ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Rakúske predsedníctvo EU

Rakúske predsedníctvo EU

Rakúske predsedníctvo EU

Rakúsko, ktoré 1. januára prevzalo predsedníctvo Únie, bude musieť viesť náročné rokovania Európskeho parlamentu o budúcom financovaní EÚ. Podľa vyjadrení rakúskych predstaviteľov sa po prevzatí 6-mesačného rotujúceho predsedníctva zamerajú najmä na rozvoj zamestnanosti a hospodársky rast, no okrem toho budú musieť dosiahnuť i prijatie dlhodobého rozpočtu, ktorý v decembri schválili hlavy jednotlivých štátov a ktorý väčšina politických skupín EP podrobila značnej kritike.


Parlament sa bude usilovať o zvýšenie rozpočtu EÚ na obdobie 2007-13 v oblastiach, ktoré považuje za kľúčové pre budúcnosť Európy. Viac finančných prostriedkov plánuje vynaložiť na výskum a vývoj a je jednoznačne proti znižovaniu výdavkov na vzdelávanie a kultúru. Rakúsko si dalo za cieľ dosiahnuť dohodu o rozpočte do marca.

Jeho predstavitelia sa vyjadrili, že sa budú snažiť o intenzívnu spoluprácu s Parlamentom a jednotlivými štátmi EÚ, aby sa „zlepšila celková efektivita a kontinuita“ a vzťahy s Parlamentom budú mať počas tohto obdobia podľa nich „kľúčový význam“. Skupina poslancov EP sa 19. decembra stretla vo Viedni s rakúskymi ministrami, aby spolu diskutovali o spôsoboch zlepšenia spolupráce medzi Parlamentom a predsedníckou krajinou.

Na programe je v nasledujúcich 6 mesiacoch niekoľko tém

Rakúsko plánuje využiť predsedníctvo EÚ na podporu „Lisabonskej stratégie“, ktorá by mala do roku 2010 oživiť európsku ekonomiku. Medzi ďalšie jeho dôležité úlohy bude patriť „príprava špecifického európskeho sociálneho modelu“ a „obnova dôvery občanov EÚ voči európskemu projektu.“

Pozornosť sa bude venovať aj voľnému pohybu pracovníkov v rámci EÚ: prehodnotí sa prechodné obdobie pre pracovníkov z novoprijatých krajín EÚ, ktoré zaviedli niektoré zo „starých“ členských štátov. Príslušné štáty sa musia do 1. mája vyjadriť, či prístup na svoje pracovné trhy mienia kontrolovať aj počas ďalších troch rokov.

Smernica o pracovnom čase: Z vyjadrení rakúskych predstaviteľov vyplýva, že v roku 2006, ktorý bude „Európskym rokom mobility pracovníkov“, sa budú „usilovať o ukončenie príslušných rokovaní“. Rakúsko sa bude i naďalej snažiť o zmenu ovzdušia, rovnako ako Spojené kráľovstvo, pre ktoré to bola počas jeho predsedníctva najdôležitejšia problematika.

Predsedníctvo EÚ

Každý členský štát EÚ predsedá Rade ministrov po dobu šiestich mesiacov, pričom sa toto predsedníctvo mení podľa vopred určeného poradia. Pre malé i veľké štáty platia rovnaké podmienky. Rakúsko prebralo predsedníctvo od Spojeného kráľovstva, ktoré predsedalo EÚ od júna do decembra 2005. V druhej polovici roku 2006 prevezme predsedníctvo Fínsko. Rakúsko predsedalo EÚ v druhej polovici roku 1998 a opäť príde na rad v prvej polovici roku 2019.

http://www.europarl.eu.int/members/public.do?language=sk

Poradie v akom sa členské štáty budú meniť na predsedníckej stoličke:

Rakúsko január - jún 2006
Fínsko júl - december 2006

Nemecko január - jún 2007
Portugalsko júl - december 2007
Slovinsko január - jún 2008

Francúzsko júl - december 2008
Česká republika január - jún 2009
Švédsko júl- december 2009

Španielsko január - jún 2010
Belgicko júl - december 2010
Maďarsko január - jún 2011

Poľsko júl - december 2011
Dánsko január - jún 2012
Cyprus júl - december 2012

Írsko január - jún 2013
Litva júl - december 2013
Grécko január - jún 2014

Taliansko júl - december 2014
Lotyšsko január - jún 2015
Luxembursko júl - december 2015

Holandsko január - jún 2016
Slovensko júl - december 2016
Malta január - jún 2017

Spojené kráľovstvo júl - december 2017
Estónsko január - jún 2018
Bulharsko júl - december 2018

Rakúsko január - jún 2019
Rumunsko júl - december 2019
Fínsko január - jún2020

Rozdelenie hlasov podľa jednotlivých štátov (od 1. novembra 2004)

Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 29
Španielsko, Poľsko 27
Holandsko 13
Belgicko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Portugalsko 12
Rakúsko, Švédsko 10
Dánsko, Írsko, Litva, Slovensko, Fínsko 7
Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Slovinsko 4
Malta 3
SPOLU 321

Predsedníctvo Rady Európskej únie vykonáva každý členský štát na základe rotácie.
Predsedníctvo Rady vykonáva počas obdobia šiestich mesiacov (od januára do júna a od júla do decembra) na základe rotácie každý členský štát podľa vopred stanoveného poradia.
Predsedníctvo Rady zohráva dôležitú úlohu pri organizovaní práce orgánu, najmä pri podpore legislatívnych a politických rozhodnutí. Je zodpovedné za organizovanie a riadenie všetkých zasadnutí, vrátane mnohých pracovných skupín, ako aj za vypracovanie kompromisných návrhov.

http://ue.eu.int/cms3_fo/index.HTM
- redakcia -
05.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet