ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Životné prostredie: významný deň pre prírodu v Európe

Životné prostredie: významný deň pre prírodu v Európe

Do sústavy Natura 2000 pribudlo takmer 25 000 km2 prírodnej plochy nevyčísliteľnej hodnoty. Táto sústava chránených lokalít je hlavným nástrojom EÚ v boji za ochranu bohatej biodiverzity v Európe. Komisia formálne schválila začlenenie ďalších 235 lokalít do tejto siete, ktoré členské štáty navrhli na uznanie za „lokality s európskym významom“.


Členské štáty majú šesť rokov na to, aby zaviedli potrebné opatrenia na ochranu týchto lokalít. Najnovšia aktualizácia sa týka 20 členských štátov a zahŕňa všetkých deväť biogeografických regiónov sústavy: alpský, atlantický, čiernomorský, boreálny, kontinentálny, makaronézsky, stredozemný, panónsky a stepný región. Natura 2000 v súčasnosti pokrýva 768 000 km2 (17,9 %) pevninskej plochy EÚ a viac ako 217 000 km2 (približne 4 %) jej morí.

 

Komisár Potočnik vyhlásil: „Blahoželám týmto členským štátom k ďalšiemu významnému prínosu k ochrane európskeho prírodného kapitálu. Sústava Natura 2000 tvorí kostru nášho úsilia o ochranu prírody a má mimoriadny význam pre biodiverzitu. Navyše ponúka aj atraktívne miesta na dobrodružstvo či oddych, ako aj nespočetné príležitosti rozvíjať nové hospodárske aktivity na základe týchto vzácnych prírodných aktív. Rozšírenie sústavy je dobrou správou pre prírodu a dobrou správou aj pre nás.

 

Krajiny, ktorých sa toto rozšírenie týka, sú predovšetkým Spojené kráľovstvo, Rumunsko, Lotyšsko, Taliansko, Švédsko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Slovensko, Estónsko a Malta.

 

Najdôležitejším regiónom pridaným tento rok je Dogger Bank (na návrh Spojeného kráľovstva) – ide o plytkú morskú oblasť s rozlohou 12 330 km2 v strednej časti Severného mora, ktorú tvoria piesčiny tiahnuce sa pod hladinou mora . Spolu so susediacimi lokalitami v nemeckom a holandskom teritóriu tvorí rozsiahlu cezhraničnú lokalitu v sústave Natura 2000 s celkovou rozlohou vyše 18 000 km2. Hlavným dôvodom určenia pobrežnej oblasti Dogger Bank sú jej životodarné piesčité biotopy, ktoré sú dôležitým miestom množenia a dorastania mnohých komerčne lovených druhov morských živočíchov.  Zahrnutie tejto oblasti uľahčí koordinované riadenie celej oblasti vrátane spoločného úsilia dotknutých členských štátov vypracovať primerané opatrenia týkajúce sa rybolovu.

 

Hlavným príspevkom v baltickom regióne bolo určenie 10 nových švédskych a lotyšských morských oblastí. Tieto lokality zahŕňajú piesčité a útesové biotopy, ktoré sú domovom mnohých druhov a ponúkajú nevyhnutné zdroje potravy pre tulene a migrujúce druhy rýb. Tieto lokality pokrývajú morskú oblasť s rozlohou takmer 4 000 km2. 

 

Malta je krajinou, ktorá v pomere k svojej rozlohe, určila celkovo najväčšiu morskej oblasť (183 km2), čím vytvorila základ ucelenej morskej námornej sústavy v okolitých vodách. Nové maltské námorné lokality pomôžu pri ochrane oblastí výskytu morskej riasy Posidonia a podvodných útesov a poskytnú životne dôležité biotopy pre pestrofarebného morského slimáka Gibbula nivosa, ktorý je endemickým maltským druhom.


Najväčšie rozšírenie sústavy zaznamenalo Rumunsko, ktoré pridalo 109 lokalít a rozšírilo mnoho existujúcich, tak že celková rozloha lokalít v súčasnosti dosahuje takmer 42 000 km2. Pridané oblasti zahŕňajú celú škálu lúčnych a lesných biotopov s nespočetnými rozmanitými druhmi, ako aj životne dôležité biotopy pre mnohé vzácne a ohrozené druhy vrátane mnohých druhov netopierov a obojživelníkov. Spolu s lokalitami, ktoré navrhlo Bulharsko a Slovensko, nové rumunské lokality v rámci Natura 2000 takisto zabezpečujú lepšiu ochranu rozmanitej endemickej rybnej fauny v povodí Dunaja.

 

Súvislosti

 

Natura 2000 je sústava chránených oblastí, ktorú tvoria osobitne chránené územia stanovené smernicou EÚ o ochrane biotopov a osobitne chránené územia stanovené smernicou EÚ o ochrane vtáctva. Natura 2000 nemá obmedzujúci charakter: činnosti ako poľnohospodárstvo, cestovný ruch, lesníctvo a oddychové aktivity v nej možno vykonávať aj naďalej, pokiaľ ide o udržateľné činnosti, ktoré sú v súlade s prírodným prostredím. 

 

Členské štáty vyberajú svoje lokality do sústavy Natura 2000 podľa smernice o ochrane biotopov v spolupráci s Komisiou a po ich výbere Komisia tieto územia oficiálne uzná ako „lokality s európskym významom“ tak, ako sa to stalo dnes. V tomto procese sa potvrdzuje oficiálny štatút lokalít a vzniká povinnosť chrániť ich. Členské štáty potom majú šesť rokov na to, aby zaviedli potrebné opatrenia riadenia a určili lokality ako osobitne chránené územia. 

 

Najnovšia aktualizácia sa týka 20 členských štátov a predstavuje zvýšenie počtu „lokalít s európskym významom“ o 235 lokalít. Najnovšie pridané oblasti zahŕňajú všetkých deväť biogeografických regiónov sústavy: alpský, atlantický, čiernomorský, boreálny, kontinentálny, makaronézsky, stredozemný, panónsky a stepný región. 

 

Škála chránených území je rozsiahla, od lúk bohatých na rôzne druhy kvetov až po sústavy jaskýň a lagúny. V spomenutých deviatich biogeografických regiónoch sústavy Natura 2000 sa odráža široká pestrosť biodiverzity EÚ.

 

Stav biodiverzity, ktorá predstavuje obmedzený zdroj rôznorodosti života na Zemi, je kritický. Zaznamenávame nebývalú rýchlosť straty druhov, čo má nezvratné dôsledky pre našu budúcnosť.  Európska únia proti tomu bojuje a nedávno si stanovila nový cieľ – do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity v Európe ochranou ekosystémových služieb, ako je napríklad opeľovanie či protipovodňové zábrany, a obnovením týchto služieb, ak došlo k ich zhoršeniu, ako aj zvýšeným prínosom EÚ k odvráteniu straty celosvetovej biodiverzity. Natura 2000 je kľúčovým nástrojom potrebným na dosiahnutie tohto cieľa. 

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke: 

 

Ďalšie podrobnosti o politike EÚ v oblasti ochrany prírody sa nachádzajú na webovej stránke: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Ďalšie informácie k téme súčasného rozšírenia pozri MEMO/12/889.
- Ingrid Ludviková -
25.11.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet