ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Zápisnica

Zápisnica

Zápisnica

zo stretnutia poslancov MČ č. 2. s občanmi

dňa 3.11.2005

Pritomní: podľa prezenčných listín


Program:

1) Otvorenie
2) Oboznámenie s výstavbou polyfunkčného objektu
3) Pripomienky občanov, odpovede poslancova hostí
4) Záver

K bodu 1
Prítomných občanov MČ č.2, hosti - primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského, zástupcu primátora mesta a zároveň poslanca za MČ č.2. PhDr. Alexandra Koreňa, prednostu MsÚ Ing. Dušana Danáša, riaditera TSM Ing. Martina Porieza, zástupcu velitera MsP npor. Milana Kubáka, zástupcu MsBP s.r.o. pána Zděnka Václava, Ing. Branislava Pavloviča, Kamila Pavloviča, p. Dvorana a prítomných poslancov za MČ privítala predseďníčka MČ Viera Nemšáková.

K bodu 2
Prítomní hostia Ing. Pavlovič, pp. Pavlovič a Dvoran poskytli prítomným informáciu o výstavbe polyfunkčného objektu, ktorý stavajú na ulici Tematínskej. V tomto objekte sa budú nachádzať obchodné priestory slúžiace na poskytovanie služieb občanov a bistro.

K bodu 3
Občania MČ prítomní na stretnutí privítali výstavbu polyfunkčného objektu a boli spokojní s informáciou majiterov. Na prítomných poslancova hostí sa obrátili s problémami, ktoré ich trápia:
  • Parkovanie na sídlisku. Reagoval primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, ktorý občanov oboznámil so svojím návrhom spriechodniť a sprejazdniť cestu z ulice Poľovníckej pozdÍž I. ZŠ na ulicu Tematínsku okolo polyfunkčného objektu. Cesta by sa vybudovala na súčasnom chodníku vedra I. ZŠ a časti súčasného parkoviska. Toto parkovisko je málo využívané. Pán primátor vyjadril prísrub, že mesto je naklonené návrhom občanov týkajúcich sa tohto problému. Touto cestou by sa vytvorili i parkovacie miesta. Alebo od občanov musí vzísť iniciatíva ako túto cestu umiestniť. Treba nákres cesty podra návrhu občanov umiestniť do vitríny, ktorá je zavesená na supermarkete Hájovky, aby sa ostatní občania mohli vyjadriť a svoje prípadné návrhy tlmočiť na mestskom Úrade. Pán primátor uvíta túto iniciatívu občanov.
  • Nedodržiavanie VZN mesta o chove a držaní psov ich majitermi. Tento, už všadeprítomný problém je na sídlisku obzvásť vypuklý. Reagoval zástupca primátora mesta Dr. Alexander Koreň. Uistil občanov, že MsP bude tento problém naďalej monitorovať. Všetko je však na samotných majiteloch psov.
  • Kanalizácia v dezolátnom stave na ulici Tematínskej č. 4 a 5. Pri väčších dažďoch voda natečie do vchodov a pivníc obyvaterom týchto vchodov. Primátor mesta prisľúbil pomoc pri riešení tohto problému. Treba rokovať s Trenčianskymi vodárňami.
  • Neudržaterný stav chodníkov na celom sídlisku a na ulici Škultétyho. Odpovedal pán primátor. Tento problém sa bude riešiť v jarných mesiacoch roku 2006.
  • Občania sa informovali o možnosti namontovania bytových meračov tepla MsBP s.r.o.. Tento problém vysvetlil pán Václav, zástupca MsPB s.r.o..
  • Samovysádzanie zelene na sídlisku. Riaditel' TSM Ing. M.Poriez vysvetlil, že niekedy sa samovysádzaním narobí vel'a škody. Toto treba nechat' na odbomíkov z TSM, ktorí majú bohaté skúsenosti.
Diskusia bola vel'mi obsiahla a občania boli s odpoved'ami spokojní.

K bodu 4
Predsedníčka MČ pod'akovala prítomným občanom a host'om za účast' na stretnutí.
Zaželala všetkým vel'a zdravia a spokojnosti a stretnutie ukončila.

Zapísala: Víera Nemšáková, preds. MČ č. 2.
V Novom Meste nad Váhom: 3.11.2005 !
- redakcia -
20.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet