ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za rok 2005.

Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za rok 2005.

Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za rok 2005.

Nové Mesto nad Váhom – výber z materiálu, ktorý bude predložený 21. 2. 2006 na schôdzi Mestského zastupiteľstva.
V roku 2005 komisie pracovali v zmysle schváleného štatútu a plánov práce. V komisii pre bezpečnosť a verejný poriadok a v komisii dopravného rozvoja mesta došlo ku zmenám v zložení týchto komisií. V KBVP bol p. Munka uvoľnený vzhľadom k nástupu do práce na MsÚ a bol do tejto komisie zvolený p. Lesay a v KDRM bol na vlastnú žiadosť uvoľnený p. Farkaš, za ktorého bol zvolený Ing. Praženec. Ostatné komisie pracovali v nezmenenom zložení.


Komisia pre bezpečnost' a verejný poriadok (KBVP)

KBVP vykonala niekoľko kontrol spoločne s MsP, OO PZ, Železničnou políciou a Rybárskou strážou, ktoré boli zamerané na riešenie problémov mesta Nového Mesta nad Váhom. Musíme skonštatovať, že v druhom polroku 2005 sa nám podarilo nadviazať dobrú spoluprácu so ŽP.
Riaditeľ OO PZ v Novom Meste nad Váhom nás informoval, že trestná činnosť v rámci SR stúpla a objasnenosť klesla. Naše mesto nie je výnimkou ani v druhej polovici roku 2005.
Hneď začiatkom roku sa KBVP zamerala na odhrnutie snehu z chodníkov. Najväčšie nedostatky boli zistené pred poštou a pravá strana Ul. Weisseho smerom od pošty. V spolupráci s MsP tento nedostatok bol v krátkej dobe odstránený. V mesiaci december, kde nás zaskočila snehová kalamita sme okamžite reagovali na tento stav. V spolupráci s MsP sme apelovali na majiteľov a užívateľov nehnuteľnosti, aby si odpratávali priebežne sneh z chodníkov. Tu musíme pochváliť riaditeľa Tech. služieb za včasné odhrnutie ciest a chodníkov od snehu.
I v tomto roku boli v spolupráci s MsP a OO PZ vykonané kontroly záškoláctva v týchto reštauráciách Plešivec, Bučko, Savako, Hofman, Hana bar a v Internetových kaviarňach. Výsledok kontroly - negatívny. Ďalej sme kontrolovali otváracie a zatváracie hodiny. Nedostatky boli nahlásené na MsP, ktorá udelila blokovú pokutu.
Členom KBVP bolo nahlásené, že na Ul. Javorinskej presahujú haluze až na chodník. V spolupráci s MsP boli na uvedenej adrese majitelia nehnuteľnosti, /ktorých sa to týkalo/ upozornení a konáre boli odstránené.
V spolupráci so zamestnancami MsÚ a s MUDr. Holotovou odobrali sa vzorky zeleniny z "Trhového miesta". Výsledky prišli v siedmom mesiaci negatívne. Vykonali sme kontrolu Trhového miesta s MsP s výsledkom, že trhovníci predávajú tovar podľa Trhového poriadku.
Komisia navrhuje, aby sa vzorky zeleniny odobrali v mesiaci apríl, aby výsledky mohli byť jasné už v máji a mesto spravilo potrebné opatrenia ak budú zistené dusičnany.
Zúčastnili sme sa na rôznych kultúrnych podujatiach, kde sme mali vždy svojho zástupcu ako nestranného pozorovateľa. Boli to akcie ako napr. KoN Open Air II, kde sme sa tvrdo postavili proti propagácii týchto skupín, Topvar West extra dávka. Všeobecne musíme konštatovať, že ako zo strany PZ a MsP boli tieto akcie zabezpečené veľmi dobre. V meste a ani v chatovej oblasti nedošlo k žiadnym výtržnostiam.
Komisia sa znovu zaoberala a preverovala divoké skládky. Chcel by som Vás ešte informovať, že v spolupráci s PhDr. Alexandrom Koreňom sme dali vyrobiť' Tech. Službám tabuľky, ktoré informujú občanov, o zákone ukladania odpadov na verejných miestach /ktoré nie sú k tomu určené/ pod pokutou. Tieto tabuľky boli umiestnené pred divokými skládkami. Tu musíme bohužiaľ skonštatovať, že niektorí občania mesta sú vandali a tabule povytŕhali a zahodili.
V druhom polroku 2005 sme riešili dve sťažnosti obyvateľov z Ul. Brigádnická. KBVP tieto sťažnosti preverila a zistila, že sa jedná o neopodstatnené sťažnosti. Zápis bol zaslaný na Mesto Nové Mesto nad Váhom.
V spolupráci s MsP sa nám podarilo zabezpečiť na Novomestskom jarmoku, počas vianočných trhoch a vianočných sviatkov poriadok a bezproblémový ich priebeh. Vykonali sme i kontrolu na podávanie alkoholu mladistvým. Zistili sme že táto úloha je veľmi ťažká a bez spolupráce s MsP a OOPZ nemáme šancu uspieť.
Záverom by som chcel ešte pochváliť' tých ľudí, ktorý sa starajú o poriadok v meste, napr. Mesto Nové Mesto nad Váhom, MsP, Tech. Služby atď.

Komisia finančná, správy majetku mesta a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM)

Komisia zasadala v roku 2005 6x :
16.03.2005, 13.04.2005, 24.08.2005, 27.09.2005, 30.11.2005, 14.12.2005.
Celková účasť za uvedené obdobie je 65%. Komisia pracuje na veľmi dobrej úrovni. Má 9 členov. Všetci majú dlhoročnú prax v ekonomickej oblasti (účtovníctvo, financovanie, plánovanie, rozpočtovníctvo, kontrola, podnikanie, riadenie).
Komisia sa zaoberala nasledovnými materiálmi:
 • výročná správa za mesto a ním riadených organizácií za rok 2005
 • VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta
 • správa o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za 1. polrok 2005
 • úprava rozpočtu na rok 2005
 • stav pohľadávok v roku 2005
 • kúpy, predaje nehnuteľností
 • rozpočet mesta na rok 2006
Pripomienky členov komisie bol i akceptované a následne prerokované a schválené v MsR a MsZ.

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM)

Za uplynulé obdobie činnosť komisie vychádzala zo spracovaného ročného plánu. Počet členov je 11.
Komisia zasadala v roku 2005 11x, z toho 3x na výjazdových zasadnutiach. Na zasadnutiach komisie sa okrem členov komisie zúčastňovali aj náčelník MsP, pracovník OV - odbor dopravy, pracovníci TSM a vedenia mesta. Na svojich zasadnutiach komisia okrem plánovanej činnosti riešila pripomienky, námety, požiadavky a sťažnosti občanov a organizácií. Dôraz bol kladený na koncepčné riešenie dopravnej situácie mesta, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta. Komisia na svojich zasadnutiach prerokovala projekty a dávala odporúčanie na riešenie dopravnej situácie.
Komisia prerokovala a riešila:
 • vyhodnotenie MsP z hľadiska dopravy
 • kontrola dopravného značenia po meste - TSM a SC TSK
 • oprava výtlkov a plošné dopravné značenia mesta
 • kontrola dopravného systému CMZ a priľahlých ulíc
 • kruhové objazdy na území mesta pri Gymnáziu M. R. Štefánika a ulíc Odborárska a Holubyho
 • určenie trvalého dopravného značenia na UI. Gábriša a Nám. slobody s priľahlými ulicami
 • príprava a organizácia motocyklových pretekov Podjavorinského okruhu a počas konania NMJ
 • výjazdové komisie za účelom kontroly dopravného značenia mesta vodorovného, riešenie sťažnosti na Košikárskej ulici,
 • pripravenosť na zimnú údržbu 2005-2006
Pripomienky členov komisie sú riešené na GP vedenia mesta a postupne realizované prostredníctvom TSM.

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM)

Komisia pracuje v nezmenenom zložení. Počet členov komisie je 15. Priemerná účasť na zasadnutiach je 60 %. Komisia zasadala:
10.02.2005 - 11 členov 73% 20.09.2005 - 7 členov 47%
5.04.2005 - 9 členov 60% 22.11.2005 - 11 členov 73%.
7.06.2005 - 9 členov 60% 20.12.2005 - 14 členov 93%
Najdôležitejšie prejednávané návrhy, projekty a informácie na zasadnutiach komisie:
 • projekt "Centrum sociálnych služieb" na Bernolákovej ul., návrh radových garáží pri bytových domoch na ul. J. Kréna, projekt stavby "Hromadné parkovisko" na Komenského ulici, návrh polyfunkčného domu na Piešťanskej ulici, návrh dvoch polyfunkčných domov na Ul. J. Gábriša
 • návrh letných sedení na Ul. J. Hašku a Čsl. armády
 • návrh výstavby obchodného centra firmy FASTAV na Ul. M. R. Štefánika
 • informácia o postupe prác na investičných akciách mesta schválených v rozpočte mesta na rok 2005 v celkovej výške 162,8 mil. Sk
 • projekt stavby rekonštrukcie športových povrchov v areáli AFC Považan
 • návrh rekonštrukcie budovy bývalého "Chmelinovca" na Odborárskej ulici
Pripomienky, námety a návrhy členov komisie boli akceptované a následne prerokované vo vedení mesta i na zasadnutiach MsZ.

Komisia pre rozvoj bývania (KRB)

V komisii pracuje 11 členov. Jej hlavnou náplňou je preverovať žiadosti zaradené do zoznamu uchádzačov o byt a následne navrhovať zoznam uchádzačov na pridelenie bytu pre jednotlivé roky vzhľadom na reálny predpoklad získania bytov. Komisia spolupracuje s bytovým referátom pri riešení aktuálnych bytových problémov, v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého zoznamu uchádzačov na prideľovanie bytov. V roku 2005 komisia zasadala 8x. Zaoberala sa zostavovaním zoznamu nájomníkov pre 78 bytových jednotiek v mestskej časti Záhumenice - Mnešice, čomu predchádzalo preverovanie evidovaných žiadostí na bytovom referáte v terénnej práci. Bolo preverených 250 žiadostí. Na základe tejto previerky bol zostavený zoznam žiadostí a schválený MsR (22. 9. 2005). Toho času je na MsÚ evidovaných 338 žiadostí.

Komisia sociálna a zdravotníctva (KSZ)

Členovia komisie sa zišli 11x. V komisii pracuje 11 členov, priemerná účasť na zasadnutiach je 70%. Komisia v časti sociálnej prerokovala žiadosti občanov o jednorázovú finančnú výpomoc. Za uplynulý rok to celkom bolo 99 žiadostí, z toho doporučených bolo 93 žiadostí, čo predstavuje sumu 281.558,- Sk. Okrem toho komisia na svojich zasadnutiach sa zaoberala vývojom legislatívy v sociálnej oblasti a jej dopadmi na nízkopríjmové domácnosti, najmä zákonom o sociálnej pomoci a zákonom pomoci v hmotnej núdzi, možnosťami zvýšiť dávku v hmotnej núdzi o aktivačný príspevok a príspevok na bývanie.
Na februárovom zasadnutí komisia prehodnotila a navrhla na schválenie smernicu pre poskytovanie jednorázovej sociálnej dávky občanom mesta. Hlavným dôvodom pre úpravu bola aktualizácia so súčasnou platnou legislatívou. Okrem zvýšenia výšky dávky na sumu 5000,- Sk a v prípadoch vyžadujúcich osobitný prístup so súhlasom primátora mesta i vyššie, smernica kladie doraz na aktívnu činnosť občana pri riešení jeho hmotnej, resp. sociálnej núdze (vlastné práce, užívanie, predaj, prenájom vlastného majetku, uplatnenie zákonných nárokov).
Komisia sa zaoberala taktiež prípadmi občanov, ktorí vzhľadom na svoj vek, zhoršený zdravotný stav sa ocitli v situácii, keď po prepustení zo zdravotného zariadenia im nemal kto poskytnúť opateru. Občania mesta sa zaujímajú o možnosti podania žiadosti na umiestnenie do pracovného pomeru v budovanom centre sociálnych služieb prostredníctvom sociálneho referátu, MsÚ bude občanov priebežne informovať o ďalšom postupe.
Komisia v časti zdravotnej sa priebežne zaoberala vývojom legislatívy, stavom zdravotnej starostlivosti v našom meste, činnosťou jednotlivých ambulancií, počtom odborných lekárov. Centrom záujmu naďalej zostáva vývoj v NsP ako neziskovej organizácie. Komisiu informovali najmä lekári, ktorí sú jej členmi. Zabezpečenie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti bude komisia naďalej sledovať.
Pre skvalitnenie práce komisie bude potrebné zvýšiť prácu v teréne, do ktorej sa zapoja i členovia komisie za účelom objektívneho posúdenia jednotlivých žiadostí.

Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry (KŠMŠ)

Komisia v uplynulom roku pracovala podľa plánu činnosti, ktorý si schválila v januári 2005. Pripravovala a organizovala viaceré podujatia. Z realizovaných spomeniem nasledovné:
A. Vedomostné a technické súťaže
 • v spolupráci s mestskou knižnicou - súťaž v tvorbe esejí - účasť 55 žiakov,
 • súťaž zručnosti žiakov ZŠ v odboroch strojárstvo a elektronika - účasť 43 žiakov
 • súťaž Zenit v odbore strojárstvo a elektrotechnika - účasť 35 žiakov
B. Športové súťaže
 • volejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora mesta - účasť 5 škôl,
 • volejbalový turnaj žiakov SŠ o pohár primátora mesta - účasť 6 škôl (OA-TN), memoriál R. Zongora - súťaž žiakov ZŠ vo futbale,
 • beh olympijského dňa, štafetový beh žiakov ZŠ,
 • olympiáda detí MŠ - účasť 55 detí,
 • LŠH o pohár primátora mesta pre žiakov ZŠ ( z technických príčin sa nekonali LŠH
 • pre SŠ), -
 • stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ,
 • plavecká štafeta žiakov ZŠ a SŠ o pohár primátora mesta - účasf 650 žiakov
Komisia bol a taktiež spoluorganizátorom ďalších podujatí:
 • Deň zeme, zber papiera, Festival národných tancov, Svetový deň učiteľov, Deň detí, výtvarno-literárna súťaž "Kľúč ku šťastnej škole" spolu s ped.-psychologickou poradňou a ZUŠ
 • v spolupráci d MsKS a komisiou kultúry komisia organizovala oslavy OU formou zabezpečenia divadelného predstavenia divadla West "Dovolenka snov"
 • komisia pripravila pracovné stretnutie riaditeľov škôl a zástupcov zamestnávateľov na území mesta spojenú 50 seminárom o odbornej profilácii SŠ a kariérneho poradenstva pod záštitou primátora mesta
V oblasti legislatívy sa komisia zaoberala prerokovávaním VZN mesta:
 • dotácia z rozpočtu mesta
 • rozpočtové pravidlá územnej samosprávy
 • dane a poplatky
 • ochrana a zveľaďovanie ŽP
Pre ďalšie obdobie sa komisia bude sústreďovať najmä na nasledovné problémy:
 • riešenie dopravy žiakov dochádzajúcich z okolia Nového Mesta nad Váhom oslobodenie SŠ od daní z nehnuteľnosti
 • zabezpečenie zimnej údržby chodníkov pri školách v spolupráci s TSM
 • zabezpečenie integrácie mládežníckych VK do jedného volejbalového klubu
 • opätovné zorganizovanie pracovného semináru s riaditeľmi SŠ a zamestnávateľov
Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV)

Komisia sa zišla v roku 2005 6x. Účasť členov na zasadnutiach bola 100%. Zaoberá sa najmä činnosťou MsKS i keď jej pôsobenie má prierezový charakter najmä vo väzbe na KŠMŠ, KBVP, KOŽP, KVRM.
Komisia vyslovila spokojnosť s činnosťou súborov : 3 divadelné, 3 folklórne a 2 hudobné. Súbory po celý rok vyvíjali aktívnu činnosť. Divadelný súbor Javorina sa v roku 2005 stal Laureátom FAJ. Aktívne pracuje aj Galéria P. Matejku, ktorá pripravila množstvo kvalitných výstav. Z mnohých treba spomenúť - bienále Novomestský osteň, Milan Struhárik - sochy, výstava zo zbierky Galéria P. Matejku v piešťanskej galérii Fontána.
Svojich stálych poslucháčov má v našom meste aj rôzna hudba. Klub vážnej hudby vstupuje do svojej 30-tej sezóny. Pozornosť vzbudili koncerty K. Kňazovickej - rodáčky z Nového Mesta nad Váhom žijúcej vo Švajčiarsku, ako aj vianočný koncert. Stabilný okruh čitateľov má aj Novomestský spravodajca a to aj napriek vzniku televízie Pohoda.
Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života je činnosť Mestskej knižnice L. Riznera.
Knižnica je organizátorom literárnych programov, besied so spisovateľmi a zostavovateľom zborníka literárnych prác Novomešťanov, ktorí pracujú v literárnom klube. Komisia poukazuje na nedostatky, ktoré sú v kultúrnej oblasti u nás v meste, Je to predovšetkým klesajúca návštevnosť kina. Z tohto pohľadu riaditeľ MsKS a vedenie mesta rozpracovávajú projekt financovaný z kultúrnych fondov na nové a polyfunkčné využitie kina, ako kultúrnospoločenského domu v našom meste.
Problémom je aj návštevnosť profesionálnych programov a divadelných súborov. V tejto oblasti sa zlepšila marketingová práca - schránkovanie, vačší doraz na propagáciu. V budúcom období MsKS v spolupráci s oddelením školstva rozpracuje projekt na získanie kultúrnych poukazov. Popri tejto činnosti pracuje aj divadelný klub, ktorý organizuje pre záujemcov zájazdy do divadiel v Bratislave, Nitre a Prahe. O tieto zájazdy je stále primeraný záujem.
Festivaly v našom meste majú už svoju tradíciu. Komisia sa prikláňa k názoru, že folklórne slávnosti by sa mohli každý druhý rok striedať s Podjavorinským folklórnym festivalom.
Kultúrny život v našom meste sa každý rok obohatí o ďalšie aktivity, napr. v roku 2005 o koncerty pri fontáne, divadlo na nádvorí múzea, Novostar a iné. Komisia kultúry je znepokojená zápornými javmi, ktoré súvisia s kultúrnosťou nášho prostredia - nepovolené výlepy plagátov, nekultúrnosť ŽP a najmä sprejerstvo. Komisia vyslovuje poďakovanie vedeniu mesta za neutíchajúcu podporu kultúrneho života v neľahkých ekonomických podmienkach a členovia komisie vyslovujú nádej i presvedčenie, že kultúrny rozvoj mesta zostane neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho rozvoj a mesta.

Komisia ochrany životného prostredia (KOŽP)

V uplynulom období komisia pracovala v počte 11 členov. Zasadnutie komisie boli podľa plánu zasadaní 11x s priemernou účasťou 71%. Zasadnutí komisie sa zúčastňovali pracovníci mesta ako aj vedenie mesta - P, ZP, Pr. Na rokovania komisie boli prizvaní aj pracovníci TSM.
Komisia sa na svojich zasadnutiach zaoberala najmä investičným rozvojom mesta a jeho dopadmi a vplyvmi na ŽP. Najčastejším okruhom riešených problémov bolo prerokovanie žiadostí o súhlas s výrubom drevín a projektov rekonštrukcií verejnej zelene. Z koncepčných materiálov sa komisia zaoberala najmä nakladaním s komunálnymi odpadmi, VZN mesta v oblasti ŽP, ako aj plnením rozpočtu mesta.
Z väčších investičných akcií komisia zaujala stanovisko k:
 • zámeru spoločnosti PELLENC s.r.o., umiestniť v areáli závodu novú lakovaciu linku a technológiu otrieskávania kovových dielov
 • zámeru spoločnosti Kematen Cosmetics s.r.o. vybudovať veľkokapacitné sklady a výrobné priestory na výrobu kozmetiky na Malinovského ulici v areáli bývalej Palmy
 • zámeru spoločnosti Europur s.r.o. umiestniť v meste technológiu povrchovej úpravy kovových dielcov
 • zámeru spoločnosti UMS s.r.o. umiestniť v Podjavorinskej ulici výrobnú linku LCD monitorov a optických dát
 • zámeru Západoslovenskej energetiky Bratislava pokračovať v budovaní južnej vetvy 110 kV vedenia
 • zámeru spoločnosti EMERSON a.s. odstrániť stavbu administratívnej budovy a umiestniť technológiu na zhodnotenie stavebných odpadov na UI. Trenčianska
 • zámeru spoločnosti EMERSON, a.s. umiestniť technológiu na výrobu napájacích zdrojov pre vysielače GSM v 4 výrobných halách
 • zámeru mesta vybudovať kruhovú križovatku na UI. J. Kollára, Hviezdoslavova, Čachtická z hľadiska výrubu a výsadby stromov
V oblasti obhospodarovania verejnej zelene TSM komisia prerokovala žiadosti o súhlas s výrubom drevín. V porovnaní s predošlým obdobím bol o žiadostí o výrub menej. Komisia odporučila 18 žiadostí v 23 prípadoch nesúhlasila. Nebezpečné stromy boli riešené na Javorinskej ul., cintoríne a v mestských parkoch. Predmetom záujmu komisie na základe podnetov občanov bola metóda, akou TSM vykonali údržbu verejnej zelene v meste v predjarnom období. Občania poukazovali na neopodstatnenosť veľkoplošných radikálnych zásahov do verejnej zelene. Významnú časť práce komisie predstavovala oblasť odpadového hospodárstva. Komisia sa zaoberala problematikou separácie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v meste a návrhmi spôsobov likvidácie čiernych skládok komunálnych odpadov.
Komisia posúdila návrh VZN mesta o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ďalším VZN mesta, ktoré bolo potrebné doplniť dodatkom a zosúladiť so zákonom o odpadoch je nariadenie mesta o ochrane a zveľaďovaní ŽP. V priamej nadväznosti na úpravu rozpočtu mesta sa komisia zaoberala možnosťami mesta zhodnocovať odpad zo zelene po 1. januári 2006.
Záverom môžem konštatovať, že v hodnotenom období všetci členovia pristupovali k riešeným úlohám aktívne s úmyslom hľadať pragmatické východiská pri riešených úlohách v súlade so zámermi mesta.

Pozn. redakcie - autorom správy KBVP je jej predseda MUDr. Milan Pašmik
- PHDr. Alexander Koreň (spracovávateľ a predkladateľ materiálu) -
20.02.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet