ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Zimná predpoveď na roky 2012-2014: zdolávanie protivetra

Zimná predpoveď na roky 2012-2014: zdolávanie protivetra

Zatiaľ čo sa situácia na finančnom trhu v EÚ od minulého leta výrazne zlepšila, hospodárska činnosť v druhom polroku 2012 sklamala. Hlavné ukazovatele však naznačujú, že HDP v EÚ teraz zaznamenáva najnižšie možné hodnoty a očakávame, že sa hospodárska činnosť začne postupne zrýchľovať. Rast najskôr oživí zvyšujúci sa vonkajší dopyt. Domáce investície a spotreba by sa podľa očakávaní mali ozdraviť neskôr počas roka a domáci dopyt by sa mal do roku 2014 stať hlavným motorom zvyšovania rastu HDP.


Slabá hospodárska činnosť koncom roka 2012 má za následok nízku východiskovú úroveň pre tento rok. Spolu s pomalším obnovením rastu, než sa predtým očakávalo, to vedie k odhadu nízkeho 0,1 % ročného rastu HDP v roku 2013 v EÚ, pričom v eurozóne dôjde k poklesu hospodárskeho rastu o - 0,3 %. Štvrťročný vývoj DPH je o niečo dynamickejší, ako naznačujú ročné údaje, a podľa odhadov by HDP v poslednom štvrťroku 2013 mal byť o 1,0 % nad úrovňou, ktorú dosiahol v EÚ v poslednom štvrťroku 2012, a o 0,7 % v eurozóne.

 

Dôvodom rozporu medzi lepšou situáciou finančných trhov a umiernenými makroekonomickými vyhliadkami na rok 2013 je vo veľkej miere proces úpravy súvah, ktorý naďalej zaťažuje krátkodobý rast. Napredovanie tohto procesu povedie zároveň k posilneniu základu pre rast v roku 2014, ktorý by mal podľa očakávaní predstavovať 1,6 % v EÚ a 1,4 % v eurozóne.

 

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, vyhlásil: „Prebiehajúce hľadanie rovnováhy európskeho hospodárstva naďalej ovplyvňuje rast z krátkodobého hľadiska. Súčasný stav môžeme zhrnúť týmito slovami: preukázateľné údaje z konca minulého roka sú pre nás sklamaním, neoficiálne údaje z nedávnej minulosti sú o niečo povzbudivejšie a dôvera investorov do budúcnosti rastie. Rozhodné politické opatrenia, ktoré sa v poslednej dobe prijali, pripravujú pôdu pre oživenie hospodárstva. Musíme si udržať reformný kurz a zabrániť ochabnutiu, ktoré by mohlo oslabiť vracajúcu sa dôveru a oddialiť potrebné oživenie rastu a tvorby pracovných miest.“

 

Očakáva sa postupné oživenie spotreby a investícií

Vďaka významným politickým opatreniam, ktoré sa od minulého leta prijali, sa zmenilo trhové hodnotenie životaschopnosti HMÚ a udržateľnosti verejných financií jej členských štátov.

Kombinácia periodicky sa opakujúceho oslabenia, neistoty a zdĺhavej úpravy súvah a prerozdeľovania zdrojov v rámci celého hospodárstva, ktoré je typické pre situácie po hlbokej finančnej kríze, momentálne brzdí domácu spotrebu a investície. Obnovením dôvery domácností a podnikov by sa však mal negatívny dosah týchto faktorov zmenšiť. Očakáva sa, že zmiernenie napätia na finančných trhoch bude mať za následok lepšie úverové podmienky, čo by malo znamenať začiatok postupného obnovenia spotreby a rastu investícií v priebehu roka 2013.

 

Z dôvodu momentálneho oslabenia hospodárskej činnosti sa tento rok predpokladá zvýšenie nezamestnanosti v EÚ na 11,1 % a v eurozóne na 12,2 %.

 

Keďže vplyv vyšších cien za energiu na infláciu by sa mal podľa očakávaní zmierniť, predkladá sa, že inflácia spotrebiteľských cien sa počas roka 2013 postupne zníži a na budúci rok sa ustáli približne na 1,7 % v EÚ a 1,5 % v eurozóne.

 

Pokrok vo fiškálnej konsolidácii

 

Rozsiahle fiškálne opatrenia, ktoré členské štáty zavádzajú, by mali v roku 2013 viesť k ďalšiemu zníženiu celkového fiškálneho deficitu v EÚ na 3,4 % a v eurozóne na 2,8 %. Znižovanie štrukturálneho rozpočtového salda by malo podľa očakávaní tento rok napredovať o trochu pomalšie ako v roku 2012. Prebiehajúca fiškálna konsolidácia zabraňuje zvyšovaniu pomerov dlhu k HDP, ktoré by sa mali v roku 2013 z dôvodu obmedzeného rastu HDP znovu mierne zvýšiť.

 

Zatiaľ čo vo vyhliadkach rastu stále prevažujú riziká nepriaznivého vývoja, rozloženie rizika už je oveľa vyváženejšie. S cieľom vyhnúť sa riziku, že dôjde k ďalšiemu zhoršeniu krízy štátneho dlhu, je nevyhnutná účinná implementácia politík na posilnenie Hospodárskej a menovej únie a presadzovanie potrebných úprav. Ďalšie riziká nepriaznivého vývoja sa týkajú oslabenia pracovného trhu, ktoré zase ovplyvňuje domáci dopyt a spomaľuje tempo reformy, ako aj významné strednodobé rozpočtové problémy, ktorým čelia USA a Japonsko. Možnosť, že dôjde k rastu DPH, by sa mohla naplniť, ak bude riešenie krízy a štrukturálne reformy napredovať rýchlejšie a/alebo ak sa dôvera vráti výraznejšie, ako sa predpokladalo. Výhľadové riziká v oblasti inflácie sa zdajú byť vyvážené.

 

Podrobná správa je k dispozícii na adrese:

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


- Ingrid Ludviková -
25.02.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet