ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > ENERGETICKÝ TRH EÚ V PROSPECH SPOTREBITEĽA

ENERGETICKÝ TRH EÚ V PROSPECH SPOTREBITEĽA

18. marca 2014 sa usporiadalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku seminár venovaný fungovaniu maloobchodných (retailových) trhov s energiami s dôrazom na práva spotrebiteľov, energetickú efektívnosť a využitie inteligentných technológií v prospech koncových zákazníkov.
O tejto téme diskutovali odborníci z Európskej komisie ako aj zástupcovia príslušných slovenských orgánov: Ministerstva hospodárstva, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a zástupcovia spotrebiteľov.


Trhy s energiami sa výrazne menia, na veľkoobchodnej úrovni dochádza k intenzívnej súťaži, zaznamenávame inovácie a technologický pokrok. Koncový zákazník však stále dostatočne neprofituje z výhod, ktoré jednotný európsky trh s energiami prináša. Dobre fungujúci vnútorný trh s elektrinou a plynom sa dá vytvoriť iba za aktívnej účasti spotrebiteľov. Európska legislatíva spotrebiteľom zaručuje mnohé práva na ochranu ich záujmov i príležitostí pre uplatnenie na trhu. Európska komisia podporuje spotrebiteľa a združenia na ich ochranu a zároveň hľadá ďalšie možné cesty ako spotrebiteľom umožniť širšie zapojenie a silnejšie slovo na trhu s elektrinou a plynom.

Ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková hovorí: „Pokles veľkoobchodných cien sa nepremietol do zníženia maloobchodných cien, kde rástli hlavne regulované zložky ceny. Slovensko má piate najvyššie ceny elektriny pre priemyselných zákazníkov, čo výrazne vplýva na konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Tieto ceny sú jednými z najvyšších na svete. Slovenské domácnosti dávajú v porovnaní s inými krajinami EU najväčšiu časť svojich výdavkov (až 16%) na energie.”

Roman Doubrava z generálneho riaditeľstva EK pre energetiku vysvetľuje: „Európska únia zaviedla stabilné regulačné prostredie, ktoré sa zameriava na štyri hlavné oblasti spotreby energie: energeticky významné produkty, budovy, priemysel, energetika a energetické služby. Toto výrazne posilňuje postavenie spotrebiteľa a prispieva k prerodu trhu s energetickými komoditami na trh s energetickými službami.”

Z pohľadu Slovenska uvádza Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR: „Do slovenskej legislatívy už boli prenesené pravidlá ochrany spotrebiteľov, vrátane ochrany zraniteľných odberateľov spolu s právom na informácie o spotrebe, cene, nákladoch na služby a podobne. Spotrebiteľ je rovnako informovaný o mechanizmoch riešenia sporov a mimosúdneho riešenia sporov. Ďalšie pravidlá pribudnú prenesením európskej legislatívy o energetickej efektívnosti.” „Dôležitým nástrojom na posilňovanie postavenia, ochrany práv a aktívnu účasť spotrebiteľov sú na trhu s energiou aj Inteligentné meracie systémy (IMR). Ich zavedenie so správnymi funkcionalitami je prvým a nevyhnutným krokom smerom k energetickému systému budúcnosti a k inteligentným sieťam.” dodáva Marián Nicz z odboru palív a energetiky MH SR.

Ochranu odberateľa zabezpečuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom vybavovania podaní a sťažností odberateľov. Úrad podľa novej kompetencie tiež rieši spory medzi koncovými odberateľmi a dodávateľmi energií a prevádzkovateľmi distribučných sústav/sietí v rámci mimosúdneho konania. Množstvo odberateľov, ktorí sa obracajú na Úrad so svojimi problémami každoročne narastá v dôsledku liberalizácie trhu s elektrinou a plynom a lepšej informovanosti odberateľov.

- Ingrid Ludviková -
22.03.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet