ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > VÚC - prvá časť

VÚC - prvá časť

VÚC - prvá časť

Keďže sa blížia voľby VÚC, prinášame vám malý seriál informácií o vyššom územnom celku. Prvá časť bude všeobecne o samosprávnom kraji, ďalšia o orgánoch atď.


Vyšší územný celok je samosprávny kraj. Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je to právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly samosprávneho kraja sú erb, vlajka a pečať.
Samosprávnemu kraju možno vo veciach územnej samosprávy ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy
Orgány samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja.
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä:
 • zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja
 • vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja
 • obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov
 • účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
 • podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia
 • utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia
 • utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania
 • utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu
 • koordinuje rozvoj cestovného ruchu
 • koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež
 • spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
 • podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja
 • rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov
 • vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi
Samosprávny kraj je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a voliť hlavného kontrolóra. Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly.
Na samosprávny kraj možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh na samosprávny kraj štát poskytne samosprávnemu kraju potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a s nariadeniami vlády.
Vo veciach, v ktorých samosprávny kraj plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Samosprávny kraj financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Vlastné príjmy samosprávneho kraja sú v rozsahu podľa osobitných predpisov
 • príjmy z majetku samosprávneho kraja a z majetku štátu prenechaného samosprávnemu kraju do užívania
 • príjmy z miestnych daní a poplatkov
 • výnosy z pokút
 • výnosy z dobrovoľných zbierok, dobrovoľné príspevky a dary právnických osôb a fyzických osôb
 • iné príjmy
- redakcia -
19.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet