ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Právna pomoc zadarmo

Právna pomoc zadarmo

Právna pomoc zadarmo

Od 1.januára nadobudol účinnosť zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Bezplatná právna pomoc sa bude poskytovať komplexne. Ide o to, že občania v hmotnej núdzi dostanú právnu pomoc pred začatím súdneho konania. Advokáti budú týchto občanov zastupovať pred súdom bezplatne a právne rady budú poskytovať aj po skončení súdneho konania tiež bezplatne.


Cieľom nového zákona je komplexné poskytovanie kvalitnej právnej pomoci sociálne znevýhodneným občanom. Zákon myslí aj na osoby v hmotnej núdzi, a tak aj oni budú mať možnosť na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv.

Od roku 2006 je potrebnéna na poskytnutie bezplatnej právnej rady splniť 3 podmienky:
  • príjem občana nesmie prekročiť 1,4 násobku životného minima (teda 6412 korún po odpočítaní daní a poistného. Životné minimum určuje zákon o životnom minime.)
  • nesmie ísť o spor zjavne bezúspešný
  • hodnota sporu musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy. (Netýka sa to sporov, v ktorých nie je možné vyčísliť hodnotu sporu.)
Bezplatná právna pomoc sa bude poskytovať v občianskoprávnych, pracovnoprávnych a rodinných sporoch. V prípade, že pôjde o cezhraničný spor, právna pomoc sa bude okrem toho poskytovať aj v obchodných sporoch.

Občania môžu svoje žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zasielať do kancelárie Centra právnej pomoci príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. Všetky žiadosti budú musieť byť na jednotnom formulári a k žiadosti budú musieť občania priložiť aj doklady preukazujúce materiálnu núdzu. Pracovníci Centra žiadosť posúdia do 30 dní. V prípade súdneho konania Centrum vyberie žiadateľovi advokáta.

Všetci občania tiež od tohto roka môžu požiadať o predbežnú konzultáciu. Jej cieľom je určiť, čo je a čo nie je právny problém a poskytnúť základné právne poradenstvo. Predbežná konzultácia bude trvať 1 hodinu avšak je potrebné za ňu zaplatiť 150 korún. Predbežnú konzultáciu budú poskytovať nielen zamestnanci Centra právnej pomoci ale aj advokáti zapísaní v zozname advokátov poskytujúcich právnu pomoc.

Viac informácií o tom ako postupovať pri žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a potrebné formuláre nájdete tu(http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=h40&htm=h4/cpp.htm).
- Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR -
01.02.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet