ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Novus Ordo Seclorum

Novus Ordo Seclorum

Novus Ordo Seclorum

Už pred viac než tritisíc rokmi veľkí klasickí filozofi hovorili o trojitej harmónii demokracie, republikanizmu a oligarchie ako o ideálnej forme vlády. Tie princípy sa uchovávali celé stáročia v tajných spoločnostiach, aby sa v budúcnosti mohla raz taká civilizácia vytvoriť na území severnej Ameriky.


Rímsky stoický filozof Seneca (62 p.n.l. - 30 n.l.) ten plán poznal a prišiel s proroctvom o Amerike:
"Venient annis
saecula seris, quibus Oceanus
pateat telus, tiphysque novus
delegat orbes; nec sit terris
Ultima Thule."
Na anglický program permanentného osídľovania pozdĺž atlantického pobrežia dohliadal sir Francis Bacon, ktorý vtedy viedol európskych Rosikrušianov. Títo ľudia sa postarali o to, aby osídlencov poučovali o princípoch náboženskej tolerancie, politickej demokracie, republikanizme, sociálnej spravodlivosti a kapitalizme. Mnohí Rosikrušiani a členovia iných tajných spoločností vtedy tiež emigrovali do Ameriky a založili svoje organizácie v "Novej Atlantíde". Okultné idey si našli cestu aj do Great Seal, do zástavy a do iných amerických symbolov, a tieto spoločnosti v Amerike existujú dodnes a sú aktívne. Popredný okultista Manly P. Hall v knihe "Tajný osud Ameriky" napísal: "Americký národ zúfalo potrebuje vidinu zmyslu svojej existencie... Skutočný osud Ameriky zostane ukrytý, až kým celé masy ľudí nebudú mať to poznanie, ktoré osvecovalo humanitných filozofov tisíce rokov a jedna generácia za druhou uchovávala ten zmysel, že raz v budúcnosti na celom svete nastolí demokratický systém. Takisto je nutné vedieť, že už v starobylej minulosti naplánovali, že svet raz povedie Amerika - krajina, ktorú raz založia na severnom kontinente západnej hemisféry. Už dávno predtým, čo Ameriku objavil Kolumbus, sa vedelo o existencii západnej hemisféry a práve tú vybrali za sídlo filozofického impéria. Americkú pevninu vyzdvihli spomedzi iných, aby tu mohla vzniknúť veľkolepá demokratická krajina dávno pred tým, než zakladajúci otcovia a kolonisti dávali dohromady Úniu."
Lenže, žiaľ, súčasní elitní sociálni inžinieri tzv. nového svetového poriadku si robia s ústavou a so zákonom o právach čo chcú. Pravdepodobným dôsledkom toho bude zrejme revolúcia a občianska vojna, ako predvídali proroci.
Crane Brinton v knihe: "Anatómia revolúcie" porovnáva obdobia, vedúce k veľkým revolúciám: americkej, francúzskej, ruskej a anglickej (1642). Tie obdobia sa v mnohom podobajú súčasným podmienkam v Spojených štátoch amerických. Všetkým veľkým revolúciám predchádzali typické znaky:
1/ obdobia ekonomického rastu sa striedali s rastom pomalým
2/ sklamanie z čoraz väčších očakávaní strednej a nižšej triedy, ktoré si navykli každým rokom dostávať viac a viac
3/ vedúca trieda rozdelená a neschopná, kedy sa mnohí z nich cítia byť vinní kvôli svojmu postaveniu alebo sú príliš zhovievaví k nižšie postaveným
4/ značný rozmach korupcie, zločinnosti a morálny úpadok
5/ značná nespokojnosť a odcudzenie mladej generácie od generácií starších
6/ inteligencia sa začína obracať proti vládnucej triede a verejnosť prestáva mať záujem o politiku, čo umožňuje malým, pevne organizovaným skupinám získať značný vplyv alebo sa aj zmocniť vlády
Edward Gibbon v knihe "Úpadok a zánik rímskeho impéria" poukázal na niekoľko podstatných dôvodov, prečo veľké civilizácie upadajú a zanikajú. Všetky tie podmienky sú dnes badateľné v Spojených štátoch amerických:
1/ upadajúca dôstojnosť, slušnosť, rozpad rodiny a domova
2/ vysoké dane
3/ zábava podľa vzoru "chlieb a hry", napríklad televízne športy, seriály, atď.
4/ čoraz väčšia naháňačka za potešeniami, dekadencia a nemorálnosť
5/ budovanie vojenskej sily
6/ slabé vedenie
7/ úbytok osobnej zodpovednosti
8/ náboženská ľahostajnosť
Jim Brown, autor knihy "Keď národy zomierajú" uvádza zoznam "desiatich varovných znakov, že kultúra sa nachádza v kríze:
1/ rozmáhajúca sa nezákonnosť
2/ strata ekonomickej disciplíny
3/ opresívna byrokracia
4/ úpadok vzdelanostnej úrovne
5/ oslabenie kultúrnych základov
6/ strata rešpektu pre tradície
7/ surový materializmus
8/ hrubá nemorálnosť
9/ úpadok náboženského presvedčenia
10/ znižovanie hodnoty ľudského života

Všetky tieto príznaky sú badateľné v súčasnej Amerike. Civilizácie vždy existovali v priemere okolo 200 rokov. Spojené štáty americké majú čosi vyše dvesto rokov a potácajú sa v ústrety novému domácemu historickému cyklu.
Tyler v knihe "Úpadok a pád aténskej republiky" napísal o veľkých civilizáciách toto: "Začínajú porobou. Potom sa pohýnajú od poroby k duchovnej viere. S duchovnou vierou sa dostavuje veľká odvaha. Veľká odvaha vedie k slobode. Sloboda vedie k hojnosti. Hojnosť napokon vedie k sebectvu. Sebectvo vedie k spokojnosti so sebou. Spokojnosť so sebou vedie k apatii. Apatia k závislosti. A tá závislosť ich potom opäť privádza k porobe."
Federálna vláda sa prestala držať ústavy... a teraz už funguje podľa komunistického vzoru útlaku... Amerika sa stala policajným štátom kvôli šialeným zákonom... a zbabelým občanom. Možno máme takú vládu, akú si zaslúžime mať. Istotne však dokazujeme pravdu, ktorú vyjadril Goethe: "Žiadni ľudia nie sú väčšmi zotročení než tí, ktorí sú mylne presvedčení, že sú slobodní."
...Skutočnou záležitosťou, o ktorú tu ide, je sloboda, ktorá predstavuje sebakontrolu a nie vládne nariadenia. ...Žijeme v neľudskom strachu zo svojej vlastnej vlády. Otupuje a ohlupuje nás otvorená konšpirácia, ktorá nás vyciciava ako vampír, ktorá pojedá naše deti a ruší naše práva, dané nám už pri narodení. ...Ako napísal Albert Camus: "Tešme sa ako ľudia, lebo dlhodobo trvajúci klam sa zrútil a my teraz jasne vidíme, čo nás ohrozuje!" Abraham Lincoln, Samuel Adams, Benjamin Franklin a Thomas Jefferson... nás vopred varovali. A tak sa teraz pripravte.
Mnohé z katastrof, ktoré pre Spojené štáty prorokovali, sa v uvedenom čase neudiali. Možno sa len oddialili vďaka výnimočnému úsiliu mocných čarodejníkov a globalistických plánovačov, ktorí čiastočne nadobudli kontrolu nad Kondratievovou vlnou v ekonomike a nad inými prílivmi v záležitostiach ľudí. Ale na to sa nespoliehajte. Čas determinuje úsilie, a tak sa dajte do diela!
Niet pochybností, že Spojené štáty americké to najhoršie zatiaľ ešte len čaká.
___
www.prop.sk
__________________________________
Robert A. Nelson, Alternative Approaches
http://alternativeapproaches.com/modules.php?op=modload&name=Section&file=index&re.


- Kajo -
20.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet