská vinohradnícka oblasť“, nemôže spochybniť skutočnosť, že označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ bolo 1. augusta 2009 chránené, pretože nová právna úprava nadobudla účinnosť až 1. septembra 2009. Za týchto okolností Všeobecný súd rozhodol, že tým, že zápis označenia „Vinohradnícka oblasť
Tokaj“ bolo chránené právom Únie už pred jeho zápisom v databáze E-Bacchus,  tento zápis nemôže vyvolávať právne účinky. Keďže v súlade so Zmluvou Všeobecný súd preskúmava zákonnosť len tých aktov orgánov Únie, ktoré zakladajú právne účinky,  zamietol žalobu Maďarska ako neprípustnú.
UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu  členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru,  ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

- Andrej KRÁLIK -
09.11.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet