ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > VÚC - druhá časť

VÚC - druhá časť

VÚC - druhá časť

V druhej časti miniseriálu o VÚC sa dočítate o právach obyvateľa samosprávneho kraja, o zastupiteľstve, poslancoch a o predsedovi.


Obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve. Je oprávnený najmä
voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva
voliť predsedu a byť volený za predsedu
hlasovať v referende samosprávneho kraja za podmienok ustanovených týmto zákonom zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva
obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené

Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja, je mu vyhradené najmä
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja a s majetkom prenechaným do užívania samosprávnemu kraju
 • schvaľovať program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja sa osprávneho kraja, regionálne rozvojové plány a programy, ako aj územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov
 • schvaľovať rozpočet samosprávneho kraja a jeho zmeny, kontrolovať čerpanie rozpočtu a schvaľovať záverečný účet samosprávneho kraja
 • o prijatí úveru alebo pôžičky samosprávneho kraja
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja vypracovaný podľa osobitného predpisu
 • o vyhlásení referenda
 • zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické osoby samosprávneho kraja a vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), ak osobitný zákon neustanovuje inak, ako aj schvaľovať majetkovú účasť samosprávneho kraja v právnickej osobe
 • schvaľovať dohody, schvaľovať združovanie prostriedkov a činností samosprávneho kraja, ako aj členstvo samosprávneho kraja v združeniach
 • voliť a odvolávať na návrh predsedu z poslancov zastupiteľstva podpredsedu samosprávneho kraja vymedziť na návrh predsedu právomoci, ktoré nemôže podpredseda vykonávať v čase neprítomnosti predsedu, ako aj určovať podpredsedovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, primeranú odmenu
 • zriaďovať komisie a iné orgány zastupiteľstva, voliť a odvolávať ich predsedov a ďalších členov
 • voliť na šesť rokov a odvolávať hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a určovať jeho plat a odmenu
 • určovať odmenu poslancom
 • určovať odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami
 • zriaďovať úrad samosprávneho kraja a určovať jeho organizačnú štruktúru
 • schvaľovať rokovací poriadok zastupiteľstva
Poslanec je oprávnený najmä
 • predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy
 • interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti
 • požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území samosprávneho kraja, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania
 • zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie
Poslanec je povinný najmä
 • zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní
 • obhajovať záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
 • informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva
Funkcia poslanca sa vykonáva spravidla bez prerušenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu. Zamestnávateľ umožní svojmu zamestnancovi výkon funkcie poslanca podľa osobitných predpisov. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní odmena od samosprávneho kraja. Samosprávny kraj uhrádza zamestnávateľom za krátkodobé uvoľnenie poslanca na výkon funkcie náhradu mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu.
Poslancovi patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom; rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb.
Predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja v priamych voľbách.
Ak sa predseda domnieva, že uznesenie zastupiteľstva je v rozpore so zákonom alebo že je pre samosprávny kraj nevýhodné, môže pozastaviť jeho výkon tak, že ho nepodpíše
Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja.
Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.
Predsedovi patrí za výkon funkcie plat podľa osobitného zákona.
Predseda môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie nariadenia pokutu do 500 000 Sk. Pokuta je príjmom samosprávneho kraja.

- redakcia -
25.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet