ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > 25. november – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

25. november – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

25. november – Medzinárodný deň za odstránenie násilia  páchaného na ženách

Násilie na ženách je jednou z najrozšírenejších foriem násilia a zároveň závažným poškodením základných ľudských práv. V niektorých krajinách až sedem z desiatich žien trpí následkami častých a opakovaných bitiek a rôznych foriem fyzického týrania, na ktoré sú zákony často prikrátke. Mnohé z týchto žien tiež žijú v strachu nielen o svoj život ale i o život detí, čo im častokrát bráni vypovedať a postaviť sa násilníkovi. Na Slovensku je podľa štatistík týraná každá piata žena. Aj nešťastné prípady z minulých mesiacov nás presviedčajú o tom, že pred prítomnosťou násilia na ženách nemožno zatvárať oči.


Téma násilia na ženách sa z tabuizovaného problému, „o ktorom sa nehovorí na verejnosti“ menila na dominantnú len postupne. Významnú úlohu tu zohrali najmä mimovládne organizácie a feministické hnutia. Pod násilím na ženách sa podľa Deklarácie OSN rozumie „akýkoľvek čin rodovo - podmieneného násilia, ktorého dôsledkom je, alebo môže byť fyzická, sexuálna alebo duševná ujma alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek obmedzovania slobody, či už vo verejnom alebo súkromnom živote“.

V snahe zvýšiť povedomie o tejto problematike na celosvetovej úrovni a informovať o situácii v konkrétnych regiónoch na svete či zmobilizovať všetkých, ktorí sú zjednotení v názore, že násilie na ženách nemá miesto v civilizovanej spoločnosti 21. storočia, OSN ustanovil 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Ťažké osudy takto postihnutých žien si svet pripomína pravidelne každý rok už od roku 1999. Nasledujúcich šestnásť dní sa rovnako nesie v duchu boja za ľudské práva týraných žien, keďže 10. december, ktorý uzatvára symbolických 16 dní kampane je zároveň medzinárodným dňom ľudských práv. Po celom svete sa počas týchto dní formálne aj neformálne zástankyne a zástancovia ľudských práv snažia širokej verejnosti priblížiť problematiku rodovo - podmieneného násilia a existujúcich opatrení na pomoc takto trpiacim ženám, keďže len určité percento z nich dokáže nájsť odvahu a vzoprieť sa.

Neľahké ekonomické podmienky, nezamestnanosť či nedostatočná pomoc zo strany štátu ženám mnohokrát nedovoľujú partnera opustiť, a tak vo vzťahu zotrvávajú. Nehovoriac o vplyve na vývoj a duševné zdravie detí. Táto forma násilia sa v rodinách a vzťahoch vyskytuje bez ohľadu na finančná situáciu, vieru či zázemie. Podľa štúdie Rady Európy pätina až štvrtina dospelých žien v Európe je aspoň raz v živote vystavená fyzickému násiliu zo strany partnera. Väčšina rodovo – podmieneného násilia teda prichádza z bezprostredného okolia žien. Aj preto je pre mnohé z nich ťažké dokonca nemysliteľné o probléme hovoriť na verejnosti, často obviňujú samé seba či uveria partnerovi, keď ich obviňuje z vyprovokovania násilia.


Inštitút rodovej rovnosti (IRR), Krajské kontaktné miesto Trenčín v minulom roku v rámci súťaže Výnimočná žena Slovenska ocenil niekoľko žien, ktoré sa venujú týraným ženám v Trenčianskom kraji a poskytujú im poradenstvo a podporu. V prípade akýchkoľvek otázok či ďalšieho záujmu sa neváhajte na IRR Krajské kontaktné miesto Trenčín obrátiť. K dispozícii sú kontakty na inštitúcie, ktoré môžu v podobných prípadoch pomôcť aj na právnej úrovni. Rovnako pre tých ktorých zaujíma problematika ako taká a chceli by sa dozvedieť viac, v knižnici IRR Krajského kontaktného miesta Trenčín je bezplatne dostupná literatúra ohľadom rodovo – podmieneného násilia na Slovensku aj vo svete ako aj iné témy dotýkajúce sa rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Kontakt :
Ing. Iveta Novemestská, manažérka
Inštitút rodovej rovnosti, Krajské kontaktné miesto Trenčín
Sihoť, Komenkého ulica 5 (rožná budova na 2.poschodí)
tel. č : 032/7430 765, 0918 818 224
e-mail: kkmtrencin@institutrr.sk
www.institutrr.sk
- Anna Mondeková, Inštitút rodovej rovnosti -
28.11.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet