ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Informačno-poradenské centrum so špecializáciou na rómske deti a mládež

Informačno-poradenské centrum so špecializáciou na rómske deti a mládež

Informačno-poradenské  centrum so špecializáciou na rómske deti a mládež

Dnes Vám prinášame vizitku organizácie, sídliacej v Novom Meste nad Váhom s celoslovenskou pôsobnosťou. Osvetové združenie Rómov sa venuje Rómom a riešeniu rómskej problematiky v našom regióne a prispieva k rozvoju voľnočasových aktivít rómskej mládeže...


Osvetové centrum Rómov realizuje svoju činnosť od založenia Osvetového združenia Rómov Považia v roku 1999 ako inštitúcia koordinujúca riešenie rómskej problematiky v regióne. V roku 2000 získala akreditáciu k vykonávaniu sociálnej prevencie a poradenstva v rómskych komunitách. Do septembra 2005 bolo sídlo centra v Trenčíne, od októbra 2005 je sídlom centra Nové Mesto nad Váhom.

Oblasti pôsobenia centra:
Mimovládne neziskové organizácie (MVO) a jednotlivci
- formovanie základných východísk k riešeniu rómskej problematiky v regióne
- riadenie Krajskej koordinačnej rady rómskych občianskych združení
- informácie o aktuálnych grantoch, asistencia členov združenia pri predkladaní projektov občianskymi združeniami v regióne, technická podpora miestnym rómskym MVO
- poradenstvo a asistencia jednotlivcom a občianskym združeniam pri realizácii projektov v rómskych komunitách
- sociálne poradenstvo vykonávané na základe povolenia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, výchovné, administratívne a právne poradenstvo

Projekty pre rómske komunity:
- projekty zamerané na aktivizáciu rómskych komunít okresu Nové mesto nad Váhom
- terénna sociálna práca
- vedenie internej sociálnej evidencie OCR o rómskych rodinách, ich problémoch a formách ich riešenia
so zameraním na rómske rodiny so sociálnymi a výchovnými problémami
- spolupráca s Krajským sociálnym centrom - zriadenie systému zhromažďovania a vyhodnocovania informácií a poznatkov zo života rómskej komunity prostredníctvom vyhľadávania a prípravy rómskych aktivistov

Školstvo:
- pravidelné stretnutia Klubov rómskych detí a mládeže zamerané na predškolskú prípravu, doučovanie, aktívne využitie voľného času detí so sociálne znevýhodneného a nepodnetného rodinného prostredia – iniciácia zriaďovanie prípravných ročníkov monitorovanie školskej dochádzky a úspešnosti rómskych žiakov, detí s poruchami správania
- výber a príprava talentovaných žiakov ZŠ pre ďalšie povolanie
- asistencia členov združenia rómskych pedagogických asistentov v ZŠ Nové mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom
- pravidelné rekreačno-výchovné pobyty rómskych detí, letné tvorivé dielne
- semináre aktivistov združenia na ZŠ a SŠ, zamerané na kultúru a históriu Rómov
- monitorovanie a prevencia patologických javov u detí pochádzajúcich z patologických rodín /alkoholizmus, zanedbávané, týrané a zneužívané deti/
- práca s nezamestnanou mládežou /Kluby nezamestnanej mládeže/
- spolupráca so školami /triedny učiteľ, výchovný poradca/, zariadeniami náhradnej výchovy

Kultúra:
- uchovávanie a rozvoj tradícií a kultúrneho dedičstva Rómov formou rómskeho tanečného súboru "TERNE ROMA"
- výchovné koncerty pre základné a stredné školy
- Príprava a realizácia medzinárodných mládežníckych výmen so zapojením rómskej mládeže
- Podpora filantropie a dobrovoľníctva u stredoškolskej mládeže a verejnosti
- Účasť na medzinárodných seminároch a tréningoch

Samospráva a štátna správa:
- monitorovanie prístupov riešenia rómskej problematiky zo strany štátnej správy a samosprávy - asistencia OCR pri riešení konfliktov, ujednocovaní sa v prístupoch a koordinovaní riešenia rómskej problematiky
- budovanie partnerstva OZ v regióne so samosprávou a štátnou správou
- riešenie problémov so Štátnou školskou inšpekciou
- participácia mladej rómskej generácie na správe vecí verejných
Oblasť pôsobenia v roku 2006
Špecializované aktivity pre MVO pracujúce s rómskymi deťmi a mládežou
Aktuálne aktivity:

Služby pre detských a mládežníckych klientov:
- všeobecné sociálne poradenstvo, výchovné, administratívne a právne poradenstvo
-Poradenstvo vo voľbe povolania, konzultácie ku školským a absolventským prácam
- Európska dobrovoľnícka služba pre mládež od 18-25 rokov

Úspešne zrealizované projekty 1999- 2005:
1999 Celoslovenská prehliadka rómskej kultúry /MK SR/
2000 Klub nezamestnanej mládeže /NAFYM-Mládež/
2001 zriadenie Krajskej koordinačnej rady rómskych občianskych združení /OSF/
Rómsky slávik Trenčianskeho kraja /2002,2003,2004/
"OPRE ROMA - Stimulácia rómskych detí a matiek" /NPOS/
2002 VOĽBY 2002 /Vláda SR/
"Informačná kampaň EÚ" /Delegácia EÚ/
„Deti ulice“ / NDS/
Výchovno- vzdelávacie koncerty o rómskej kultúre /MK SR/
Rovnaké šance mladým /ETP/
RIPC /OSF, 2002-2004/
Letný rekračno- výchovný pobyt pre rómske deti /MPSVaR/
2003 Medzinárodná bilatelárna výmena rómskej mládeže v Taliansku /NAFYM-Mládež/
Farba nie je problém /Orange Slovensko/
IPC Terne-Mladí /MŠ SR/
2004 Medzinárodná bilaterálna mládežnícka výmena na Slovensku /NAFYM- Mládež/
Farebné Vianoce- farebný svet / Orange Slovensko/
2005 Šanca Mladým /Úrad SVRK/
IPC Terne- Mladí /MŠ SR/
Multilaterálna medzinárodná mládežnícka výmena na Sardínii /NA Mládež Taliansko/
Svet malých zázrakov /vlastné zdroje/

Účasť na medzinárodných seminároch a tréningoch:
2002 Caen- Francúzsko- Nové formy práce s mladými ľuďmi
2003 Paríž – Francúzsko- Prezentácia najlepších projektov mládežníckych iniciatív na európskej úrovni
2005 Cagliari- Taliansko- Európske dedičstvo
Malta- interkultúrne dimenzie mladých ľudí zo znevýhodnených skupín
Nimes- Francúzsko- Participácia menšín –mládežnícka politika
2006 Larnaca- Cyprus- Ľudské práva


Spolupracovníci:
- sociálny pracovník
- osvetový pracovník
- pedagóg
- právnik
- animátori detských aktivít
- dobrovoľníci

Naši partneri:

- organizácie združené v Krajskej koordinačnej rade ROZ
- starostovia a aktivisti z obcí s rómskymi osadami
- sociálne odbory a odbory školstva OÚ Nové mesto nad Váhom a Ilava
- ZŠ Dubnica nad Váhom, ZŠ Nové mesto nad Váhom, ŠZŠ Prejta, Bánovce nad Bebravou
- sociálny odbor MÚ Dubnica nad Váhom a Nové mesto nad Váhom
- vzdelávacia agentúra Krajského úradu
- Krajský sociálne centrum
- Pedagogicko - psychologická poradňa v Dubnici nad Váhom
- Generálny sekretariát Rómov v Španielsku
- Mládež Neapol, Taliansko
- Actea, Francúzsko
- Dalia, Kanada
- Nadácia otvorenej spoločnosti NOS - OSF

Pripravujeme:
Prvá multilaterálna medzinárodná výmena rómskej mládeže na Slovensku- „European House- Európsky dom“
Od 11.4.2006- 18.4.2006 sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne multilaterálna výmena rómskej mládeže, ktorej sa zúčastní 45 mladých ľudí z Malty, Českej republiky, Lotyšska, Holandska, Talianska a Slovenska. Témou výmeny je kultúra bývania a mládež z menšín.
Informačné semináre o možnostiach mobility rómskej mládeže
V mesiaci február- marec 2006 plánujeme pripraviť sériu krátkych info- seminárov pre slovenské MVO pracujúce s rómskou mládežou o možnostiach ich mobility a miestnych iniciatív v rámci programu Mládež. Organizácie, ktoré majú záujem o účasti na info-seminári, môžu kontaktovať p. Maziniovú /romaechange@atlas.sk, 0911229052/
Informačník IPCR DaM

Od januára 2006 vychádza elektronický informačník IPCR DaM, ktorý informuje o nových aktivitách pre mládež, možnostiach zapojenia sa do tréningov a kurzov v rámci Slovenska a v zahraničí.
Informačník 1/2006
Informačník 2/2006

Kontakt:
OSVETOVÉ CENTRUM RÓMOV
Odborárska 10, 915 01 Nové Mesto and Váhom
www.roma.host.sk
email: ocr@orangemail.sk (Nové Mesto n/Váhom)
tel/fax: 032/ 7715417,
0911 229052

Kedy nás nájdete:
Osvetové centrum Rómov –IPCR DaM
Po- Pia 11,00-16,30 hod
V uvedenom čase pôsobíme i v rámci terénnych návštev v rómskych rodinách a stretnutí Klubov mládeže.
Kontaktné osoby: Dr. Eugen Brindzák, Mgr.Janette Maziniová, Noema Gabovičová, Martina Melicherová

- red -
05.03.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet