ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Smernica o tabakových výrobkoch – Čo je pravdy na 10 najrozšírenejších mýtoch

Smernica o tabakových výrobkoch – Čo je pravdy na 10 najrozšírenejších mýtoch

Fajčenie zabije v EÚ každý rok takmer 700 000 ľudí, milióny ďalších trpia chorobami, ktoré s ním súvisia. Patrí k nim rakovina, kardiovaskulárne a dýchacie ochorenia. Približne 50 % fajčiarov umiera predčasne, v priemere až o 14 skôr než nefajčiari. Aj napriek týmto šokujúcim štatistikám približne tretina občanov EÚ fajčí, 70 % z nich začalo už pred dovŕšením 18. roku, 94 % predtým, ako dosiahli vek 25 rokov.


Európska komisia prijala v decembri 2012 návrh smernice, ktorou sa má aktualizovať v súčasnosti platná smernica o tabakových výrobkoch. Cieľom Komisie je zlepšenie fungovania vnútorného trhu a účinnejšia ochrana zdravia v Európe. Nová smernica sa zameriava na mladých ľudí. Usiluje sa o zníženie atraktivity tabakových výrobkov a fajčenia, a tým prispieť k tomu, aby s fajčením nezačali. Ukazuje sa, že v súvislosti s návrhom smernice sa objavujú nepodložené informácie a mýty, zamerali sme sa na desať najrozšírenejších. Mýtus 1: Navrhovaná smernica potláča slobodu rozhodovať sa Slobodu rozhodnúť sa pre fajčenie nikto dospelým neberie. Majú však plné právo na presné a zrozumiteľné informácie o zdravotných účinkoch fajčenia. Až 70 % fajčiarov však s fajčením začalo ešte pred dovŕšením 18. roku. Mladí ľudia začínajú fajčiť, lebo sa často nazdávajú, že je to „in“. Štúdie okrem toho ukazujú, že farebnosť a tvar obalov, spôsob otvárania a príchute priťahujú práve mladých, osobitne ženy. V smernici ide teda o to, aby tabakové výrobky, jednoducho povedané, vyzerali a chutili ako tabak. Mýtus 2: Návrh smernice verejnosť neschvaľuje Práve naopak. Aj z minuloročného prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov k tabaku vyplýva, že sa s väčšinou navrhovaných opatrení stotožňujú: 76 % opýtaných súhlasí s obrázkovými zdravotnými varovaniami na obaloch, 63 % súhlasí so zákazom príchutí, 73 % sa zas vyjadrilo v prospech bezpečnostných prvkov na obaloch proti pašovaniu a falšovaniu tabakových výrobkov, aj keby to malo zvýšiť ich cenu. Mýtus 3: Nie je dokázané, že atraktívne balenie a príchute škodia Návrh vychádza z podrobnej analýzy dostupných údajov i množstva štúdií. Je preukázané, že na spotrebiteľské správanie mladých ľudí majú vplyv práve také prvky, ktoré tabakové výrobky zatraktívňujú. Patrí k nim aj balenie a chuť. Na rozdiel od dlhodobých fajčiarov majú väčší sklon „experimentovať“, a teda nezotrvávať pri jednej značke. Osobitne mladé ženy siahajú často po baleniach „slimiek“, pričom sa nazdávajú, že tenké cigarety sú menej škodlivé, spájajú sa so ženskosťou, eleganciou či chudnutím. Mýtus 4: Nové pravidlá poškodia ekonomiku Je tomu naopak. Menej fajčiarov znamená aj menej nákladov na zdravotnú starostlivosť – úspora sa odhaduje na 506 miliónov eur ročne. Ďalších 165 miliónov ročne zas môže priniesť vyššia produktivita práce, okrem iného aj znížením práceneschopnosti. A zamestnanosť? Peniaze, ktoré by sa minuli na cigarety, pôjdu na výrobky a služby s vyšším podielom ľudskej práce, než je tomu v tabakovom priemysle. To znamená aj tvorbu pracovných miest. Možný výpadok na dani z tabakových výrobkov môžu štáty kompenzovať jej vyššími sadzbami. Ďalšie príjmy sa očakávajú aj vďaka opatreniam na lepšiu vysledovateľnosť tabakových výrobkov, od ktorých sa očakáva, že pašovanie a daňové úniky klesnú. Mýtus 5: Tabakový priemysel čakajú veľké ekonomické straty Skutočnosť nie je zďaleka taká dramatická, ako sa niekedy vykresľuje. Cieľom Európskej komisie je do piatich rokov znížiť spotrebu tabakových výrobkov o 2 %. Znamenalo by to, že v roku 2020 bude v EÚ o 2,4 milióna fajčiarov menej. Z pohľadu verejného zdravia a ušetrených ľudských životov to znamená veľa, výraznejší dosah na pestovateľov a spracovateľov tabaku sa však neočakáva. Práve naopak, v situácii, keď sa požiadavky jednotlivých štátov čoraz viac líšia, je jednoduchšie produkovať pre trh, na ktorom platí istá miera harmonizácie. Napríklad pre obaly či príchute. Okrem toho sa predpokladá, že možné straty tabakového priemyslu budú kompenzované opatreniami na potláčanie čierneho trhu. Mýtus 6: Opatrenia osobitne doľahnú na malé stredné podniky V návrhu smernice sa potreby malých a stredných podnikov v tabakovom priemysle zohľadňujú. Takéto podniky sa spravidla zaoberajú produkciou fajkového tabaku, cigár a cigariek, ktoré sú z pohľadu mladých spotrebiteľov menej atraktívne. Týchto výrobkov sa teda pravidlá platné pre označovanie a zloženie týkať nebudú. Vzťahujú sa na cigarety a tabak na šúľanie. Pokiaľ ide o maloobchodných predajcov, ani tu nedochádza k zásadnejším zmenám. Mýtus 7: Voľný obchod a hospodárska súťaž v EÚ sú ohrozené Nie je to pravda. Väčšina tabakových výrobkov sa vyrobí aj spotrebuje v rámci Európskej únie. Nové pravidlá sú navrhnuté práve v prospech rovnosti podmienok pre všetkých. Teda o obmedzovaní hospodárskej súťaže hovoriť nemožno. Harmonizácia, naopak, povedie k úspore nákladov, keďže na jednej výrobnej linke bude možné produkovať pre celý vnútorný trh EÚ, čo dnes pre rozdielne predpisy v jednotlivých členských štátoch nie je možné. Smernica sa okrem toho nevzťahuje na výrobky určené na vývoz a predaj mimo územia EÚ. Pokiaľ ide o problém klesajúceho objemu tabaku dopestovaného v EÚ, nie je dôsledkom navrhovanej smernice. Súvisí napríklad s nižšou kvalitou tabaku pestovaného v EÚ či nižšími dotáciami do poľnohospodárstva. Mýtus 8: Zakážu sa elektronické cigarety O zákaze elektronických cigariet nie je reč. Európska komisia sa len usiluje o to, aby boli bezpečné, zodpovedali požiadavkám na kvalitu a vyvíjali sa ako produkt, ktorý má ľuďom pomôcť s fajčením prestať. Nemali by byť pre mladých vstupnou bránou k vybudovaniu si závislosti na nikotíne. Preto sa Európska komisia usiluje o to, aby od určitého obsahu nikotínu podliehalo schvaľovanie elektronických cigariet platným farmaceutickým predpisom, čo sa už pri niektorých výrobkoch s obsahom nikotínu uplatňuje aj dnes. Mýtus 9: Rozrastie sa čierny trh Takéto tvrdenie nie je ničím podložené. Návrh, naopak, povedie k poklesu nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Po prvý raz sa v EÚ navrhujú komplexné opatrenia na vysledovateľnosť výrobkov na úrovni jednotlivých balení a zodpovedajúce bezpečnostné prvky. Tým sa okrem iného docieli ochrana legálneho trhu, zvýši informovanosť spotrebiteľov a uľahčí dohľad nad trhom. Mýtus 10: Členské štáty nebudú môcť zaviesť neutrálne balenia Návrh Európskej komisie, aby obrázkové a textové varovania pokrývali 75 % prednej a zadnej strany obalu nebráni členským štátom, aby v odôvodnených prípadoch neutrálne balenie zaviedli. O takomto opatrení budú musieť členské štáty informovať Európsku komisiu, ktorá bude situáciu sledovať. Zameria sa aj na takpovediac skúsenosti z reálneho života (napr. z Austrálie), vývoj v právnej oblasti a hospodársky dosah takýchto krokov. O výsledkoch monitorovania podá správu po piatich rokoch po tom, ako sa smernica prenesie do práva členských štátov Viac informácií (dostupné v anglickom jazyku): http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/index_en.htm Sledujete nás na Twitteri: @EU_Health Výsledky prieskumu Eurobarometra z roku 2012 o postojoch Európanov k tabaku
- Ingrid Ludviková -
31.05.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet