ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Mladí ľudia a drogy

Mladí ľudia a drogy

Každý rok na európsky trh prichádzajú nové psychoaktívne látky, ktoré simulujú účinky nelegálnych drog ako heroín, či LSD. Majú na svedomí početné úmrtia a intoxikácie, najmä medzi mladými ľuďmi. Je znepokojujúce, že tieto nové psychoaktívne látky sú čoraz dostupnejšie pre mladých ľudí. Prinášame Vám aktuálne výsledky eurobarometra, ktorý skúmal postoj mladých ľudí k drogám. Celoeurópsky prieskum sa uskutočnil v priebehu júna 2014 na vzorke vyše 13 000 mladých ľudí vo veku 15-24 rokov.


Aké sú hlavné zistenia prieskumu?

• 1/4 respondentov sa domnieva, že by bolo pre nich ľahké získať kokaín, extázu a nové druhy psychoaktívnych látok. Vyše polovica si myslí, že by bolo pre nich ľahké dostať sa k marihuane. • Veľká väčšina respondentov (92%) nikdy nevyskúšala nové substancie, ktoré imitujú účinky nelegálnych drog. 17% mladých Európanov v posledných 12 mesiacoch užilo marihuanu (3% nárast v porovnaní s rokom 2011). Mariahuanu užívajú najviac Íri, Francúzi a Slovinci (vyše štvrtina respondentov).
• Väčšina mladých ľudí sa dostane k novým druhom drog cez kamarátov (68%), 27% ich získa cez drogového dílera, 10% zo špecializovaného obchodu a len 3% ich získa nákupom cez internet. Najväčší nárast v užívaní nových látok sme zaznamenali v Španielsku, Írsku a Veľkej Británii.
• Viac než polovica mladých ľudí si myslí, že jednorazové užitie kokaínu, extázy a nových drog môže predstavovať vážne zdravotné riziko. O marihuane si to myslí len 21%.
• Veľká väčšina respondentov si myslí, že heroín, kokaín a extáza by mali byť zakázané, o marihuane si to myslí niečo vyše polovice opýtaných. Pokiaľ ide o nové substancie, 35% respondentov si myslí, že by mali byť určite zakázané, kým 47% sa domnieva, že by mali byť zakázané len ak sa preukážu zdravotné riziká.
• Internet je pre mladých ľudí hlavným zdrojom informácií o drogách (59%). Nasledujú priatelia (36%), lekári a zdravotníci (31%) a rodičia/príbuzní (25%). V porovnaní s rokom 2011 rapídne klesol vplyv mediálnych kampaní (pokles o 12%) a preventívnych programov na školách (pokles o 9%).
• Pokiaľ ide o prostredie, v ktorom mladí ľudia užívajú drogy, 65% uviedlo party alebo verejné podujatie (festivaly, hudobné kluby), 60% ich užíva v kruhu priateľov, 15% osamotene
• Aké opatrenia by podľa mladých ľudí pomohli v boji proti drogám? 57% uviedlo razantnejší postup voči drogovým dílerom, 43% uviedlo informačné a preventívne kampane. Podľa 36% respondentov by pomohlo rozšírenie možností mladých ľudí pre šport, zábavu a kultúru. 18% opýtaných Európanov sa domnieva, že by pomohla legalizácia drog.

Ako sú na tom mladí Slováci?

• V posledných 12 mesiacoch užilo marihuanu 15% respondentov zo Slovenska (priemer EÚ je 17%).
• 90% opýtaných Slovákov nikdy neužilo "nové látky". Z tých čo ich v minulosti užili, ich väčšina získala od priateľov (73%), 9% zo špecializovaného obchodu a 9% od dílera. Väčšina respondentov užila "nové látky" v kruhu priateľov (67%), veľká časť na verejných podujatiach (párty, festivaly, kluby – 36%). O účinkoch "nových látok" sa Slováci dozvedajú z internetu (42%), mediálnych kampaní (24%) a z programov na školách (23%)
• Mladí Slováci veľmi zreteľne rozlišujú medzi rizikami jednorazového a pravidelného užívania drog. V porovnaní s európskym priemerom sa menej Slovákov domnieva, že užitie drogy jeden, či dvakrát predstavuje vážne zdravotné riziko. Vo vzťahu k rizikám pravidelného užívania drog sa postoj Slovákov viac blíži európskemu priemeru.
• Pokiaľ ide o dostupnosť drog, 61% by sa k marihuane vedelo dostať ľahko do 24 hodín. Za nemožné alebo veľmi ťažké to považuje len 17% Slovákov. Ku kokaínu by sa ľahko vedelo dostať 12% ľudí, 60% opýtaných to považuje za nemožné, alebo veľmi ťažké. Dostupnosť heroínu je podľa Slovákov ešte ťažšia. Naopak, k extáze a novým látkam by sa ľahko vedelo dostať do 24 hodín 23% Slovákov
• Informácie o drogách a ich účinkoch Slováci hľadajú hlavne na internete (75%) a u priateľov (35%).
• Pokiaľ ide o účinnosť opatrení, mladí Slováci si myslia, že najviac by zabrali tvrdšie postihy pre dilerov (51%), boj proti chudobe a nezamestnanosti (27%) a informačno-preventívne kampane (27%). 11% respondentov zo Slovenska si myslí, že by pomohla legalizácia drog.
• Aký je pohľad Slovákov na otázku legalizácie, či regulácie drog? Pokiaľ ide o marihuanu, 46% si myslí, že by mala byť zakázaná, 51% sa domnieva, že by predaj mal byť regulovaný. Len 2% opýtaných Slovákov si myslí, že by sa mala predávať bez obmedzenia. Extáza by mala byť zakázaná podľa 90% mladých Slovákov, 10% by preferovalo reguláciu jej predaja. Ešte tvrdí postoj majú mladí Slováci k heroínu a kokaínu, mimo zákon by mali zostať podľa 96% (resp. 95%) respondentov.

Legislatívne kroky na úrovni EÚ
V septembri 2013 Európska komisia predstavila legislatívny návrh, ktorého cieľom je zrýchliť schopnosť EÚ reagovať na príchod nových psychoaktívnych látok na trh. Cieľom je zakázať výrobu, marketing, predaj a užívanie v celej EÚ. Európsky parlament tento návrh podporil v apríli 2014. Od spustenia celoeurópskeho systému včasného varovania v roku 1997 členské štáty EÚ upozornili na vyše 360 nových psychoaktívnych látok. 10 látok sa muselo podrobiť kontrolným mechanizmom v rámci celej EÚ, v nedávnom období to bol mefedrón, 4-MA a 5-IT. 16. júna tohto roka Komisia navrhla zakázať 4 psychoaktívne látky, ktoré simulujú účinky nelegálnych drog ako je heroín, či LSD – ide o MDPV, 25I-NBOMe, AH-7921 a metoxetamín. Komisa v súčasnosti vyhodnocuje správy o ďalších substanciách, ktoré sa na celoeurópsky "čierny zoznam" môžu dostať ešte do konca tohto roka.

- Andrej KRÁLIK -
25.08.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet