ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Takmer všetci Európania tvrdia, že ochrana životného prostredia je pre nich dôležitá

Takmer všetci Európania tvrdia, že ochrana životného prostredia je pre nich dôležitá

Tri roky od posledného podobného prieskumu Eurobarometra je jasné, že napriek hospodárskej kríze sa obavy Európanov týkajúce sa životného prostredia nezmenšili. V drvivej zhode 95 % z 28 000 opýtaných občanov uviedlo, že ochrana životného prostredia je pre nich osobne dôležitá a mnohí si myslia, že možno urobiť viac.


Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Rád vidím takú výraznú a širokú podporu na ochranu životného prostredia, dokonca aj v ťažkých časoch. Ľudí znepokojuje najmä znečistenie ovzdušia a vody, chemické látky a odpad a majú pocit, že pre ochranu životného prostredia musí každý urobiť viac.“

Hlavné body:
Ochrana životného prostredia má hospodársky význam
Veľká väčšina ľudí súhlasí s názorom, že účinné využívanie prírodných zdrojov (79 %) a ochrana životného prostredia (74 %) môžu podporiť hospodársky rast. Hoci 80 % sa domnieva, že kvalitu ich života ovplyvňuje najmä hospodárstvo, 75 % si myslí, že stav životného prostredia má podobný vplyv a 77 % občanov EÚ je presvedčených, že problémy v oblasti životného prostredia majú priamy vplyv na ich každodenný život. Najviac ich znepokojuje znečistenie, konkrétne najmä znečistenie vzduchu (56 %) a znečistenie vody (50 %), potom vznik odpadu a vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Čoraz viac ľudí sa domnieva (59 %), že pri meraní pokroku v ich krajine by sociálne a environmentálne faktory mali byť rovnako dôležité ako hospodárske kritériá. V súvislosti s výdavkami a investíciami verejných orgánov si 59 % myslí, že verejné orgány ich krajiny by mali uprednostňovať environmentálne kritériá pred nákladovými.

Posilňovanie zodpovednosti za životné prostredie
Ešte viac občanov ako v roku 2011 (75 %) uviedlo, že by chceli nakupovať ekologické výrobky, aj keď to bude znamenať, že zaplatia o čosi viac. Veľká väčšina (93 %) si myslí, že veľkí znečisťovatelia by mali napraviť environmentálne škody, ktoré spôsobujú. Zavedenie vyšších pokút pre subjekty, ktoré takéto škody spôsobujú, sa považuje za najúčinnejší spôsob riešenia problémov životného prostredia.

85 % Európanov je presvedčených, že každý zohráva svoju rolu pri ochrane životného prostredia. Väčšina sa snaží, aby ich konanie a správanie malo aj ekologický rozmer. Tri najčastejšie činnosti predstavujú triedenie odpadu na recykláciu (72 %), znižovanie spotreby energie (52 %) a spotreby vody (37 %). Hoci viac občanov si myslí, že vo všeobecnosti sú dobre informovaní o životnom prostredí, 39 % sa domnieva, že im chýbajú informácie o tom, ako na zdravie vplývajú chemické látky použité v produktoch každodennej potreby.

Veľká väčšina ľudí má pocit, že pre ochranu životného prostredia je možné urobiť viac. 77 % si myslí, že veľké firmy a priemysel nerobia dosť, 70 % si myslí to isté o svojej vláde. 65 % občanov je presvedčených, že sami by mohli urobiť viac. V prípade občanov, ktorí chcú chrániť životné prostredie, boli identifikované hlavné priority, a to triedenie odpadu na účely recyklácie (54 %), zníženie spotreby energie v domácnostiach (39 %) a využívanie verejnej dopravy (39 %).

Podpora opatrení EÚ
77 % občanov EÚ súhlasí s tým, že európske právne predpisy v oblasti životného prostredia sú nevyhnutné na ochranu životného prostredia v ich krajine, a šesť z desiatich si myslí, že rozhodnutia v oblasti životného prostredia by sa mali prijímať spoločne v rámci EÚ. 79 % si tiež myslí, že EÚ by mala byť schopná kontrolovať riadne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia v ich krajine. 84 % chce viac finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na podporu ekologických činností. Okrem toho väčšina občanov (56 %) chce, aby sa v prípade ochrany životného prostredia EÚ angažovala ešte viac.

Súvislosti
Najnovší prieskum Eurobarometra týkajúci sa životného prostredia sa konal tri roky po poslednej správe o tejto problematike. Bol realizovaný v 28 členských štátoch Európskej únie v období od 26. apríla do 11. mája 2014, aby posúdil vnímanie, postoje a praktiky občanov EÚ týkajúce sa životného prostredia. V mene Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie bolo osobne opýtaných 27 998 respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín v ich materinskom jazyku.

Ďalšie informácie
Prieskum Eurobarometra:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

- Ingrid Ludviková -
11.09.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet