ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Komisia predstavila prvú správu EÚ o boji proti korupcii

Komisia predstavila prvú správu EÚ o boji proti korupcii

V tejto správe sa ozrejmuje situácia, pokiaľ ide o korupciu v jednotlivých členských štátoch, ako aj to, aké opatrenia boli v tejto súvislosti prijaté, ktoré z nich fungujú, a takisto aj to, čo by sa malo zlepšiť.


Kapitoly správy o jednotlivých krajinách v anglickom jazyku a v jazykoch jednotlivých členských štátov sú k dispozícii na: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report Zo správy vyplýva, že povaha aj úroveň korupcie, ako aj účinnosť opatrení prijatých na boj proti nej, sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Správa ďalej ukazuje, že korupcia si vo všetkých členských štátoch zaslúži väčšiu pozornosť. Dokazujú to výsledky prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov v súvislosti s korupciou, ktorý bol dnes uverejnený. Z tohto prieskumu vyplýva, že tri štvrtiny (76 %) Európanov si myslí, že korupcia je stále široko rozšírená a že viac ako polovica (56 %) z nich sa nazdáva, že úroveň korupcie v ich krajine sa za uplynulé tri roky vzrástla. Každý dvanásty Európan (8 %) uviedol, že v ostatných 12 mesiacoch zažil korupciu alebo bol jej svedkom; Výsledky prieskumu Eurobarometra nájdete tu. Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti, uviedla: „korupcia podkopáva dôveru občanov v demokratické inštitúcie a právny štát, poškodzuje európske hospodárstvo a pripravuje štáty o veľmi potrebné príjmy z daní. Členské štáty v oblasti boja proti korupcii dosiahli pokrok, avšak dnešná správa naznačuje, že je ešte potrebné vyvinúť ďalšie úsilie. V správe sú rôzne návrhy na možno opatrenia, a ja sa teším na spoluprácu s členskými štátmi pri ich realizácii.“   Korupcia ovplyvňuje všetky členské štáty — a to rôznymi spôsobmi Tu sú niektoré z hlavných trendov v súvislosti s korupciou v rámci celej EÚ: 1. Kontrolné mechanizmy • Využívanie preventívnych politík (napr. etické pravidlá, opatrenia na zvyšovanie povedomia, ľahký prístup k informáciám vo verejnom záujme). Medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o predchádzanie korupcii. Kým v prípade niektorých krajín prispela účinná prevencia k vybudovaniu dobrej povesti, že je v nich korupcia zriedkavá, pri iných bolo vykonávanie preventívnych politík nerovnomerné a viedlo len k obmedzeným výsledkom. • Mechanizmy vonkajšej a vnútornej kontroly. V mnohých členských štátoch sú mechanizmy vnútornej kontroly v súvislosti s postupmi orgánov verejnej moci nedostatočné a nekoordinované. • Konflikty záujmov Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov sa v rámci EÚ líšia a mechanizmy na kontrolu vyhlásení o konflikte záujmov sú často nedostatočné. Sankcie za porušenie pravidiel sa využívajú len zriedka a často sú nedostatočné. 2. Stíhanie a postihy • Trestno-právne pravidlá, ktoré stanovujú, že korupcia je trestným činom, existujú vo väčšine členských štátov, v súlade s normami Rady Európy, OSN a právnymi predpismi EÚ. Napriek tomu nebolo rámcové rozhodnutie 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore zo strany členských štátov transponované do ich vnútroštátnych právnych poriadkov rovnomerne. • V rámci EÚ existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o efektívnosť presadzovania práva a vyšetrovania. V niektorých členských štátoch možno konštatovať vynikajúce výsledky. V iných členských štátoch sa korupcia stíha len zriedka, resp. jej vyšetrovanie je zdĺhavé. • Vo väčšine členských štátov chýbajú komplexné štatistické údaje o trestných činoch korupcie, čo komplikuje porovnanie a posúdenie. V niektorých členských štátoch hatia vyšetrovanie prípadov korupcie procesné pravidlá, vrátane pravidiel upravujúcich problematiku zbavovanie imunity politických činiteľov. 3. Politický rozmer • Politická zodpovednosť. V mnohých členských štátoch EÚ neprestáva byť zásadnou otázka bezúhonnosti v politike. Ako príklad možno uviesť kódexy správania politických strán alebo volených orgánov na ústrednej alebo miestnej úrovni, ktoré často neexistujú vôbec alebo nie sú dostatočne prísne. • Financovanie politických strán. Hoci mnohé členské štáty prijali prísnejšie pravidlá o financovaní politických strán, stále pretrvávajú značné nedostatky. V rámci EÚ sa len zriedka ukladajú odrádzajúce sankcie proti nelegálnemu financovaniu politických strán. 4. Rizikové oblasti • V rámci členských štátov je riziko korupcie vyššie na regionálnej a miestnej úrovni, kde majú systémy kontrol a protiváh tendenciu byť slabšie, než na úrovni celoštátnej. • Odvetviami, ktoré sú vo viacerých členských štátoch citlivé z hľadiska problému korupcie, sú mestský rozvoj a výstavba, ako aj zdravotníctvo. • Určité nedostatky možno konštatovať, aj pokiaľ ide o dohľad nad štátnymi podnikmi, čo zvyšuje ich citlivosť z hľadiska problému korupcie. • Problém drobnej korupcie zostáva byť široko rozšírený len v niekoľkých členských štátoch. Verejné obstarávanie: jedna z oblastí ohrozených korupciou Správa takisto obsahuje aj osobitnú kapitolu venovanú oblasti verejného obstarávania. Táto oblasť má zásadný význam pre hospodárstvo EÚ, keďže každoročne sa na obstarávanie tovaru, prác a služieb zo strany verejných subjektov vynakladá pätina HDP Európskej únie. Verejné obstarávanie takisto patrí medzi sféry náchylné na korupciu. V správe sa preto vyzýva na zavedenie prísnejších noriem týkajúcich sa bezúhonnosti, a prekladajú sa tam odporúčania s cieľom zvýšiť kvalitu mechanizmov vnútornej kontroly vo viacerých členských štátoch. Podrobné informácie a špecifické odporúčania, ktoré Komisia dáva do pozornosti, možno nájsť v príslušných kapitolách týkajúcich sa jednotlivých členských štátov. Súvislosti Správa EÚ o boji proti korupcii sa týka všetkých 28 členských štátov EÚ. Obsahuje: • všeobecnú kapitolu, v ktorej sa sumarizujú hlavné zistenia a opisujú trendy v súvislosti s korupciou v rámci celej EÚ, ako aj analyzuje, ako členské štáty riešia korupciu pri verejnom obstarávaní; • 28 kapitol venovaných jednotlivým krajinám, v ktorých sa poskytuje prehľad všeobecnej situácie v súvislosti s korupciou, identifikujú sa problémy, ktoré si zasluhujú ďalšiu pozornosť, a zdôrazňujú sa osvedčené postupy, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ostatných; • správa tiež obsahuje výsledky prieskumu Eurobarometra o vnímaní korupcie medzi európskymi občanmi a prieskumu Eurobarometra o vnímaní tohto problému zo strany podnikateľskej sféry.   Užitočné odkazy Správa EÚ o boji proti korupcii obsahujúca kapitoly venované jednotlivým členským štátom, prehľad faktov, ako aj časť venovanú častým otázkam a odpovediam na ne: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report Webová lokalita Cecilie Malmströmovej Sledujte správy od komisárky Malmströmovej na Twitteri GR pre vnútorné záležitosti website Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitter

- Ingrid Ludviková -
03.02.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet