ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Viera peňazí alebo zničenie viery v Boha

Viera peňazí alebo zničenie viery v Boha

Viera peňazí alebo zničenie viery v Boha

„ Okrem viditeľnej vlády na tróne sedí neviditeľná vláda....ktorá nenesie nijakú zodpovednosť“.

„Celé veky, a teraz viac ako inokedy , svetu vládnu v prvom rade tajné spoločnosti“.

„V politike sa veci nedejú náhodou. Ak sa niečo udialo, tak to bolo tak aj premyslené“.
Teodor Rooswelt, prezident USA


Kresťanská cirkev, ktorá celé tisícročia bola silnou a organizovanou mocou a ktorá svojimi hodnotami vplývala na vývoj spoločnosti, stala sa samozrejme tŕňom v oku tým, ktorí boli proti tejto moci. A preto bolo treba stvoriť oveľa silnejšiu organizáciu, ktorú bolo treba postaviť na vierovyznaní peňazí, tak aby ľudia namiesto do kostolov, chodili do bánk a ich životným krédom bolo naháňanie sa za peniazmi. Takáto spoločnosť existuje, kto navštívil Spojené štáty americké, mohol sa o tom presvedčiť na vlastné oči.

Samozrejme, takáto organizácia nemohla vystupovať verejne proti kresťanstvu, musela vystupovať skryto, teda ilegálne, lebo viesť propagandu proti kresťanským ideám verejne by bola istá smrť. A takáto organizácia samozrejme vznikla, vznikla dávno, stála za buržoáznymi revolúciami, ktoré vlastne neboli ničím iným len skrytou vojnou proti kresťanstvu. Áno, hovoríme o slobodmurároch, slobodomuráských lóžach.

V ich začiatkoch málokto o nich vedel, vedeli o nich len tí, ktoré sa na ich vzniku podieľali. Ale potom začali byť otvorenejší. Spomeňme si napríklad len na výrok známeho slobodomurára Voltaira: „Pošliapte tých hadov!“
Samozrejme, myslel tým kresťanskú cirkev.

Možno si dnes prečítať aj známu Deklaráciu práv človeka a občana, ktorú prijala Veľká francúzska revolúcia, v čele ktorej stáli slobodomurári. Vyhlasuje sa v nej úplná sloboda slova, sloboda vierovyznania, sloboda zhromažďovania, sloboda svedomia. Táto deklarácia vlastne ruší všetko, čo bolo sväté pre kresťanov. Ale v 17. kapitole hovorí, že odteraz „osobné vlastníctvo je právo nedotknuteľné a sväté“ .
A tak tu máme dané dohromady slobodu svedomia a svätosť vlastníctva, čo inak znamená svätosť zlata. Už lepšia antikresťanská deklarácia nemohla byť ani vymyslená. Zamyslite sa nad týmto princípom, lebo je zaujímavé, že ďalším krokom francúzskej revolúcie bola... konfiškácia osobného vlastníctva. Presnejšie celého cirkevného osobného vlastníctva.

V roku 1793 sa Veľká francúzska revolúcia pokúsila zaútočiť aj na Boha, keď vyhlásila politiku dekresťanizácie . Úplne a celkom otvorene zmenila kresťanstvo a zaviedla tzv. „Kult rozumu“.

Slobodomurári vyniesli z parížskeho chrámu Božej matky obrazy svätých a posadili na ne nahú prostitútku, ktorá akože symbolizovala nové časy. Až po masových protestoch kresťanov a hrozby že slobodomurári stratia moc, sa rozhodli, že „kult rozumu“ budú zavádzať skryto a postupne. Komunistickí historici /samozrejme, aj títo boli súčasťou slobodomurárskej hry, rozohranej po druhej svetovej vojne/ hovorili o Veľkej francúzskej revolúcii len samé chvály. Nehovorili však už napríklad o tom, ako slobodomurári Veľkej Francúzskej revolúcie zmenili kalendár, teda kresťanský kalendár. Bola to tiež súčasť „kultu rozumu.“ Roky sa nezačali počítať od narodenia Ježiša Krista, ale od prvého dňa novej moci – 22.septembra 1792, podľa jesennej rovnodennosti, zvláštnej pre kultový zmysel slobodmurárov. Rok bol rozdelený presne na 12 mesiacov a každý mal presne 30 dní., plus 5 dní na konci roka, mesiace boli premenované po funkčnému – prírodnému príznaku /brumaire, termidor, jerminal/. Nedele , ktorá mali pre kresťanov symbolický zmysel /Boh stvoril svet za 7 dní/, teda týždne boli zamenené na dekády, dekáda mala 10 dní. Dekády boli očíslované, prvá, druhá /primidi, duodi, tridi/. Zmenil sa aj počet voľných dní, kým predtým bol voľným dňom každý siedmy/ teda nedeľa/, teraz každý desiaty. Kresťanský kalendár sa vrátil do Francúzska až v roku 1806, keď známy činovník revolúcie Napoleon Bonaparte, prejavil záujem stať sa imperátorom s požehnaním kresťanského Boha.

Slobodomurári urobili Veľkú Francúzsku revolúciu, slobodomurári vytvorili Dočasnú vládu aj v Rusku, ktorá zvrhla cára, slobodomurári vytvorili štát USA. Slobodmurármi boli všetky „osvietené rozumy“ XVII.- XIX. storočia, ktoré tak či onak vplývali na rozvoj sveta, vrátane Newtona. Slobodomurár bol napríklad aj známy spisovateľ R. Kipling, ktorý spotreboval celé kopy papiera, aby dokázal, že Angličania prevyšujú všetky národy sveta. Vo svojej knihe pre deti „Maugli“ vlastne vytvoril princíp správania sa, ktoré umožní každému dosiahnuť úspech v novom svetovom poriadku.

Slobodmurárské lóže začínali vlastne vznikať ako profesné zväzy, cechy „slobodných murárov“. Murári pracovali na objednávku cirkvi pri stavbe kostolov a chrámov. Mali svoju organizáciu, ako všetci ostatní remeselníci v tom období, ktorá mala svoje symboly a svoju vlastnú štruktúru, ktorá zaručovala tajomstvá profesie a chránila ju pred ostatnými, aj pred konkurenciou.. Postupne sa začali objednávky na výstavbu strácať. Skutoční murári už v organizácii neboli. Lóže sa stali miestom stretávania sa bohatých osôb, ktoré mali záujem na politických zmenách a upevnenia svojej vlastnej moci. Základy cehového tajomstva a kabbalistické symboly sa stali veľmi prijateľné pre ochranu tajomstiev rôznych zákulisných dohôd.

Oficiálne sa slobodmurári vo svete predstavujú ako ľudia, ktoré pracujú v oblasti charitatívnej činnosti a venujú sa klubovým záujmov podľa záujmov /napríklad Rotary kluby/. Slobodomurárske lóže existujú otvorené skoro v každom meste USA, Kanady, v Európe, Anglicku. Na druhej strane je známe, že slobodomurári sú veľmi stroho uzatvorená hierarchická organizácia. Existuje 33 stupňov v tejto organizácii /to sú však len vykonávatelia, pretože v skutočnosti existuje 100 stupňov, métu 33 stupňov môže získať aj árijec, nad 33 stupňov je už len méta pre národ vyvolených, každý stupeň má ohraničenosť informácie, vyššie stupne majú informáciu, ktorá je nedostupná pre nižšie stupne/.

Na začiatku sme naznačili, že v prípade slobodomurárov ide o „cirkev peňazí“ a nie viery, to znamená, že ak sa chceme dozvedieť viac, musíme začať skúmať slobodomurárov z tejto stránky, teda od peňazí.

americký dolárSvetovou valutou je už roky dolár a univerzálnym svätým jedincom je jednodolárová bankovka.. Keď si vezmete do rúk jednodolárovú bankovku a pozriete sa na jej obrátenú stranu, nájdete tam všetky znaky slobodomurárov.

Ak ju máte v ruke, všimnite si pyramídu na ľavej strane, ktorá jasne naznačuje jedinečnosť a podrobenie sa iných valút tejto a osobitne zdôrazňuje hierarchiu moci peňazí. Nad pyramídou vidno „oko“ – „všetko vidiace oko“. Je to oko slobodomurárskeho Boha – „Veľkého architekta vesmíru“. Slobodmurári veria, že svet – to je stroj, ktorý vytvoril geniálny architekt.

Pod pyramídou je latinský text „Nový svetový poriadok“... V strede bankovky je nápis „In god we trust /Veríme v Boha/. Je jasné, v akého boha veria a aký svetový poriadok budujú. Možno ste si všimli, že kríž, hlavný symbol kresťanského Boha na tejto bankovke jednoducho nenájdete. Na pravej strane vidno orla so šípmi a olivovou ratolesťou. Tento orol je prevzatý zo štátnej pečate USA, ktorú vytvorila skupina slobodomurárov na čele s Benjaminom Franklinom.

Veľký architekt vesmíru má veľmi rád šesťcípu Davidovu hviezdu a na bankovke sa stretneme priveľmi často s číslom 13: na pyramíde je trinásť stupňov, nad orlom je 13 hviezd, na štíte orla je trinásť línií, na olivovej ratolesti je 13 lístkov, je tam aj 13 šípov. Na jednom krídle orla je 32 pier, to sú stupne v obyčajných slobodomurárskych lóžach a 33 pier je na druhom krídle orla, na označenie 33 stupňov vysokého a osobitne tajného stupňa.

Možno vás napadne, prečo na bankovke nie sú znaky štátu, ale akési znaky klubu. Je to samozrejme v tom, že slobodomurári všetko národné a štátne raqdi nemajú. /lebo je to atavizmus kresťanskej cirkvi/. Slobodomurárske pravidlá delia ľudí na zasvätených a diletantov /profanov- v priamom zmysle slova stojacích pred chrámom/.

V USA existuje v súčasnosti okolo 5 miliónov členov slobodomurárskych lóži. V roku 1990 som mal tú možnosť navštíviť v prestávke jedno zasadnutie takejto lóže v exkluzívnych priestoroch tamojšieho námorníckeho klubu. Bol to skutočne nezabudnuteľný zážitok vidieť, vidieť týchto bohatých ľudí, ktorí sa sem privážali na skutočne honosných autách. Bol som z toho paf a ani som si nevšimol to, čo som si všimnúť mal, upozornila ma na to moja americká priateľka, každý mal totiž naozaj jednu nohavicu kratšiu, nikdy som tomu neveril, ale keďže v prestávke prechádzali okolo mňa, nevšimnúť sa to nedalo. Zrazu som si na pekne hrubom a mäkkom koberci všimol spadnutý odznak, zdvihol som ho, skvelo sa na ňom meno Rockeffeller jr, začal som naozaj váhať, lebo to bolo niečo zaujímavé, ale vyhrala slovenská slušnosť a tak som išiel k prezentačnému stolíku, kde sedela milá pani, ktorá mi pekne poďakovala za nález a milo sa usmiala. Najprv ma však pozorne pohľadom zhodnotila, bol som pre ňu len diletant, teda ten, ktorý stojí pred chrámom.

(foto) Veľmajster H. Truman v obleku svojej sekty, krátko predtým, ako nechal zhodiť bomby na Hirošimu a Nagasaki. Všimnite si znak "oka."

V Anglicku rátajú, že majú okolo 600 tisíc členov slobodomurárskych lóži. Za viac ako dvesto rokov americkej histórie sa prezidentmi USA stávali raz demokrati, inokedy republikáni a všetci boli členovia slobodomurárskych lóži. Či už to boli otcovia zakladatelia – G.Washington alebo B. Franklin, alebo F.D.Roosvelt, ktorý prežil Veľkú depresiu či H. Truman, ktorý zhodil atómovú bombu na Hirošimu a Nagasaki, či obidvaja Bushovci alebo B. Clinton. Väčšina anglických kráľov, ministerských predsedov Veľkej Británie i Kanady, boli slobodomurári, vrátane W. Churchilla.

Len jeden prezident USA nebol slobodomurár, ale skutočný katolík – J.F. Kennedy.

Keď napríklad v Amerike prisahá prezident na Bibliu, prisahá na bibliu slobodomurárov z roku 1767, ktorú špeciálne prinesú zo slobodomurárskej lóže v New Yorku. Súčasný americký prezident. G. Bush , keď prisahal, pozeral sa na 170 metrov vysoký Washingtonský obelisk, ktorý vybudovali slobomurári. Tento obelisk je kópiou staroegyptských pyramíd, ktoré odrážali kultový systém.

Všetci slobodomurári žijú pre svoj cieľ - zničenie kresťanskej cirkvi, ako alternatívnej moci nad myslením ľudí. Medzi slobodomuráskými lóžami je istý rozdiel, existujú zdržanlivejšie, existujú aj radikálnejšie. Existujú nasledovníci radu Illuminátov, stredovekej bavorskej sekty, ktorý sa zachoval do súčasnosti /illuminate – osvetlenie/ a klaňajú sa bohu svetla, čo znamená Luciferovi, čo je jeden z názvov pre Satana.

Už sme na prop. sk písali, že Bush mladší i starší sú členmi slobodomurárskej lóže „Lebka a Kosti“ a ani sa tým netaja. Treba však vedieť, že Dick Cheney, americký viceprezident je otvoreným slobodomurárom, nositeľom 33 stupńa.

Možno vám napadne súvislosť, aj vojaci CC nosili na svojich uniformách znak lebky a kosti a obrátili Európu na veľký hrob. Ale vojská SS nemali atómovú bombu. Veľmajster slobdomuráskej lóže H. Truman ju mal a bez váhania ju vyskúšal na Hirošime. Výsledky z Hirošimy sa mu zapáčili a tak to isté, hru na lebku a kosti, zopakoval v Nagasaki. Slobodomurárska lóža, ktorá nesie meno Trumana na svojej webovej stránke ho chváli za jeho „rozhodné riešenie, ktoré dovolilo zachrániť milióny ľudských životov“.

Bomby boli zhodené a slobodomurár Truman so slobodomurárom Churchillom pochopili, že s takouto zbraňou môžu diktovať svetu – nový poriadok. Neuplynulo ani pol roka od skončenia vojny a v marci 1946 dali vtedajšiemu ZSSR ultimátum, že musí do 24 hodín odvolať svoje vojská z Iránu. V novembri 1946 pohrozil atómovou bombou Truman Juhoslávii, ak nedovolí americkým lietadlám lietať nad územím Juhoslávie. V júli 1948 Truman hrozil / plán Boiiler/, že bude atómovou bombou bombardovať 24 sovietskych miest. Vtedy mali USA 120 bômb, ZSSR mal – 0.

Americký admirál Denfield, ktorý hovoril, že by to bolo nemorálne, musel zo svojej funkcie odísť. Ďalší americký prezident a tiež slobodomurár Nixon, zabíjal deti vo Vietname napalmom - len pre zaujímavosť - Nixon a jeho minister zahraničia Agnew boli slobodomurármi a mali veľké zásluhy a úctu medzi slobodomurármi najvyšších rangov, ale Nixon porušil základnú disciplínu rádu a v Kongrese USA vystúpil proti snahám sionistov, tí proti nemu rozpútali kampaň a aféra Wattergate bola len jej súčasťou . Po jeho vystúpení v Kongrese USA mu totiž zlatá pyramída lóže Bnai Brith pripravila impeachment a v roku 1974 ho z Bieleho domu vyhodili. Ešte predtým vyhodili Spiro Agnewa, lebo tiež sa dopustil kritiky sionizmu.

Súčasný americký prezident Bush, okupáciou Afganistanu a Iraku spôsobuje smrť tisícok nevinných ľudí. A to ešte nie je všetko.

Zničenie viery v Boha a méta slobodomurárov nastolenie „viery peňazí“ pokračuje a bude pokračovať ďalej. Keďže sa už takmer podarilo v niektorých častiach sveta nastoliť vládu dynastie Satanistov, obrátili svoje šípy na ďalšiu vieru - moslimskú, aby aj tu nastolili „vieru peňazí“.

Svätoboj Clementis
- Zdroj: www.prop.sk -
30.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet