ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Dodatok k VZN č. 3/2004

Dodatok k VZN č. 3/2004

Dodatok k VZN č. 3/2004

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom decembrovom zasadnutí Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2004 o miestnych daniach. Ide hlavne o zníženie dane z nehnuteľnosti pre dôchodcov a oslobodenie od platenia dane za užívanie verejného priestranstva občanom ZŤP.


Daň z nehnuteľnosti
Od 1. 1. 2006 správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov o 50 % u:
  • pozemkov, ktorých vlastníkom je osamelo žijúci dôchodca starší ako 62 rokov
  • pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich osobnú potrebu
Občania s preukazom ZŤP sa posudzujú podľa § 57 zákona č. 195/98 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje k 15. máju bežného zdaňovacieho obdobia. Splatná je v štyroch rovnakých splátkach najneskôr do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra. Daň FO, ktorá nepresiahne 2000,- Sk a daň PO, ktorá nepresiahne 20 000,- Sk je splatná naraz do 31. mája. Daň z nehnuteľnosti do 100,- Sk sa nevyrubuje a nevyberá.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za užívanie za trvalé užívanie miesta na parkovanie motorových vozidiel a ich súvislé státie neplatia občania s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň za nevýherné hracie prístroje
Od dane sú oslobodené elektronické prístroje na počítačové hry umožňujúce prístup k Internetu.
- redakcia -
27.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet