ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Zákaz spaľovania odpadu

Zákaz spaľovania odpadu

Zákaz spaľovania odpadu

Mestské zastupiteľstvo Nového Mesta nad Váhom schválilo 25. októbra 2005 na 18. zasadnutí Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/99 – VZN Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste.


Mení sa ním textová časť VZN v § 13 ods. 2 takto:

2. Zakazuje sa:
a)  spaľovať domové odpady pri rodinných domoch
b) spaľovať a inými spôsobmi zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ak je súčasťou komunálneho odpadu na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení

Dodatkom č. 2 sa vkladajú do § 41 body č. 4 a č. 5:
4. Za konanie v rozpore s ustanovením § 13 ods. 2 tohto VZN mesto môže uložiť v súlade s § 80 ods. 2 písm. a/ zákona NR SR číslo 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) pokutu do 5 000,- Sk.
5. ýnosy z pokút sú podľa § 80 ods. 5 zákona príjmom rozpočtu mesta

Keďže je citácia zákona (§ 13 ods. 2 písm. b) značne zložitá a ťažká na pochopenie pre laikov, mesto rozošle do všetkých poštových schránok bytov a domov leták. Ten bude vysvetľovať, že sa spaľovať nemôže už v podstate nič. Výnimku budú tvoriť zariadenia na to určené – certifikované záhradné krby, v ktorých sa môže spaľovať drevo.

Zákon i VZN platia od 1. 1. 2006.
- redakcia -
27.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet