ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Posilnenie práv spotrebiteľov EÚ sa stáva skutočnosťou

Posilnenie práv spotrebiteľov EÚ sa stáva skutočnosťou

Posilnenie práv spotrebiteľov EÚ sa stáva skutočnosťou

Dobrá správa pre viac ako 507 miliónov spotrebiteľov v Európe: nová smernica o právach spotrebiteľov, ktorá práve nadobudla účinnosť, posilňuje práva spotrebiteľov pri nákupe kdekoľvek a kedykoľvek v Európe – tak pri nákupe online, ako aj v kamenných obchodoch.


Vytváraním rovnakých podmienok podnikania prinesú nové pravidlá výhody aj podnikom, pričom znížia náklady obchodníkov pri ponúkaní produktov a služieb spotrebiteľom za hranicami. Nové pravidlá napríklad v celej EÚ zabezpečia, že spotrebitelia budú mať 14 dní na to, aby si svoj nákup mohli rozmyslieť a odstúpiť od zmluvy pri akomkoľvek online predaji alebo predaji mimo obchodných priestorov (keď predajca navštívi spotrebiteľa doma) – oproti predchádzajúcim najmenej siedmim dňom. Nové pravidlá takisto zakazujú príplatky za použitie kreditných kariet a špeciálnych telefonických liniek, ako aj dopredu zaškrtnuté políčka na webových lokalitách na vyberanie poplatkov za dodatočné platby (napríklad pri kúpe letenky online). Aby sa tieto nové pravidlá uplatňovali jednotne v celej EÚ a spotrebitelia ich mohli využívať bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú, zverejňuje Európska komisia takisto usmerňujúci dokument pre vnútroštátne orgány vrátane voliteľného modelu pre základné informácie pre spotrebiteľa, ktoré sa majú uvádzať pri digitálnych produktoch.

„Európa dnes skoncovala so zavádzaním spotrebiteľov na internete. Oddnes si každý spotrebiteľ v Európskej únii môže nárokovať svoje práva podľa smernice o právach spotrebiteľov, čo znamená: koniec vopred zaškrtnutým políčkam pri kúpe letenky, koniec dodatočným poplatkom pri platbe kreditnou kartou online a koniec praktikám obchodníkov, ktorí vám hovoria, že nemôžete vrátiť tovar zakúpený cez internet“, povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Sebavedomý spotrebiteľ je najlepšou správou pre náš jednotný trh. Dať kontrolu spotrebiteľom prostredníctvom posilnenia ich dôvery je najlacnejší stimulačný balíček, aký môže Európa zaviesť. Európska Komisia bude teraz dôsledne kontrolovať, či členské štáty dodržiavajú to, na čom sa predtým dohodli, či správne vykonávajú pravidlá a či dávajú spotrebiteľom práva, na ktoré majú nárok.“

Nová smernica o právach spotrebiteľov harmonizuje vnútroštátne právne predpisy na ochranu spotrebiteľov v niekoľkých dôležitých oblastiach, ako sú napr. informácie, ktoré spotrebitelia potrebujú pred zakúpením tovarov a služieb a ich právo zrušiť online nákupy. Väčšia harmonizácia znamená, že spotrebitelia sa teraz môžu spoliehať na rovnaké práva bez ohľadu na to, kde v EÚ nakupujú. Znamená to takisto jednoduchšie a predvídateľnejšie pravidlá pre obchodníkov, ktorí teraz budú mať väčšiu motiváciu na rozšírenie svojej podnikateľskej činnosti za hranice.
Podľa nových pravidiel EÚ (pozri tiež prehľad o nových pravidlách), sa teraz spotrebitelia z EÚ môžu spoliehať na (viac informácií v prílohe):
• väčšiu cenovú transparentnosť;
• zrušenie neopodstatnených príplatkov za použitie kreditných kariet a špeciálnych telefonických liniek;
• zákaz vopred zaškrtnutých políčok na internete, napríklad pri nákupe leteniek;
• predĺženie lehoty, kedy si svoj nákup môžu rozmyslieť zo siedmich na 14 dní v celej EÚ;
• posilnené práva na vrátenie peňazí, do 14 dní po zrušení nákupu spotrebiteľom;
• pravidlá zakazujúce skryté poplatky na internete, ako napríklad ponuky na internete, ktoré niečo inzerujú ako zdarma, ale v skutočnosti to tak nie je (napr. horoskopy alebo recepty);
• lepšiu ochranu vo vzťahu k digitálnemu obsahu, najmä v súvislosti s informáciami o softvéri a hardvéri, s ktorými produkty pracujú.

Súvislosti
Návrh nového súboru práv spotrebiteľov predložila Komisia v októbri 2008 (IP/08/1474). Záverečnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o smernici o právach spotrebiteľov sprostredkovala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová v júni 2011 a dohoda bola formálne prijatá 10. októbra 2011 (MEMO/11/675). Vlády mali dva roky na vykonanie pravidiel na vnútroštátnej úrovni do 13. decembra 2013, pričom tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 13. júna 2014.
V marci 2014 spustila Európska komisia kampaň o právach spotrebiteľov, v rámci ktorej informovala občanov o ich právach vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ, a poskytla informácie o tom, kde sa im poskytne poradenstvo a pomoc v prípade akýchkoľvek otázok či problémov (MEMO/14/191). Kampaň je zacielená najmä na spotrebiteľov v 8 krajinách: Bulharsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko.

Ďalšie informácie
Video z kampane o právach spotrebiteľov
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:
http://ec.europa.eu/reding
Sledujte podpredsedníčku na Twitteri: @VivianeRedingEU
Európska komisia – smernica o právach spotrebiteľov:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice


Príloha: 10 hlavných zmien, ktoré prinášajú nové pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľov
1) Návrh odstráni skryté poplatky a náklady na internete
Spotrebitelia budú chránení pred „skrytými nákladmi“ na internete. Tieto zahŕňajú prípady, v ktorých sa podvodníci usilujú zavádzať ľudí tak, aby zaplatili za „bezplatné“ služby, ako napr. horoskopy alebo recepty. Odteraz musia spotrebitelia výslovne potvrdiť, že berú na vedomie, že musia za danú službu zaplatiť.

2) Väčšia cenová transparentnosť
Obchodníci musia uvádzať celkové náklady na výrobok alebo službu vrátane všetkých ostatných dodatočných poplatkov. Ľudia nakupujúci cez internet nebudú musieť platiť žiadne poplatky alebo ďalšie náklady, ak na to neboli pred zadaním objednávky riadne upozornení.

3) Zákaz vopred zaškrtnutých políčok na webových lokalitách
Pri nákupe cez internet – napríklad pri kúpe letenky – vám môžu byť ponúknuté dodatočné možnosti nákupu, napr. nákup cestovného poistenia alebo prenájom vozidla. Tieto ďalšie služby môžu byť ponúkané formou tzv. vopred zaškrtnutého políčka. V súčasnosti sú spotrebitelia často nútení zrušiť zaškrtnutie daných políčok, pokiaľ nemajú o tieto dodatočné služby záujem. Novou smernicou sa vopred zaškrtnuté políčka zakážu v celej Európskej únii.

4) 14 dní na zmenu rozhodnutia v súvislosti s nákupom
Lehota, v rámci ktorej môžu spotrebitelia od kúpnej zmluvy odstúpiť, sa predlžuje na 14 kalendárnych dní (oproti siedmim dňom, ktoré boli doposiaľ stanovené v právnych predpisoch EÚ). To znamená, že spotrebitelia môžu v prípade zmeny rozhodnutia tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu.
- Osobitná ochrana v prípade nedostatku informácií: ak predávajúci zákazníka jasne neinformoval o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na vrátenie tovaru sa predlžuje na jeden rok.
- Spotrebitelia budú takisto chránení v prípade vyžiadaných návštev, ktoré budú mať právo odvolať, keď obchodník vopred zavolá a prehovorí zákazníka, aby súhlasil s návštevou. Okrem toho už ďalej nebude potrebné rozlišovať medzi vyžiadanou a nevyžiadanou návštevou, aby sa predišlo obchádzaniu pravidiel.
- Právo odstúpiť od zmluvy sa rozširuje aj na internetové aukcie, ako napr. eBay – tovar zakúpený na aukcii však možno vrátiť len vtedy, ak bol zakúpený u profesionálneho predajcu.
- Lehota na odstúpenie od zmluvy začne momentom, keď je spotrebiteľovi tovar doručený, a nie momentom uzatvorenia zmluvy, ako je to v súčasnosti. Tieto pravidlá sa vzťahujú na objednávky cez internet, telefón a zásielkový obchod, ako aj na predaj mimo obchodov, ako je napr. podomový predaj, predaj na ulici, predaj na predvádzacích akciách alebo počas exkurzií organizovaných predajcom.

5) Posilnené práva na vrátenie peňazí
Obchodníci musia spotrebiteľom vrátiť peniaze za výrobok do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to vrátane nákladov na dodanie. Riziko za akékoľvek poškodenie tovaru počas prepravy spravidla nesie obchodník, a to až do momentu, kým tovar neprevezme spotrebiteľ.

6) Zavedenie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy platného pre celú EÚ
Spotrebitelia budú mať k dispozícii vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžu (ale nie sú povinní) použiť, ak zmenia rozhodnutie a chcú odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo pri podomovom predaji. Tým sa odstúpenie od zmluvy zjednoduší a urýchli, a to nezávisle od toho, kde v EÚ ste zmluvu uzatvorili.

7) Zrušenie príplatkov za použitie kreditných kariet a špeciálnych telefonických liniek
Obchodníci nebudú môcť spotrebiteľom účtovať vyššie poplatky za platbu kreditnou kartou (alebo iným platobným prostriedkom), ako sú skutočné náklady, ktoré obchodníkovi vznikajú pri poskytovaní takejto možnosti platby. Obchodníci, ktorí umožňujú spotrebiteľom kontaktovať obchodníka v súvislosti so zmluvou prostredníctvom špeciálnych telefonických liniek (hotlines), nebudú môcť účtovať vyšší poplatok, ako je základná telefónna sadzba za hovory.

8) Jasnejšie informácie o tom, kto zaplatí náklady pri vrátení tovaru
Ak obchodníci požadujú, aby náklady pri vrátení tovaru po zmene rozhodnutia hradili spotrebitelia, musia ich o tom vopred jasne informovať, v opačnom prípade musia tieto náklady uhradiť sami. Obchodníci musia zákazníkom ešte pred nákupom oznámiť aspoň odhad maximálnych nákladov na vrátenie tovaru veľkých rozmerov (napr. pohovky), ktorý bol zakúpený cez internet alebo zásielkovú službu, aby sa spotrebitelia mohli na základe jasných informácií rozhodnúť, od ktorého predajcu tovar kúpia.

9) Posilnená ochrana spotrebiteľov v súvislosti s digitálnymi produktmi
Informácie o digitálnom obsahu sa takisto musia uvádzať jasnejšie, a to vrátane informácií o zlučiteľnosti hardvéru a softvéru a o použití všetkých technických ochranných opatrení, ako je napr. obmedzenie práva spotrebiteľov vytvárať kópie daného obsahu. Spotrebitelia budú mať právo odstúpiť od zmluvy v prípade nákupu digitálneho obsahu, ako sú napríklad hudobné záznamy alebo videozáznamy, ale len do momentu začatia samotného sťahovania.

10) Jednotné pravidlá pre podniky uľahčia obchodníkom podnikanie v celej Európe
Medzi tieto pravidlá patria:
- Jednotný súbor základných pravidiel pre obchodné zmluvy uzatvárané na diaľku (predaj cez telefón, zásielkovú službu alebo internet) a predaj mimo obchodov (predaj mimo priestorov spoločnosti, ako napr. predaj na ulici či podomový predaj) v Európskej únii, ktorým sa zavádzajú rovnaké podmienky podnikania a znižujú transakčné náklady pre obchodníkov pôsobiacich cezhranične, najmä v prípade predaja cez internet.
- Podnikom uľahčia prácu štandardné formuláre: ide o formulár na splnenie požiadaviek týkajúcich sa informácií o právach na odstúpenie od zmluvy.
Na malé podniky a remeselníkov, ako napr. inštalatérov, sa budú vzťahovať osobitné pravidlá. Právo na odstúpenie od zmluvy nebude uplatniteľné v prípade naliehavých opráv a údržbárskej činnosti. Členské štáty takisto môžu rozhodnúť, že obchodníci, ktorí majú pre spotrebiteľov u nich doma vykonať opravu alebo údržbársku činnosť v hodnote menej ako 200 eur, budú oslobodení od určitých požiadaviek na poskytovanie informácií.

- Natália Podkonická -
13.06.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet