ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Nové Mesto nad Váhom nemá PHSR?

Nové Mesto nad Váhom nemá PHSR?

Nové Mesto nad Váhom nemá PHSR?

Našim mestom sa začala šíriť fáma: „Mesto nemá Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja!“. Rozhodol som sa teda zistiť, či ide len o januárovú „kačicu“, alebo to je pravda? Pozhováral som sa s človekom, ktorý by mal o tom niečo vedieť.


Keďže nemám presnú predstavu, čo si predstaviť pod zložitým názvom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo len PHSR, priblíž trošku tento pojem.

Pre mestá a obce je PHSR strednodobým až dlhodobým strategickým dokumentom, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja.

To si na mňa vychŕlil poučku, po ktorej som rovnako múdry ako pred mojou otázkou ...

Treba si pod tým predstaviť dokument, v ktorom si naplánujeme ciele v každej oblasti života mesta či obce. Väčšinou sa robia na dobu do 10 rokov, ale môžu tam byť aj dlhodobejšie ciele. Kvalitným programom alebo plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa zabráni chaotickému riadeniu rozvoja mesta.

„... ciele v každej oblasti života ...“?

PHSR mesta sa skladá s častí, ktoré sú plánmi v konkrétnej oblasti. Ide napr. o cestovný ruch, kultúru, šport, životné prostredie, hospodárstvo atď. Analýzou týchto oblastí sa spracovávatelia dostávajú až k definovaniu priorít a z nich sa odvíjajú strategické ciele rozvoja.

Kto to všetko vypracováva?

Väčšinou sa vypracovanie PHSR zadáva odbornej agentúre, ktorá vytvorí tím ľudí (pre každú oblasť aspoň jeden). V roku 2005 som spolupracoval na tvorbe PHSR mesta Nová Dubnica. Poviem ti teda, ako to vyzeralo tam. Realizačný tím vytvorený agentúrou TRRA tvorilo asi 8 ľudí. Na spoločných stretnutiach bol prítomný primátor, prednosta, hlavný kontrolór, vedúca oddelenia rozvoja mesta, zástupcovia mestských organizácií, združení a podnikateľských subjektov. Okrem toho sa k jednotlivým kapitolám zišli so spracovávateľom príslušné komisie MsZ. Všetko koordinoval riaditeľ agentúry. Celý proces tvorby trval viac než pol roka a boli s ním oboznamovaní aj občania, ktorí ho mohli pripomienkovať.

Poďme teda k tomu, prečo som sa s tebou stretol. Čo hovoríš na fámu, že PHSR Nové Mesto nad Váhom nemá? Je to tak?

Hovorí sa: „Bez vetra sa ani lístok nepohne.“. Keby bolo všetko v poriadku, asi by sa to nehovorilo.

A je to tu!

Počkaj, počkaj! Nerob predčasné závery. Naše mesto síce PHSR má, ale nie na takej úrovni, ako by si to vyžadoval takto dôležitý dokument. Náš plán je formálne tuším z roku 2002, čo by neznelo tak strašne. V skutočnosti bol vytvorený niekedy v 90-tych rokoch minulého storočia. V roku 2002 ho pracovníci Mestského úradu zredigovali, aby neobsahoval neaktuálne veci.

Kričíš na mňa: “ Počkaj, počkaj!“, ale mne to pripadá ako škandál. Teda pokiaľ tomu dokumentu máme prikladať takú vážnosť, ako mi tu hovoríš. Prečo je teda PHSR taký dôležitý?

Je nevyhnutným dokumentom pre podporu čerpania príspevkov zo štrukturálnych fondov. Pri vypracovávaní projektov, či skôr žiadostí, sa spracovávateľ priamo opiera o PHSR. Niektoré výzvy na čerpanie štrukturálnych fondov dokonca vyslovene vyžadujú súlad s týmto plánom.

S doterajším plánom neobstojíme?

Keď v ňom nemáme naplánovanú napr. koncertnú sálu a výzva by vyžadovala súlad s PHSR, tak stratíme body, ktoré nás môžu v rozhodovacom konaní potopiť. Na to je PHSR – keď sme sa dozvedeli, že bývalá sála závodného klubu Vzduchotechnika prestane slúžiť svojmu účelu, operatívne sme mali plán aktualizovať. Ak by tam pred rokmi bol ciel vybudovania koncertnej sály naplánovaný, nemuseli sme byť v súčasnosti v neriešenej situácii.

To znamená, že do PHSR sa dá kedykoľvek vstúpiť?

Samozrejme. Veď nový PHSR by mal byť vypracovaný do roku 2013 – podľa plánovacieho obdobia EÚ, ktoré bude na roky 2007 až 2013. Musí byť teda otvoreným dokumentom, lebo vývoj všetkých oblastí života je veľmi dynamický. Ťažko predpokladať, že by za tie roky nebola potrebná aktualizácia.

Vedenie mesta s doterajším stavom nič nerobí?

Až do roku 2005 to vyzeralo na totálny nezáujem. Tak som začal niekedy na jar „biť na poplach“. Dokonca som zistil orientačnú cenu od Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry. Išlo o 450 000,- Sk, ktoré som hneď navrhol uvoľniť z rozpočtu. Nakoniec na septembrovej schôdzi MsZ odsúhlasilo vyčlenenie 250 000,- Sk.

Takže sa môžeme tešiť na vyriešenie tejto situácie?

Ja dúfam, že do konca roku 2006 sa to podarí. Bolo by to žiaduce hlavne kvôli začiatku plánovacieho obdobia EÚ. Za štvrť milióna to asi žiadna agentúra nezoberie, ale vedenie naznačilo občianskym združeniam, že ráta s ich spoluprácou. Tak snáď tím vytvorený z úradníkov MsÚ a členov mimovládnych organizácií pôsobiacich v tomto regióne by dokázal odviesť kus roboty. V každom prípade si to žiada koordinátora. Niekto to musí celé riadiť, inak sa to bude vliecť ešte dlho.

S Tomášom Šarmanom, manažérom regionálneho rozvoja a poslancom MsZ sa zhováral L.Jurík
- Lukáš Jurík -
31.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet