ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > MVO s mestom v prospech poslancov mestského zastupiteľstva

MVO s mestom v prospech poslancov mestského zastupiteľstva

MVO s mestom v prospech poslancov mestského zastupiteľstva

Občianske združenia Brečtan a Genius loci v spolupráci s Mestom Nové Mesto nad V. usporiadali dňa 27. 2. 2003 seminár Minimum poslanca - minimum občana, ktorý bol určený najmä novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva, ale prístupný bol aj členom komisií pri mestskom zastupiteľstve, pracovníkom mestského úradu a širokej verejnosti.


Zameraný bol predovšetkým na základné princípy komunálnej samosprávy, platnú legislatívu v tejto oblasti, vysvetlenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami samosprávy a participáciu občanov na samospráve mesta aj mimo komunálnych volieb.

Prednášateľom seminára bol Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, člen občianskeho združenia ELF.

Príležitosť zúčastniť sa bezplatného seminára, žiaľ, využili iba štyria z 25 poslancov MZ, traja členovia komisií a dvaja pracovníci MsÚ. Prítomní však boli aj niekoľkí občania, a to nielen z Nov. Mesta n. V. Zúčastnení si v diskusii najmä ujasnili vzájomné postavenie a vzťahy medzi jednotlivými orgánmi samosprávy, noví poslanci sa aj formou príkladov oboznámili s legislatívou, potrebnou pre ich rozhodovanie a objasnili si aj niektoré konkrétne problémy z doterajšieho fungovania samospráv po komunálnych voľbách 2002. Zdôraznené bolo rovnocenné postavenie primátora mesta a MZ, postavenie komisií MZ ako odborných orgánov, servisná úloha MsÚ pre poslancov MZ a možnosti zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov na úrovni samospráv.

Seminár bol zorganizovaný s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) v rámci projektu „V Novom Meste po Novom“. Bol prvým z dvoch, ktoré uvedená nadácia podporila svojim grantom, pričom druhý seminár sa bude konať 13. 3. 2003 a bude zameraný o. i. na otázky životného prostredia.

- RNDr. Daniel Darida -
01.02.2003

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet