ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > VÝZNAMNÝ SVETOVÝ RÓMSKY KONGRES TENTO ROK V BRATISLAVE

VÝZNAMNÝ SVETOVÝ RÓMSKY KONGRES TENTO ROK V BRATISLAVE

V dňoch 11.-13.9. 2014 sa v Bratislave uskutoční Svetový kongres medzinárodnej Spoločnosti pre rómske štúdiá (Gypsy Lore Society), ktorý v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizuje Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.


V Európskej únii žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Je to v najväčšia etnická menšina v Európe a napriek tomu dlhodobo čelí predsudkom, netolerancii, diskriminácii, či sociálnemu vylúčeniu. Sú odsunutí na okraj spoločnosti a žijú v zlých sociálno-ekonomických podmienkach.

Európska únia sa snaží celoplošne prispieť k boju proti týmto problémom. Právam Rómov je napríklad venovaná aj špecifická zmienka v Lisabonskej zmluve a tiež v Charte základných práv EÚ. Východiskom prístupu Európskej komisie k riešeniu marginalizovaných rómskych komunít je skutočnosť, že to, čomu Rómovia čelia sú viacnásobné dôvody sociálneho vylúčenia. "Európska komisia spolu s členskými krajinami stanovila spoločný rámec, ktorý je založený na 4 základných pilieroch: prístup k vzdelaniu, prístup k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Toto sú kľúčové predpoklady na to, aby Rómovia mohli uniknúť zo začarovaného kruhu diskriminácie, vylúčenia a chudoby", uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V nadväznosti na Rámec EÚ pre národné stratégie pre integráciu Rómov sa členské štáty zaviazali zaviesť do praxe konkrétne opatrenia pre začleňovanie sociálne vylúčených Rómov. Cieľom tohto dokumentu je pomôcť usmerniť vnútroštátne politiky zamerané na rómsku problematiku a zmobilizovať finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na úrovni EÚ na podporu lepšieho začleňovania Rómov žijúcich v Európe. Členské štáty každoročne predkladajú Európskej komisii správu o prijatých opatreniach na zlepšenie situácie Rómov. Európska komisia analyzuje dosiahnutý pokrok, upozorňuje na slabiny a odporúča oblasti a opatrenia, na ktoré by sa jednotlivé členské štáty mali zamerať. Podarilo sa tak prekonať čiastkový rozdrobený prístup a nahradiť ho integrovaným prístup so zameraním na kľúčové priority s mobilizáciou dostatočných finančných zdrojov. Spolupráca na európskej úrovni zároveň uľahčuje výmenu príkladov dobrej praxe a skúseností, ktoré sa osvedčili v jednotlivých štátoch Únie.

Na Slovensku žije podľa odhadov 402 840 Rómov. Európska komisia Slovensku odporúča zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu k tejto menšiny k v predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť potrebné kroky smerujúce k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov tejto marginalizovanej komunity. Európska komisia oceňuje zámer zaviesť predškolské vzdelávanie detí už od 3 rokov, odstránenie prekážok v prístupe k strednému vzdelaniu, a zvýšenie počtu učiteľov, ktorí ovládajú rómsky jazyk. Zlepšiť by sa mala desegregácia v oblasti základného vzdelávania, zvážiť by sa malo povinné predškolské vzdelávanie a zvýšenie finančnej podpory pre študentov zo znevýhodneného prostredia. Je preto potrebné, aby úsilie o integráciu Rómov zahŕňalo celý životný cyklus – od najnižších stupňov škôlky cez hlavný prúd vzdelávania detí až po celoživotné vzdelávanie dospelých. Vo vzťahu k Slovensku, Európska komisia ocenila projekty celodenného vzdelávania žiakov, zavedenie rómskej kultúry do osnov, či špecifickú prípravu a motivačné nástroje pre učiteľov.

Európska únia podporuje zlepšenie situácie marginalizovaných Rómov aj prostredníctvom štrukturálnych fondov. V rámci programového obdobia 2007-2013 bola pre tieto účely vyčlenená indikatívna suma 200 miliónov eur. V rámci programového obdobia 2014-2020 bude na túto prioritu vyčlenených ešte viac prostriedkov. Navýšenie prostriedkov na túto prioritu odzrkadľuje hlbokú mieru sociálno-ekonomického vylúčenia Rómov. Európska komisia očakáva, že zlepšenie situácie marginalizovaných Rómov bude na Slovensku považované za horizontálnu prioritu, čo sa prejaví i v čerpaní fondov EÚ v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začleňovania. „Komisia odporúča, aby sa do prípravy projektov čo najviac začlenil tretí sektor a samospráva. Práve samospráva a mimovládne organizácie, ktoré pracujú priamo v teréne poznajú najlepšie lokálne podmienky a možnosti pre zlepšenie situácie", doplnil Dušan Chrenek.

Výmena skúseností s partnermi zo zahraničia bezpochyby prispieva k nachádzaniu správnych riešení na existujúce výzvy. „Som rada, že tento rok sa svetový kongres koná práve v Bratislave. Som presvedčená, že prispeje k lepšiemu porozumeniu a poznaniu historických, kultúrnych a sociálnych podobností a odlišností etnických skupín, ktoré už po stáročia žijú na území EÚ. Tieto znalosti sú nevyhnutné k tomu aby sme našli správne riešenia na odstránenie problémov, ktorým táto menšina dlhodobo čelí nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe." hovorí Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV v Bratislave.

Na kongrese sa zúčastní približne 130 expertov z celého sveta, ktorý sa budú venovať aj aktuálnym spoločenským problémom alebo doteraz menej prebádaným témam (európske a národné politiky pre zlepšenie situácie Rómov, politická participácia Rómov, vzdelávanie, migrácia rómskych skupín, inklúzia a integrácia, otázky pripisovanej etnicity a etiky zberu etnických dát, pôsobenie cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami a iné.) Uskutoční sa na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied v Bratislave (Mlynské Luhy 4).

Spoločnosť pre rómske štúdiá vznikla v roku 1888 vo Veľkej Británii a jej cieľom je vytvorenie platformy na výmenu najnovších poznatkov a aktuálne diskusie odborníkov z rôznych disciplín (etnológia, antropológia, sociológia, politológia ale aj biológia, zdravoveda a iné), ktoré prispievajú k rozvoju rómskych štúdií. Medzinárodný kongres sa usporadúva každoročne v niektorom z hlavných miest.

- Ingrid Ludviková -
09.09.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet