ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Sibyla, ...o súčasnosti?

Sibyla, ...o súčasnosti?

Sibyla, ...o súčasnosti?

Myslíš, že zabíjením dáš někomu víru v Boha?
Myslíš, že zabíjením na Východě docílíš toho, čeho jsi docílil v Evropě?
Ano, Evropa je docela jiná, nežli Východ!
Na východě již světlo bylo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma.....
Zamyslete se všichni, kdož v té době žíti budete,
nedobudete ničeho,
leda proti sobě obrátíte národy dříve pokojné a v Hospodina věřící, kteří dobudou vás!


Žluté nebezpečí
Všichni evropští otrokáři se sejdou dohromady, aby vytvořili válečný plán na poražení východu.
Nikdy před tím tyranové tak svornými nebyli, jako tentokráte!
Půjde o jejich hlavy!
Půjde o jejich mocenské postavení na Východě!
Ztráta toho znamená pro ně ztrátu snad i jejich vlastních zemí!
Tenkrát se ukáže zase v pravém světle tvář Evropy!
Téměř dva tisíce let v té době uplyne od narození Mesiáše, téměř dva tisíce let budou moci národové o Jeho učení přemýšleti a přece budou povahově horšími, nežli lidé, kteří čtyři tisíce před nimi žili.

Poslední evropská válka
Ve svých všeobecných proroctvích řekla jsem, že tato válka bude válkou poslední a opakuji těm, kteří má poselství dřívější nečetli:
Ano, tato válka bude opravdu válkou poslední!
Tím okamžikem nastává konec lidského dění!
Ano, budou lidé i po této válce žíti, ale nebudou více již bádati o tom, co předtím bylo, ale budou všechno počítati od konce této války.
Zde vidíte všichni vy, kteří války a mordy schvalujete, kam lidstvo přivedete!
Nic vám nepomůže, že dovedete otráviti vzduch, že na sta mil všechno umře!
Říkáte na obranu své vlasti?
Což ti tam, na druhém břehu, nemají svou vlast?
Amen, amen, pravím vám, cožkoliv činíte pro záhubu domnělých nepřátel svých, sami sobě činíte!
Vždyť tam, na druhém břehu, jsou také otcové, matky, synové a dcery!
Ti mají také nárok na život!
Zahoďte zbraně!
Nezabíjejte svých vlastních lidí!
Říkáte si ještě o sobě, že jste k obrazu Božímu stvořeni?
Proklínám ruce, které zbraním budou žehnati, proklínám ty, kteří je zdokonalí, neboť všichni slouží Satanovi!

Počátek konce Evropy
V té době přestává býti Evropa zemí mocenskou a silnou.
Celá Evropa bude raněna slepotou!
Celá Evropa se bude podobat nahému praotci Adamovi!
Jen několik jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hlady, neboť práce nebudou moci nalézt.
Ti, kteří budou mít chléb i zlato, než by se sousedem svým rozdělili, počnou řváti na všechny strany:
Vlast je v nebezpečí!
Je nutno poraziti nepřítele!
Ne my, ale nepřítel je tomu vinen, že zmíráte hlady!
A lid ubohý, nemyslící, trpící a hladovící, uvěří!
Uvěří těm lotrům golgatským a půjde za nimi!
Och, tenkráte, kdybych já mezi lidem žila, tu šla bych mezi něho a řekla bych:
Ne, lidé, vlast není ohrožena!
Není pravdou, že vás chce nepřítel napadnouti!
Tam na druhé straně jsou lidé právě tak trpící a hladovějící jako vy! Nevěřte, že půjdou proti vám!
Ale váš hlad ohrožuje pokladnice a obilnice vašich pánů a proto vás lživě o opaku přesvědčují!

Ach, Evropo, nešťastná, výbojná, hnusná, smilná a stále hřešící!
Bude příčinou svého vlastního pádu, neboť svým životem připravuješ si kříž, na němž dokonáš!
Vzpomeň, Evropo, na starý Řím, o němž jsem již mluvila! Dobře vzpomeň! Chudí a utlačovaní se s Římem zhýčkaným vyrovnají a chudí a utlačovaní zardousí Evropu!
Slova všech proroků se vyplní!
Vyplní se i slova tato!
I pravím vám, že každou bouři předchází vichřice.
A tentokrát se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek.
Egypt převezme velení!
Rudé moře se naplní krví!
Na vrcholcích pyramid se objeví první oběšení!
V městě Jeruzalémě bude zbořen chrám!
Celý svět vzplane!
Asie zvítězí....a nastane zánik evropské moci.

Proroctví Sibyly, královny ze Sáby

- redakcia -
14.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet