ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > MONITOR-u 9 sa zúčastní takmer 70 000 žiakov, po prvý raz aj všetci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

MONITOR-u 9 sa zúčastní takmer 70 000 žiakov, po prvý raz aj všetci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

MONITOR-u 9 sa zúčastní takmer 70 000 žiakov, po prvý raz aj všetci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na certifikačnom meraní – MONITOR 9, ktorý sa uskutoční 7. februára 2006, by sa malo zúčastniť takmer 70 000 tohtoročných deviatakov z 1720 škôl. Už po štvrtý raz si žiaci 9. ročníkov overia svoje vedomosti z materinského jazyka a literatúry a z matematiky na centrálne zadávaných testoch . Novinkou v tomto školskom roku je, že MONITOR-u 9 sa zúčastnia aj všetci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).


Celkovo by ich malo byť viac ako 1900, pričom forma testov bude, samozrejme, rešpektovať druh a stupeň postihnutia. Zadania budú napríklad aj v Braillovom písme.
V decembri dostanú školy pokyny pre školského koordinátora, administrátora a odpoveďové hárky k testom.

V školských rokoch 2002/2003 a 2003/2004 absolvovali MONITOR 9 tí deviataci, ktorí si podali aspoň jednu prihlášku na gymnázium. Overované boli ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a z matematiky.
V uplynulom školskom roku 2004/2005 sa na testovaní prvýkrát zúčastnila celá populácia žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov zo špeciálnych škôl) - približne 62 500. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami absolvovali MONITOR 9 dobrovoľne. Monitorovanie bolo oproti predchádzajúcim rokom rozšírené o ukrajinský jazyk a literatúru. Minuloroční deviataci dosiahli úspešnosť v matematike 65 %, v slovenskom jazyku a literatúre 71 % . Plný počet bodov z oboch predmetov získalo 166 žiakov.

Náhradný termín tohtoročného testovania bude 14. marca 2006.

Cieľom certifikačného merania MONITOR 9 je zistiť úroveň a kvalitu vzdelávania v poslednom ročníku základnej školy, pričom v budúcnosti, po úspešnom overení projektu, by tieto merania postupne mali nahradiť prijímacie skúšky na stredné školy.

Lucia Dobrodenková,tlačová tajomníčka MŠ SR

- redakcia -
01.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet