ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Cestná doprava: nový európsky vodičský preukaz

Cestná doprava: nový európsky vodičský preukaz

Od 19. januára 2013 budú všetky nové vodičské preukazy v celej EÚ vydávané vo forme plastovej „kreditnej karty”, ktorá bude mať štandardný európsky formát a prísnejšiu bezpečnostnú ochranu. Nový európsky vodičský preukaz postupne nahradí viac než 100 rôznych papierových a plastových modelov, ktoré doteraz požíva vyše 300 miliónov vodičov v celej EÚ. Je súčasťou širšieho balíka opatrení (tretej smernice EÚ o vodičských preukazoch), ktoré nadobudnú platnosť a ktoré boli koncipované na posilnenie voľného pohybu, zabránenie podvodom s vodičskými preukazmi a zlepšenie cestnej bezpečnosti v EÚ.


„Dopravná polícia v Európe musí v súčasnosti dokázať rozpoznať viac než 100 rôznych druhov papierových a plastových vodičských preukazov. Identifikačné fotografie môžu byť už dávno zastarané, kategórie vozidiel, na ktoré má vodič oprávnenie, nejasné, a preukaz sa dá ľahko sfalšovať. Falošné vodičské preukazy znamenajú prakticky povolenie zabíjať, preto potrebujeme preukazy, ktoré sú ľahko čitateľné, zrozumiteľné a veľmi ťažko sa falšujú.‟

 

Hlavné zmeny, ktoré nadobudnú platnosť 19. januára 2013, sú tieto:

 

 

 

Štandardný európsky formát 

 

Všetky nové európske vodičské preukazy sa budú vydávať podľa nového formátu, plastovej „kreditnej karty‟, s fotografiou spĺňajúcou štandardné informačné požiadavky, ktoré budú ľahko rozoznateľné a čitateľné v celej EÚ (pozri obrázok ďalej v texte). Všetky nové vodičské preukazy sa budú vydávať v tomto formáte od 19. januára 2013.

 

Existujúcich vodičských preukazov sa to netýka, budú však zmenené na nový formát pri ich obnovení alebo najneskôr do roku 2033. Európsky vodičský preukaz možno upraviť tak, aby zahŕňal vnútroštátne symboly podľa rozhodnutí jednotlivých členských štátov. 

 

 

 

Zvýšená bezpečnosť

 

Nový vodičský preukaz obsahuje rad bezpečnostných znakov, ktoré ho robia „nemanipulovateľným” a chránia pred falšovaním. 

 

Okrem toho bude podporovaný zriadením európskeho systému elektronickej výmeny údajov, aby uľahčil výmenu informácií medzi správnymi orgánmi členských štátov. To zjednoduší proces správy vodičských preukazov pre občanov meniacich miesto bydliska z jedného členského štátu do druhého. Významným spôsobom pomôže aj v boji proti „turistike za vodičskými preukazmi‟ a proti podvodom napríklad tým, že presadí nový prísnejší zákaz, aby členský štát nevydal vodičský preukaz osobe, ktorej už iný členský štát preukaz zobral, pozastavil alebo obmedzil.  

 

 

 

Pravidelné obnovovanie vodičských preukazov 

 

Základnou požiadavkou v boji proti podvodom a pri zlepšovaní cestnej bezpečnosti je pravidelné obnovovanie vodičských preukazov v EÚ. Podľa nových pravidiel sa vodičské preukazy musia obnovovať u vodičov motorových vozidiel a motocyklistov každých 10 – 15 rokov, a to v závislosti od členského štátu. U vodičov autobusov a nákladných vozidiel sa vodičské preukazy musia obnovovať každých päť rokov a na obnovu je nevyhnutná lekárska prehliadka. 

 

Ide o administratívnu obnovu, ktorá si nevyžaduje žiadne dodatočné skúšky. Zaisťuje, aby informácie, fotografie atď. na vodičskom preukaze boli priebežne aktualizované. Zároveň možno bezpečnostné prvky na kartách na základe nových technológií pravidelne aktualizovať a členské štáty budú mať stále aktualizované informácie o vodičských preukazoch, ktoré sú v obehu.

 

 

 

Ochrana zraniteľných vodičov

 

Systém európskych vodičských preukazov zvyšuje ochranu najzraniteľnejších kategórií účastníkov cestnej premávky. To zahŕňa: 

 

· zvýšenie vekovej hranice pre priamy prístup (prostredníctvom praktickej a teoretickej skúšky) k vodičským preukazom pre najsilnejšie motocykle od exitujúcej hranice 21 na 24 rokov; 

 

· zvýšenie vekovej hranice, ako aj zavedenie ďalších krokov počas postupného prístupu. Nový systém vyžaduje vodičské skúsenosti minimálne štyri roky (namiesto dvoch) s menej výkonnými motocyklami pred vydaním vodičského preukazu pre najsilnejšie motocykle; 

 

· novú kategóriu vozidiel pre mopedy. Žiadatelia o vodičský preukaz na moped budú od teraz musieť spraviť teoretickú skúšku. Členské štáty môžu zaviesť aj skúšku zručností a správania, ako aj lekárske prehliadky. EÚ stanovuje minimálny odporúčaný vek 16 rokov, pričom túto hranicu na vodičskom preukaze uznávajú všetky členské štáty (vo vlastnej krajine sa môže táto hranica znížiť až na 14 rokov). Doteraz neexistovali pre mopedy žiadne minimálne požiadavky na úrovni EÚ.

 

 

 

Minimálne požiadavky pre skúšajúcich

 

Skúšajúci musia spĺňať minimálne požiadavky týkajúce sa ich počiatočnej kvalifikácie a pravidelného ďalšieho vzdelávania. Týmto opatrením sa v novom systéme zabezpečí kontrola kvality.

 

Smernicu 2006/126/ES o vodičských preukazoch prijali členské štáty a Európsky parlament v roku 2006. Členské štáty ju boli povinné transponovať do 19. januára 2011 a plne uplatniteľná je od 19. januára 2013.

 

 

 

Ďalšie informácie: MEMO/13/10

- Andrej KRÁLIK -
19.01.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet