ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2015 > > Dôvera v EÚ na Slovensku rastie

Dôvera v EÚ na Slovensku rastie

Aktuálny prieskum postojov verejnosti voči EÚ sa uskutočnil v novembri 2014.
Ide o prvý celoeurópsky prieskum verejnej mienky od nástupu Junckerovej Komisie v novembri minulého roka.


Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku k prieskumu uviedol:

"Výsledky prieskumu ukazujú, že Slováci majú pozitívny postoj k EÚ. Slováci sa cítia byť občanmi EÚ vo väčšej miere ako je priemer EÚ (73% v SR oproti 63% v EÚ).

Dôvera v EÚ a jej inštitúcie od posledného prieskumu vzrástla. Slováci dôverujú viac európskym inštitúciám ako národným inštitúciám.

Celkovo majú Slováci pozitívnejší pohľad na EÚ ako je celoeurópsky priemer. Najpozitívnejšie hodnotia Úniu ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ako aj mladí ľudia.

Prieskum nám ukázal aj úzku spojitosť medzi vnímaním Európskej únie a informovanosťou. Platí rovnica, že čím sú ľudia informovanejší, tým je ich vzťah k únii pozitívnejší a viac sa cítia byť občanmi EÚ.

Slováci podporujú aj iniciatívy EÚ a opatrenia na zlepšenie ekonomickej situácie. Najviac podporujú spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku a hospodársku a menovú úniu so spoločnou menou. Za účinné opatrenia považujú spoločný dohľad nad bankami a reguláciu finančného sektora. Z opatrení na zlepšenie ekonomickej situácie považujú za najdôležitejšiu modernizáciu trhu práce.

Za hlavné dôvody zvýšenia podpory EÚ na Slovensku považujem vyššiu informovanosť o EÚ v minulom roku, aj v súvislosti s 10. výročím vstupu Slovenska do EÚ a postupné zlepšovanie ekonomickej situácie na Slovensku."


Postoj voči EÚ

V porovnaní s posledným podobným prieskumom z jari 2014 narástol pozitívny postoj Slovákov voči EÚ o 9 percentuálnych bodov, na celkových 39%. Miera pozitívneho dojmu z EÚ presne korešponduje s priemerom EÚ28. Iba necelá pätina (19%) respondentov vyjadrila celkový negatívny dojem z EÚ, je to pokles o 6 percentuálnych bodov oproti predchádzajúcemu prieskumu. Najväčšia časť občanov SR (42%) má neutrálny dojem z EÚ.

Najpozitívnejší dojem z EÚ majú na Slovensku študenti (59%), pracovníci na manažérskych pozíciách (56%) a samostatne zárobkovo činné osoby (50%).

Celkový nárast podpory EÚ zaznamenávame naprieč celou Európou, najvýznamnejšie v Írsku, kde dôvera narástla o 12 percentuálnych bodov na 53%. Počet Európanov, ktorí vnímajú EÚ pozitívne, vzrástol od vlaňajšieho júna z 35 % na 39%.

Slovensko rovnako patrí medzi tie členské krajiny, ktorých občania sa do relatívne vysokej miery cítia byť aj európskymi občanmi. Až 73% Slovákov sa cíti byť zároveň aj občanmi Európskej únie, rovnaké percento občanov sa takto vyjadrilo napríklad v susednom Rakúsku.

Polovica oslovených v prieskume súhlasila s názorom, že EÚ prispieva k lepšiemu životu v Európe. 66% občanov SR súhlasí aj s tým, že EÚ prispieva k ochrane svojich občanov a 63% oslovených sa vyjadrilo, že EÚ má dostatočné nástroje a silu na ochranu ekonomických záujmov Európy na globálnej scéne. Viac ako polovica (51%) Slovákov súhlasí s tým, že vďaka členstvu v EÚ je jednoduchšie podnikať.

Pre Slovákov znamená EÚ v prvom rade slobodu voľne cestovať - 58%, spoločnú menu Euro si s Úniou stotožňuje 55% opýtaných.

Dôvera v EÚ

Výskum zaznamenal aj pozitívny posun v dôvere v EÚ. Slováci sú v tejto kategórii nad priemerom EÚ, 49% opýtaných EÚ dôverujú, ide o nárast o 14 percentuálnych bodov. Pokiaľ ide o dôveru k inštitúciám EÚ, Európsky parlament požíva dôveru 50% respondentov, Európskej komisii dôveruje 47% občanov SR. V oboch prípadoch úroveň dôvery k európskym inštitúciám vysoko presahuje dôveru voči národným orgánom.

Pohľad do budúcnosti

Slováci vnímajú pozitívne aj budúcnosť Únie. Až 60% respondentov vidí európsku budúcnosť optimisticky, v tomto smere sme na tom lepšie ako 56%-ný európsky priemer. Pokiaľ ide o ekonomickú situáciu, očakávania Európanov zostávajú v podstate rovnaké, približne každý piaty Európan (22 %, -1 percentuálny bod) je vo vzťahu k nadchádzajúcim 12 mesiacom optimistom a 45 %očakáva, že situácia sa nezmení. Takmer polovica (49%) Slovákov sa domnieva, že ekonomická situácia sa v najbližšom roku nezmení. Podľa 53% Slovákov hospodárska kríza už dosiahla svoj vrchol v súvislosti s vplyvom na pracovný trh.

Pokiaľ ide o riešenia ekonomickej situácie, až 92% respondentov zo Slovenska považuje za najdôležitejšie modernizovať trh práce a 84% považuje za dôležitú pomoc pre priemyselnú základňu v EÚ. Pokiaľ ide o finančnú oblasť, Slováci považujú za účinné riešenia centrálny dohľad nad bankami (71%), posilnenie úlohy EÚ pri regulovaní finančných služieb (69%), pokuty pre štáty, ktoré sa správajú nehospodárne (63%) a 59% respondentov podporuje schvaľovanie národných rozpočtov zo strany EÚ.

Veríme euru

Na Slovensku naďalej pretrváva silná podpora eura a menovej únie, spolu s Estónskom (83%) a Luxemburskom (80%) patríme medzi krajiny, kde minimálne tri štvrtiny občanov silne podporujú spoločnú menu. V jej prospech sa na Slovensku vyjadrilo 79% opýtaných. Aj v tejto kategórii sme optimistickejší ako zvyšok EÚ, pozitívny postoj k Euru má 56 % občanov EÚ a 67 % občanov eurozóny.

Podrobnejšie výsledky prieskumu Eurobarometer č. 82 nájdete na nasledovnej adrese: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_sk_sk_nat.pdf

- Ingrid Ludviková -
18.02.2015

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet