ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Európa má rada Wi-Fi: nová štúdia odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie

Európa má rada Wi-Fi: nová štúdia odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie

Európa má rada Wi-Fi: nová štúdia odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie

Z novej štúdie Európskej komisie vyplýva, že čoraz viac ľudí sa na internet pripája cez Wi-Fi a tento trend bude narastať. V roku 2012 sa prostredníctvom Wi-Fi pripojenia uskutočnilo 71 % bezdrôtového prenosu dát na smartfóny a tablety.


Do roku 2016 môže tento podiel narásť až na 78 %. Z týchto prekvapujúcich výsledkov je vidno, v akom rozsahu sa zmenilo správanie spotrebiteľov v dôsledku nižších nákladov za používanie Wi-Fi hotspotov. Štúdia odporúča, aby sa tento dopyt uspokojil sprístupnením ďalších frekvenčných pásem v celej EÚ.
Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Wi-Fi zažíva obrovský úspech a je výhodné pre všetkých zúčastnených. Postarám sa o to, aby Európska komisia pomohla rozšíriť využívanie Wi-Fi sprístupnením ďalších častí spektra a menej prísnou reguláciou.“
Základom reálnej mobilnej aktivity sú síce mobilné siete 3. a 4. generácie (3G/4G), no keďže v súčasnosti je kúpa práv na využívanie spektra potrebných na ich prevádzku nákladná, spotrebitelia musia za ich využívanie (napríklad v roamingu) platiť vysoké ceny. Okrem toho sú tieto siete v mnohých častiach Európy preťažené vzhľadom na nedostatok prideleného spektra.
„Systémy, v rámci ktorých je možné zdieľať svoju Wi-Fi sieť s ostatnými používateľmi, sú dobrým príkladom toho, ako môžeme vďaka crowdsourcingu dosiahnuť lepší internet pre všetkých. Všetci Európania by mali mať možnosť využívať internet aj mimo domova a práce,“ uviedla Neelie Kroesová.
Vďaka kombinovanému používaniu Wi-Fi a iných infraštruktúr využívajúcich mikrobunky (ktoré slúžia na doplnenie tradičného využívania makrobuniek ako základňových staníc mobilných sietí) možno zmierniť súčasné preťaženie 3G/4G sietí zabezpečením „backhaul“ kapacity mimo týchto sietí a súčasne znížiť náklady operátorov sietí a používateľov na minimum. Vďaka širšiemu používaniu týchto technológií by operátori ušetrili desiatky miliárd eur pri modernizácii sietí na uspokojovanie dopytu. Úspora by vznikla aj spotrebiteľom, keďže v blízkosti Wi-Fi hotspotu by nemuseli platiť za mobilný prenos dát, keďže by mali možnosť namiesto neho používať Wi-Fi. Mikrobunkami možno navyše rozšíriť pokrytie sieťou aj na ťažko dostupné miesta, okrem iného vo vnútri veľkých budov.

Štúdia odporúča
• celoplošne na Wi-Fi sprístupniť frekvenčné pásmo od 5 150 MHz do 5 925 MHz;
• ponechať pásma 2,6 GHz a 3,5 GHz v plnej miere prístupné na mobilné služby a uskutočniť konzultácie o budúcich podmienkach licencií pre pásmo 3,5 GHz a iné potenciálne nové mobilné frekvenčné pásma viazané na licencie a
• znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s budovaním služieb a sietí na presmerovanie (off-load) na verejných miestach.


Súvislosti Wi-Fi pripojenie sa najčastejšie používa v domácnostiach a na pracoviskách. Je obzvlášť užitočné, keď v rámci jednej predplatenej služby treba na internet pripojiť viacero zariadení. Wi-Fi zaznamenáva rýchly rast na verejných miestach (kaviarne, prestupné uzly verejnej dopravy) a mobilní operátori hľadajú spôsoby presmerovania prenosu dát z preťažených 3G sietí. Táto technika pomôže operátorom zvládnuť 66 % ročný nárast dopytu v oblasti mobilného dátového prenosu, predpovedaného na roky 2012 až 2017.
Mikrobunky sú uzly prístupovej siete s nízkym výkonom slúžiace na doplnenie makrobuniek, ktoré sa v súčasnosti používajú ako základňové stanice mobilných sietí alebo antény. Mikrobunky budú čoraz častejšie základnou súčasťou všetkých mobilných sietí. 4G/LTE siete budú fungovať ako sieť zložená z vrstiev mikrobuniek (s dosahom od 10 metrov do 2 kilometrov) a makrobuniek (dosah až niekoľko desiatok kilometrov), vďaka čomu budú mikrobunky oveľa pevnejšou súčasťou prevádzky siete ako v prípade 3G sietí, kde slúžia na príležitostné presmerovanie kapacity.
Na účely štúdie bolo presmerovanie („off-loading“) definované ako využívanie tzv. „prístupových bodov s malým dosahom“ (LTE alebo Wi-Fi) na bezdrôtový prenos dát, ktorý inak možno uskutočniť cez bunkové siete s veľkým dosahom. Smartfóny a tablety sa dokážu ľahko pripojiť na takéto alternatívne siete s miestnym pokrytím, ako aj fungovať na frekvenciách dostupných rôznym operátorom sietí.
Ďalšie zistenia štúdie:
• Wi-Fi a LTE mikrobunky sa navzájom dopĺňajú, nie nahrádzajú. Kombináciou týchto dvoch technológií možno z dostupného spektra vyťažiť maximum za minimálne náklady pomocou používania spoločných backhaul kanálov a iných miestnych infraštruktúr.
• Riešenia určené na presmerovanie potenciálne umožňujú takéto širšie využívanie frekvencií v rámci danej geografickej oblasti.
• Nové Wi-Fi zariadenia umožnia rýchlejší prenos dát vďaka využívaniu širších kanálov (80 MHz alebo 160 MHz).
• Automatické procesy autentifikácie na prístup k Wi-Fi sieťam z veľkej časti vyriešia dnešné ťažkosti manuálneho prihlasovania na Wi-Fi sieť, konkrétne proces pripojenia a autentifikácie.
• Vďaka riešeniam, ktoré jednotlivcom umožnia zdieľať pásmo prostredníctvom Wi-Fi, ako aj množstvu poskytovateľov roamingu cez Wi-Fi, bude verejný prístup k Wi-Fi pohodlnejší a cenovo výhodnejší pre mnohých používateľov.

- Ingrid Ludviková -
01.08.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet