ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Aktualizovaný odmeňovací poriadok

Aktualizovaný odmeňovací poriadok

Aktualizovaný odmeňovací poriadok

Dnes na 18-tom zasadnutí MsZ poslanci schválili Dodatok č. 1 k odmeňovaciemu poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií a výboru mestských častí mesta Nové Mesto nad Váhom.


Odmeňovací poriadok sa zmeni:

Bod č. 3
Poslancovi mestského zastupiteľstva prináleží odmena vo výške 1200,- Sk za každé pracovné zasadnutie MsZ.
 • doterajšia odmena bola 1000,- Sk/zasadnutie
 • riadne zasadnutia sú každý druhý mesiac, mimoriadne zasadnutia sa zvolávajú podľa potreby

Bod č. 4
Poslancovi – členovi mestskej rady prináleží odmena vo výške 2000,- za účasť na schôdzi MsR.
 • doterajšia odmena bola 1000,- Sk/zasadnutie
 • MsR sa schádza raz do mesiaca

Bod č. 5
Komisiám mestského zastupiteľstva budú ročné odmeny vyplatené podľa výsledkov ich práce vo výške 300,- Sk na člena za 1 zasadnutie komisie. Príplatok za riadenie komisie prináleží predsedovi vo výške 1100,- Sk/rok. Príplatok tajomníkovi komisie prináleží vo výške 900,- Sk/rok.
 • doterajšia odmena člena komisie bola 200,- Sk/zasadnutie
 • doterajší príplatok predsedovi komisie bol 1000,- Sk/rok
 • doterajší príplatok predsedovi komisie bol 800,- Sk/rok

Bod č. 6
Členom výboru mestských častí bude priznaná odmena 300,- Sk za schôdzu VMČ. Predsedovi VMČ bude priznaná odmena vo výške 900,- Sk za stretnutie s občanmi mestskej časti, členovi VMČ 500,- Sk za 1 stretnutie s občanmi mestskej časti.
 • doterajšia odmena člena VMČ bola 200,- Sk/schôdza
 • doterajšia odmena predsedu VMČ bola 800,- Sk/stretnutie s občanmi
 • doterajšia odmena člena VMČ bola 400,- Sk/ stretnutie s občanmi

Bod č. 8
Poslancovi mestského zastupiteľstva prináleží paušálna náhrada 2500,- Sk/rok na vykrytie jeho činnosti spojenej s výkonom funkcie poslanca MsZ.
 • doterajšia paušálna náhrada 1000,- Sk/rok
- redakcia -
25.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet