ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Tabakové výrobky: smerom k väčším zdravotným výstrahám a zákazu silných aróm

Tabakové výrobky: smerom k väčším zdravotným výstrahám a zákazu silných aróm

Európska komisia dnes po dlhoročných prípravách prijala svoj návrh na revíziu smernice o tabakových výrobkoch. Navrhovaný právny predpis obsahuje nové, posilnené ustanovenia o tom, ako sa tabakové výrobky môžu vyrábať, prezentovať a predávať. Konkrétne sa v ňom zakazuje používanie cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymových tabakových výrobkov s charakteristickou príchuťou a zavádza sa povinné používanie veľkých obrazových zdravotných výstrah na cigaretách a tabaku na šúľanie. Upravuje sa ním cezhraničný internetový predaj a stanovujú sa technické aspekty boja proti nezákonnému obchodu.


Okrem toho sa navrhujú opatrenia pre výrobky, ktorých sa regulácia doteraz konkrétne netýkala, ako sú napr. elektronické cigarety a rastlinné výrobky na fajčenie. Na žuvací a šnupavý tabak sa budú vzťahovať osobitné pravidlá týkajúce sa označovania a zložiek. Existujúci zákaz tabaku na vnútorné použitie (snus) zostane zachovaný.

Tonio Borg, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, v súvislosti s prijatím návrhu povedal: „Podarilo sa nám to! Európska komisia sľúbila predložiť návrh o tabakových výrobkoch do konca roku 2012 a práve s ním dnes predstupujem pred ministrov zdravotníctva a Európsky parlament. Čísla hovoria samy za seba: tabak zabíja polovicu svojich konzumentov a je vysoko návykový. Keďže 70 % fajčiarov začína fajčiť pred dosiahnutím veku 18 rokov, cieľom dnešného návrhu je znížiť atraktívnosť tabakových výrobkov a konzumácie tabaku a tak odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť. Spotrebitelia nesmú byť klamaní: tabakové výrobky by mali vyzerať a chutiť ako tabakové výrobky a týmto návrhom sa zabezpečí, aby sa atraktívne balenia a arómy nepoužívali ako marketingová stratégia.“

Prečo revízia právneho predpisu EÚ?

Súčasná smernica o tabakových výrobkoch (2001/37/ES) bola prijatá v roku 2001. Odvtedy sa výrazne zmenila situácia v oblasti vedy, na trhoch a na medzinárodnej úrovni. Napríklad sú k dispozícii nové dôkazy týkajúce sa aróm používaných v tabakových výrobkoch a účinnosti zdravotných výstrah. Na trhu sú dnes nové kategórie výrobkov, ako napr. elektronické cigarety, a najnovšie marketingové stratégie využívajú atraktívne balenia a príchute. Na medzinárodnej úrovni EÚ a všetky jej členské štáty ratifikovali Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (RDKT), ktorý nadobudol platnosť vo februári 2005. V dôsledku toho niektoré ustanovenia platnej smernice medzičasom zastarali. Okrem toho si jednotlivé členské štáty zvolili rozdielne regulačné prístupy, z čoho vyplývajú rozdiely v právnych predpisoch členských štátov v oblasti výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.

Novým návrhom Komisia reaguje na tento vývoj a na výzvy Európskeho parlamentu a Rady ministrov, ale aj na svoju správu o uplatňovaní smernice o tabakových výrobkoch z roku 2007 a 2009, v ktorej sa označili oblasti, v ktorých existuje priestor na zlepšenie.

Hlavné prvky návrhu:

Návrh obsahuje podstatné zmeny súčasnej smernice. Tieto zmeny sa týkajú najmä nasledujúcich oblastí:

· Označovanie a balenie: všetky balenia cigariet a tabaku na šúľanie musia obsahovať kombinovanú zdravotnú výstrahu pozostávajúcu z obrázku aj textu, ktorá zaberá 75 % prednej a zadnej strany balenia, a nesmú sa na nich nachádzať žiadne reklamné prvky. Súčasné informácie o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, ktoré sa vnímajú ako zavádzajúce, sa nahrádzajú informačným odkazom na bočnej strane balíčka, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok spôsobujúcich rakovinu. Členské štáty majú v riadne odôvodnených prípadoch naďalej možnosť rozhodnúť sa, či stanovia neutrálne balenie.

· Zložky: zavedie sa elektronický formát nahlasovania zložiek a emisií. Návrh obsahuje zákaz cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymového tabaku s charakteristickými príchuťami a zákaz výrobkov so zvýšenou toxicitou a návykovosťou.

· Bezdymový tabak: zákaz tabaku na vnútorné použitie (snus) naďalej platí, až na Švédsko, ktorému bola udelená výnimka. Všetky bezdymové tabakové výrobky musia mať zdravotné výstrahy zobrazené na hlavných povrchoch balenia a nemôžu sa predávať výrobky s charakteristickými príchuťami. V prípade nových kategórií tabakových výrobkov sa vyžaduje predchádzajúca notifikácia.

· Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice: výrobky obsahujúce nikotín (napr. elektronické cigarety) pod určitou prahovou hodnotou sa môžu uvádzať na trh, ale musí byť na nich uvedená zdravotná výstraha; výrobky s obsahom nikotínu nad touto prahovou hodnotou sa na trh môžu uvádzať len vtedy, ak sú povolené ako lieky, napríklad v rámci nikotínovej substitučnej terapie. Zdravotné výstrahy sa budú musieť uvádzať aj na rastlinných cigaretách.

· Cezhraničný predaj na diaľku: plánuje sa zavedenie oznamovacej povinnosti pre maloobchodníkov, ktorí predávajú cez internet, a mechanizmu overovania veku, ktoré majú zabezpečiť, aby sa tabakové výrobky nepredávali deťom a mladistvým.

· Nezákonný obchod: plánuje sa zavedenie systému sledovania a zisťovania, ako aj bezpečnostných prvkov (napr. hologramov), ktoré majú zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky smernice.

Postup a časový plán

Návrh bol prijatý po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami vrátane verejných konzultácií s viac než 85 000 odpoveďami. Pri príprave návrhu sa uskutočnilo dôkladné posúdenie vplyvu, v ktorom sa zhodnotili ekonomické, sociálne a zdravotné účinky rôznych zvažovaných politických možností. V priebehu postupu sa zadali viaceré externé štúdie.

V ďalšom kroku sa návrh prediskutuje v Európskom parlamente a Rade ministrov. Jeho prijatie sa očakáva v roku 2014. Účinnosť nadobudne v roku 2015 až 2016.
- Ingrid Ludviková -
20.12.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet