ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Boj proti chudobe: Komisia prijala slovenský program pomoci v hodnote 55 miliónov EUR z fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Boj proti chudobe: Komisia prijala slovenský program pomoci v hodnote 55 miliónov EUR z fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Európska Komisia dnes schválila Slovenský Operačný Program na požitie nového štrukturálneho fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Slovensko získa z fondu 55 miliónov EUR (v bežných cenách) na obdobie 2014-2020 na zabezpečenie jedla a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby v našej krajine (doplnené 7,7 miliónmi z národných zdrojov).


Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a mobility, Marianne Thyssen, sa k schváleniu vyjadrila: "Vrelo vítam program FEAD pre Slovensko, ktorí ponúkne potrebné zdroje pre tých, ktorý to najviac potrebujú. EÚ je plne odhodlaná pomáhať svojim najodkázanejším občanom, a ja som presvedčená, že tento program bude významne prispeje k ich sociálnej integrácii v krajine".

Na Slovensku bude FEAD poskytovať potravinové balíčky, rovnako ako teplé jedlá bezdomovcom. Bude tiež dodávať potraviny získané z darov, rovnako ako balíčky so základnými hygienickými potrebami.
Domácnosti odkázané na dávky v hmotnej núdzi budú hlavnými príjemcami pomoci, ktorá bude doplnená o aktivity v oblasti sociálneho začlenenia.

O operačnom programe FEAD
Spustený v januári 2014, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) je významným symbolom európskej solidarity. Jeho hlavným cieľom je prelomiť začarovaný kruh chudoby a deprivácie, poskytovaním nefinančnej pomoci niektorým z najviac ohrozených občanov EÚ. FEAD obsahuje v období 2014-2020 prostriedky v hodnote 3,8 miliárd €.
Fond prispeje k posilneniu sociálnej súdržnosti zmiernením najhorších foriem chudoby. Tiež prispeje k splneniu cieľa EUROPE 2020 target znížiť počet chudobných alebo ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov do roku 2020.
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) bude podporovať opatrenia všetkých 28 členských štátov na zabezpečenie širokej škály nefinančnej pomoci najodkázanejším osobám - či už sa jedná o jednotlivca, rodiny, domácnosti alebo skupiny týchto osôb. Táto pomoc môže zahŕňať potraviny, oblečenie a ďalšie základné tovary pre osobné použitie, ako sú topánky, mydlo a šampón. Môže byť tiež použitý pre opatrenia, ktoré podporujú sociálnu integráciu.
Každý členský štát bude definovať cieľovú skupinu "najodkázanejších osôb", vo svojom národnom operačnom programe. Členské štáty si tak môžu vybrať, ktorý typ pomoci chcú poskytovať (potraviny, iné základné tovary alebo oboje), a ich preferovaný model pre získavanie a distribúciu potravín a tovaru, v závislosti na ich vlastnú situáciu a preferencie.
Program distribúcie potravín EÚ pre najodkázanejšie osoby (MDP) bol od roku 1987 významným zdrojom rezerv pre organizácie pracujúce v priamom kontakte s najodkázanejšími osobami, ktorým poskytoval jedlo. Program bol vytvorený aj z dôvodu využitia poľnohospodárskych prebytkov. S očakávaním vyčerpania intervenčných zásob a ich vysokou nepredvídateľnosťou v období 2011-2020, v dôsledku postupných reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky, bol MDP na konci roka 2013 prerušený, pričom odvtedy ho nahradil FEAD.

- Andrej KRÁLIK -
11.12.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet