ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Občianske združenie TVOR

Občianske združenie TVOR

Občianske združenie TVOR

19. septembra bolo založené občianske združenie mladých ľudí s názvom Tvor. O tom aké sú jeho ciele a prečo vzniklo si môžete prečítať v nasledujúcom texte. Dávam do pozornosti všetkým \"free stailistom\".


Ide o nezávislé nepolitické združenie mladých ľudí mesta Nové Mesto nad Váhom a celého regiónu. Jeho cieľom je zastupovať a presadzovať záujmy občanov a svojich členov na všetkých úrovniach voči štátnym orgánom, orgánom samosprávy a ostatným právnickým a fyzickým osobám. Chcú hájiť princípy humanity – slobody – demokracie.

Hlavnou náplňou TVOR-a je zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného času rozvojom duševných a fyzických aktivít, nie len svojich členov, a vytváranie podmienok pre aktívny oddych a relax. Chcú zvyšovať odborné vedomosti a rozširovať obzory svojich členov v oblasti modernej techniky a technológie, ochrany životného prostredia.
Chcú taktiež prispieť k rozvoju menšinovej kultúry, umenia a športu. Za týmto účelom budú organizovať stretnutia mladých ľudí na rôznych podujatiach kultúrneho a športového života v Novomestskom regióne. Môžeme sa tešiť na rôzne spoločenské akcie, stretnutia, prednášky a besedy z oblasti hudby, umenia i športu.

Jednou z hlavných aktivít je vytváranie podmienok pre aktívny oddych a relax. Na to nadväzuje v súčasnej dobe ich iniciatíva za vytvorenie takejto zóny na Zelenej vode, na území bývalých konských stajní.
Zámerom projektu je vytvorenie oddychového centra pre širokú verejnosť s dôrazom na mládež a ich voľno časové aktivity.

Prečo vzniká takýto projekt?
Okresné Nové Mesto nad Váhom s cca 65 000 tisíc obyvateľov v okrese, s neustále sa rozvíjajúcim sa priemyselno-ekonomickým zázemím ešte stále nemá polyfunkčné centrum, ako je to bežným zvykom v porovnateľných mestách v európskej únii.
Predovšetkým ide o mládež, ktorá svoj voľný čas trávi na uliciach bez akéhokoľvek zmyslu, následkom čoho je páchanie trestnej činnosti mladistvých a nežiaduce javy ako drogy a vandalizmus...

Kde?
Združeniu sa javí ako najideálnejšia lokalita pre realizáciu projektu areál „zatiaľ len?!“ letoviska Zelená voda, nakoľko táto lokalita Nového Mesta je značne vzdialená od centra mesta, čím sa predíde rušeniu občanov mesta aktivitami akými sú skateboarding, inlineskating. Nie ako bolo tomu v minulosti, keď sa vybudoval takýto mini areál pri športovej hale proti vôli občanov priľahlej bytovej zóny, spísali petíciu, v ktorej nesúhlasili s umiestnením takéhoto areálu v blízkosti ich obydlí.

Zámer?
Vytvorenie celoročného priestoru pre netradičné voľno časové aktivity v rámci športu a zábavy (ihriska pre rodiny s deťmi, vystupovanie amatérskych divadelných súborov, výstavy, letné kino (poprípade obnova zaniknutého filmového klubu, rôzne festivaly,...)Ako?
Finančné prostriedky na realizáciu projektu chcú čerpať predovšetkým z rôznych fondov, grantov, sponzorských príspevkov a vlastných zdrojov. Pri realizácii projektu rátajú s účasťou nezamestnanej mládeže v rámci verejno-prospešných prác. O samotnú údržbu tohto areálu výnimočného charakteru by sa staralo samotné občianske združenie TVOR a samotní využívatelia areálu (dobrovoľne).

Kedy?
Prvá etapa realizácie by sa mala uskutočniť ihneď po získaní pozemku. Do mesiaca budú zrealizované prípravné práce a následne v horizonte dvoch až štyroch mesiacov bude vybudované spomínané ihrisko, BMX dráha, lezecká stena, skateboarding a inlineskating park.
Druhá etapa – po získaní finančných prostriedkov a rozbehnutí aktivít rátame s výstavbou viacúčelovej haly (využitie na športové aktivity počas zimy, koncerty, klub občianskeho združenia Tvor, rehabilitácie a masáže, hudobné štúdio – skúšobňa ako podpora začínajúcim kapelám, občerstvenie, sociálne zariadenia...)

A čo iné?
Taktiež sa zviditeľní región a hlavne Nové Mesto nad Váhom. Organizovaním slovenského a európskeho pohára v disciplínach ako lezenie po umelej stene, BMX, Skateboarding a ilineskating) a predovšetkým letný alternatívno-multikultúrny festival.

S návrhom projektu boli oboznámení aj členovia komisie pre kultúru a šport v Novom Meste nad Váhom, s touto iniciatívou združenia TVOR boli nadšení, no celá realizácia závisí na stanovisku Mestskej Rady a na „vyšších záujmoch“, ktoré si chcú uchmatnúť Zelenú vodu celú pre seba, čoho dôkazom môže byť aj ustavičná stagnácia areálu bývalej Ardey a striedanie sa prenajímateľov.

Na základe podkladov o. z. Tvor napísal a veľa zdaru želá
- Karol Kočica -
07.02.2006

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet