ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > VÚC - tretia časť

VÚC - tretia časť

VÚC  - tretia časť

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Celú dĺžku západnej časti kraja tvorí štátna hranica s Českou republikou, južná časť kraja hraničí s Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe susedí s Banskobystrickým a na severe so Žilinským krajom.


TSK je jedným z 8 krajov Slovenskej republiky. Tvorí ho 9 okresov – Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizándke, Považská Bvystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín. Trenčiansky samosprávny kraj má 2 samosprávne orgány – predsedu a zastupiteľstvo (45 poslancov).

Z geografického hľadiska patrí územie kraja do oblasti Západných Karpát. Územím kraja preteká rieka Váh, pozdĺž ktorej sa tiahne Trenčianska kotlina. Túto na východe uzatvára masív Považského Inovca, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy, na západe masív Bielych Karpát. Na juhovýchode je kraj ohraničený pohorím Vtáčnik. Z juhu do územia zasahujú Malé Karpaty a Myjavská pahorkatina a časť Podunajskej nížiny. Juhovýchodným územím kraja preteká rieka Nitra prameniaca na území okresu Prievidza. Riečnu siťž kraja okrem Váhu a Nitry tvoria i ďalšie vodné toky: Myjava, Jablonka, Klanečnica, Bošáčka, Drietomica, Súčanka, Vlára, Teplička, Bebrava - Radiša, Nitrica a Handlovka.

TSK má rozlohu 4501 km. Na tomto území je 276 administratívnych sídiel (18 má štatút mesta). Žije v nich 605 582 obyvateľov (údaj z r. 2001). Hustota obyvateľstva je 134,5 obyvateľov / km. Krajské a zároveň aj okresné mesto Trenčín má 59 000 obyvateľov. 97,3 % obyvateľov je slovenskej národnosti, Čechov (1,04 %) a veľmi malé počty Rómov (0,3 %), Maďarov (0,2 %) a iných národností (údaje z r. 2001).

Zdroj - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
- redakcia -
27.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet